ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 06.06.                                                                                   град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                                 VІІІ-ми административен  състав       

На шести юни                                                        две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 630 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 11,20 часа се явиха:

За жалбоподателя Палетекс“ ЕООД, редовно уведомен, се явява адв. Ц., с представено по делото пълномощно.

За ответника - началник отдел „Местни данъци и такси“ при Община Созопол, редовно уведомен, се явява адв. Й., с представено по делото пълномощно.

Явява се вещото лице С.А..

Не се явява вещото лице инж. С.И..

 

Съдът докладва постъпили по делото доказателства с молба вх. № 5366/11.05.2018 г. от жалбоподателя / от л. 72 до л. 73 от делото/.

Съдът докладва постъпили по делото доказателства с молба вх. № 5568/17.05.2018 г. от ответника / от л. 79 до л. 114 от делото/.

СЪДЪТ констатира, че по делото не са изготвени заключенията на вещите лица по допуснатите съдебно-счетоводна и съдебно-техническа експертизи.

Съдът докладва постъпила по делото молба с вх. № 6189/04.06.2018 г. от вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза, с която сочи, че не е изготвил заключението, тъй като е бил късно уведомен - на 29.05.2018 г. Моли да му бъде предоставено допълнително време за изготвяне на заключението.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

страните: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

 

                                    О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Адв. Ц.: Моля да приемете представените от нас доказателства. По отношение на тези, представените от община Созопол, бих искал да взема становище. От представената наредба - по отношение на чл. 18, ал. 7 от наредбата оспорваме същата като издадена в противоречие на нормата на чл. 71, т. 1 змдт по аргумент чл. 15, ал. 3 ЗНА. Към тази преписка е представена декларация по чл. 18 от моя доверител, като към нея липсва обратна разписка. Прилагам я, за да се види известието за доставяне, с което сме подали декларация по чл. 18, ал. 6 от наредбата на Общинския съвет, която е получена от Общината на 13.12.2017 г., т.е. в посочения от наредбата срок. По отношение на останалите доказателства същите не установяват по категоричен начин, че по отношение на доверителя ми е извършвана спорната, процесната услуга сметосъбиране и сметоизвозване. Моля да се приемат представените доказателства. Моля да се даде възможност на вещите лица да изготвят заключенията си.

 

Адв. Й.: Аз първо искам да взема становище по повод направеното възражение и оспорване от страна на процесуалния представител на жалбоподателя в днешното съдебно заседание относно текста на чл. 18 от наредбата, като моля да се има предвид, че същото е ирелевантно за настоящето производство. Ако евентуално има оспорване, то се извършва по специален ред, предвиден в АПК.  В този смисъл считам, че същото е ирелевантно за настоящето производство, предвид, че съществува специален ред.

На второ място, моля, да приемете представените с писмото от 16.05.2018г. на началника  на отдел „МДТ“ при Община Созопол доказателства, като в допълнение и по повод дадените от съда указания Ви моля да приемете и следните доказателства, включително и с риск да се дублират. На първо място заповед на кмета на Община Созопол от 12.11.2015 г. Същата представям по повод възражение в жабата за липса на компетентност на актосъставителя. В този смисъл моля да се има предвид, че актосъставителят по настоящия акт е съответно в списъка на управомощените от кмета на Община Созопол. На второ място, във връзка с твърдението в жалбата, че не се извършва сметосъбиране и сметоизвозване и следователно не се дължи такса, Ви представям договор от 13.01.2015 г. между община Созопол и „РТК“ ООД, вписано в търговския регистър от гр. Елин Пелин, в качеството му на изпълнител на услугата по сметосъбиране, сметоизвозване, ръчно метене, почистване на улични кошчета и други, описани в договора. Моля да бъде прието като доказателство. Наред с договора Ви представям и утвърдена схема за разполагане на контейнери за битови отпадъци в съответното населено място, в което попада имотът на жалбоподателя.  Същото представям като доказателство, че е организирано и сметосъбиране в съответния район, както и съответните наряди за сметосъбиране и сметоизвозване съгласно договора от 2015 г.  В допълнение Ви представям и актове за извършена работа през различните месеци на 2017 г. от м. януари до м. декември, с които изпълнителят е отчитал пред възложителя извършената работа по сметосъбиране и сметоизвозване, като твърдим, че конкретно за населеното място, в което се намира имотът на жалбоподателя - с. Атия има специален график, включващ само сметосъбиране и сметоизвозване без останалите компоненти като ръчно метене, почистване на кошчета и други,   за които не е и начислявана тбо. Представям отчетите за извършена работа от м. януари до м. декември 2017 г., т.е. процесният период, в който се дължи ТБО от страна на жалбоподателя. В подкрепа на твърдението, че съответно се извършва дейност по депониране на твърди битови отпадъци и други за община Созопол в конкретно депо представям разрешение за ползване от 10.09.2007 г., за да докажем, че такса „депо“ се събира предвид, че депо има. Моля да се има предвид, че жалбоподателят е бил уведомен, че молбата му за декларация по чл. 18, ал. 6 за освобождаване от сметосъбиране и сметоизвозване през 2017 г. не е уважена с писмо от 18.01.2017 г., заедно с обратна разписка. В този смисъл същите представям, предвид че административният орган е действал в изпълнение на нормативен акт, доколко той е законен или не е ирелевантно за настоящия съдебен процес, предвид че той е действал в изпълнение.   Представям и заповед на кмета на община Созопол от 31.10.2016 г., в която са определени районите за сметосъбиране и сметоизвозване за 2017 г., включително, в които попада и под IV наряд на стр. 2 и съответният имот, включително с график, включващ съответно брой на сметосъбиранията и сметоизвозванията през зимен и летен период. Моля да се приеме и приложената с писмо от 16.05.2018 г. план-сметка на приходите и разходите за тбо за 2017 г,. утвърдена с докладна на Общинския съвет, която е приложена по делото. Във връзка с допълнително дадените от съда указания и направеното възражение в жалбата моля да се има предвид, че начинът за определяне на тбо конкретно за населено място, съответно собственик, вид на собственика, вид на имота и вид на извършваните услуги се извършва въз основа на приложение № 1, което е  неразделна част от представената и приложена на хартиен вариант Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол.  Приложението регламентира начина за определяне на таксата и от това приложение най-елементарно би могло да се установи начинът на формиране на тбо за различни населени места, различни собственици, имоти,  а и предлагани услуги. Наред с това ще Ви моля да приемете като доказателство и становище на дирекция „УТКИПЕУП“ към Община Созопол от 01.06.2018 г., подписано от гл. архитект на община Созопол, от което е видно, че имотът на жалбоподателя представлява урегулирано УПИ I-409 в кв. 6 по зрп на с. Атия и одобрен с решение №1016 от 2007 г. на Общински съвет гр. Созопол, като е видно, че съществува и улична регулация в близост на имота, публична-общинска собственост, въз основа на която се извършва и дейността по сметосъбиране и сметоизвозване. Моля да приемете и скица-извадка от действащия пуп и прз на с. Атия, одобрен с цитираното решение на съвета, от което е видно, че имотът попада в урбанизира територия, урегулирана съгласно текста на писмото. Представям изисканата от съда декларация по чл. 17, ал. 1 змдт попълнена от дружеството-жалбоподател, като моля да имате предвид, че практически тбо се определя по квалификацията на имота и по декларацията по чл. 14 ЗМДТ, приложена по делото, от която ще се ползваме като доказателство. Всички тези доказателства представям в опровержение  на изложените в жалбата мотиви за незаконосъобразност. Няма да сочим други доказателства на настоящия етап на процеса. Моля да се даде и възможност на вещите лица да изготвят заключенията си.

 

АДВ. Ц.:  Моля за разумен срок, в който да се запозная с днес представените доказателства и да взема писмено становище.

 

По доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

приема постъпилите по делото с молба вх. № 5366/11.05.2018 г. от жалбоподателя / от л. 72 до л. 73 от делото/; с молба вх. № 5568/17.05.2018 г. от ответника / от л. 79 до л. 114 от делото/ писмени доказателства, както и тези, представени в днешното съдебно заседание от жалбоподателя и от ответника.

 

Дава възможност на вещите лица да изготвят заключенията си по допуснатите съдебно-счетоводна и съдебно-техническа експертизи.

ДАВА ВЪзможност на процесуалния представител на жалбоподателя да вземе становище по представените в днешното съдебно заседание от процесуалния представител на ответника писмени доказателства, в 7-дневен срок от днес.

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДА СЕ УВЕДОМИ вещото лице инж. С.И. за датата на следващото съдебното заседание като заключението следва да се представи най-късно една седмица преди него.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 11.07.2018 г. от 10,30 часа, за която дата и час страните и вещото лице Арабаджиева са редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:49 часа.

 

          СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: