ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 09.05.                                                                         град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        VІІІ-ми административен  състав       

На девети май                                               две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 630 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 11,15 часа се явиха:

За жалбоподателя „Палетекс“ ЕООД, редовно уведомен, се явява адв. Ц. - представя пълномощно.

За ответника - началник отдел „Местни данъци и такси“ при Община Созопол, редовно уведомен, се явява адв. Й. - представя пълномощно.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

страните : Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на „Палетекс“ ЕООД, с ЕИК по Булстат *******, със седалище и адрес на управление *******, представлявано от управителя Г.Б.Д. против акт за установяване на задължение по декларация № РА000046/05.01.2018 г. на старши инспектор в отдел „Приходи, местни данъци, такси и услуги“ при Община Созопол, с който са установени задължения за ТБО за 2017 г., потвърден с Решение № 002/05.02.2018 г. на началник отдел „Приходи, местни данъци, такси и услуги“ при Община Созопол.

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно нормата на чл. 170 АПК и чл. 154 ГПК във връзка с § 2 ДР ДОПК.

 

Адв. Ц.: Поддържам жалбата. Представям като доказателства декларация по чл. 18, ал. 6 от Наредбата на ОАМТЦУТОС  и съответно известието за доставка, от които е видно, че доверителят ми се е възползвал от правото си да декларира, че няма да ползва сградите за процесния период. От доказателствата, представени от ответната страна, оспорвам договора на стр. 14 от делото, нарядите на стр. 20-21 и актовете за извършена работа от стр. 22 до стр. 33 от делото, като твърдя, че те не установяват от обективна страна, че за процесния имот е извършена услугата сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци за процесния период. Видно от приложената към преписката схема процесните сгради се намират в имот с идентификатор 81178.51.41, а от тази същата схема се установява, че контейнерът е предвиден за друг съседен имот с идентификатор 81178.51.29. Оспорвам съдържанието им. Други доказателства няма да соча.

 

Адв. Й.: Аз Ви моля да имате предвид, че оспорваме жалбата. Да приемете представената от нас преписка, от която изцяло ще се ползваме. По становището на колегата, изразено в днешното съдебно заседание, считам същото за неоснователно. С оглед и дадените от съда указания за тежестта на доказване  във връзка с твърдените факти и обстоятелства моля да се има предвид първо обстоятелство, че видно от приложената скица  процесният имот попада в местността, конкретно в която е организирано сметосъбиране и сметоизвозване от Община Созопол и съответно отчитането на ежемесечната дейност по сметосъбиране и сметоизвозване се удостоверява с оспорените документи, чието съдържание твърдим, че е автентично и законосъобразно с оглед системата, установена за отчитане на дейността по сметосъбиране и сметоизвозване от страна на фирмата-изпълнител. В този смисъл по отношение на възражението за липсата на конкретен контейнер пред имота моля да се има предвид, че такъв би могъл да бъде осигурен, но няма направено искане от страна на фирмата за монтиране на контейнер пред имота. В конкретната схема са отразени точките, в които във връзка със сметосъбирането общината е подсигурила необходимите контейнери. Инициативата от страна на фирмата за конкретен личен/индивидуален контейнер не е доказана към настоящия момент в настоящето съдебно производство.  Що се касае до приетата декларация и съответно правото на жалбоподателя да се възползва от отказ от съответната услуга моля да се има предвид, че същият е ирелевантен по съществото на настоящия спор поради обстоятелството, че в Наредбата на Община Созопол, приложена по делото, изрично е записано невъзможността за освобождаване от ТБО, сметосъбиране и сметоизвозване за субекти, неизвършили плащания на такава в предходни години. Конкретно този текст съществува в Наредбата, приложена по делото, като актуална. В този смисъл моля да се има предвид и за неоснователно твърдението във връзка с представените в днешното съдебно заседание доказателства относно представената декларация и последиците от нея. Моля да приемете и другите доказателства във връзка с твърдяната  липса на представителна власт на актосъставителя, чийто акт се оспорва, както и другите, приложени в преписката, като моля да имате предвид конкретно и представените актове за извършена работа през съответните месеци на 2017 г. и по-конкретно в местността, в която попада имотът, както и приложеното становище от началника на отдел „ПМДТУ“ по жалбата на жалбоподателя в настоящето производство. Няма да сочим други доказателства. 

 

Съдът намира, че административната преписка не е представена в цялост, поради което следва да задължи административния орган да стори това.

Ето защо и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

приема представените с административната преписка писмени доказателства.

Задължава началника на отдел „Приходи, местни данъци, такси и услуги“ при Община Созопол да представи доказателства за реалното извършване на услугата по сметосъбиране, сметопочистване, сметоизвозване, поддържане на чистота на териториите за обществено ползване; актове за извършената работа от изпълнителя „РТК“ ООД гр. Елин Пелин; доказателства за поддържане на депото за битови отпадъци, /пътни листи и други/; надлежно заверено копие от Наредбата за определяне и администрирани на местните такси и цени на услуги на територията на Община Созопол, относима за процесния период - 2017 г.; решение на Общински съвет за приемане план сметка за разходите за ТБО за 2017г.;  становище дали имота се намира в строителните граници на с. Атия и има ли изградена инфраструктура около него; декларация по чл. 17 ЗМДТ на жалбоподателя, както и докладна записка за определяне ТБО по компоненти за процесния имот, в 7-дневен срок от днес.

ЗАДължава жалбоподателя да представи надлежно заверено постановление № 1261 от 10.12.2004 г., в 7-дневен срок от днес.

Указва на жалбоподателя, на основание чл.171, ал.4 апк, че с оглед твърденията си в жалбата следва да ангажира допълнителни доказателства включително извършването на съдебно-счетоводна експертиза и съдебно-техническа експертиза с въпроси, формулирани в нарочна молба с препис за другата страна, в 7-сневен срок от днес.

 

Реплика на АДВ. Й.: По повод определението на съда от днешното съдебно заседание заявявам, че конкретно изисканите декларация, наряди за сметосъбиране и сметоизвозване на Община Созопол по месеци и съответно договорът за организиране на сметосъбиране и сметоизвозване сме представили доказателства, съдържащи се в кориците на делото. Относно доказателството за организиране на сметообезвреждане моля да се има предвид, че такова се извършва съответно в установеното депо в село Равадиново, като конкретно за таксата - обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на депото тези такси са задължителни по закон, те не са предмет и на спора от страна на жалбоподателя. Въпреки всичко ще представим необходимите доказателства, изискани от съда.

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 06.06.2018 г. от 11,00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:30 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: