О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 631

 

Град Бургас, 7.04.2017г.

 

Административен съд – град Бургас, пети състав, на седми април през две хиляди и седемнадесета година, в закрито заседание, в състав:

                                                           

СЪДИЯ: Станимира Друмева

                            

като разгледа докладваното от съдия Друмева административно дело № 630 по описа за 2017 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.147, ал.3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Образувано е по жалба на „Изола Парадайз“ ЕООД, ЕИК **, със седалище и адрес на управление: общ.Несебър, к.к.„Слънчев бряг”, кв.“Чайка“ ** (хотел „Изола Парадайз“), представлявано от управителя И.Т.П., против решение № 33/22.02.2017г., издадено от директора на дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – Бургас при ЦУ на НАП, с което на основание чл.147, ал.1 от ДОПК е оставена без разглеждане, като просрочена, жалбата на дружеството против ревизионен акт № Р-02000216004516-091-001/18.01.2017г., издаден от началник сектор „Ревизии“ - възложил ревизията, и от главен инспектор по приходите - ръководител на ревизията, при ТД на НАП-гр.Бургас, и е прекратено административното производство образувано по подадената от дружеството жалба с вх. № 04-И-Ж-47/09.02.2017г. против посочения ревизионен акт.

Жалбоподателят счита решението на решаващия орган за незаконосъобразно и неправилно. Според него неправилно административният орган е връчил ревизионния акт чрез електронна поща, вместо по предвидения в закона начин на представляващия по закон юридическото лице или на упълномощено за това лице, в нарушение на чл.6, ал.3 и чл.10, ал.3 и ал.4 от ДОПК. Счита, че поради невъзможност за установяване на точната дата на връчване следва да се приеме, че жалбата срещу ревизионния акт е подадена в срок и следва да бъде разгледана. Искането от съда е за отмяна на оспореното решение за оставяне жалбата без разглеждане и продължаване на административното производство по обжалване на ревизионния акт по предвидения в закона ред. 

Ответникът – директорът на дирекция “ОДОП” – Бургас, представя  административната преписка по издаване на оспореното решение.

Бургаският административен съд, като прецени доводите на страните и представените по делото доказателства приема за установено от фактическа страна следното:

Производството пред дирекция “ОДОП” – Бургас е образувано по жалба на „Изола Парадайз“ ЕООД против ревизионен акт № Р-02000216004516-091-001/18.01.2017г., издаден от началник сектор „Ревизии“ - възложил ревизията, и от главен инспектор по приходите - ръководител на ревизията, при ТД на НАП-гр.Бургас, с искане за отмяната му като незаконосъобразен.

Видно от удостоверение за извършено връчване по електронен път в ИС „Контрол“, ревизионният акт е връчен чрез изпращане на електронно съобщение с квалифициран електронен подпис на органа по приходите по реда на чл.29, ал.4 от ДОПК на 18.01.2017г. Електронната препратка към съобщението за електронно връчване на документи (ревизионният акт и приложенията към него), изпратено на 18.01.2017г., е активирана на същата дата от IP 213.240.240.117, като документът е изтеглен от e-mail izola2004@abv.bg. Съобразно справката за обща регистрация на „Изола Парадайз“ ЕООД, посоченият имейл е деклариран от дружеството като електронен адрес за кореспонденция с НАП в подадено от него заявление № ИТ-00-3051/05.03.2012г. за ползване на електронни услуги, предоставяни от НАП чрез персонален идентификационен код, и е активен.

С оспореното решение № 33/22.02.2017г., директорът на дирекция “ОДОП”-Бургас е оставил без разглеждане жалбата на дружеството против ревизионния акт и е прекратил производството по нея. За да постанови този резултат, решаващият орган е приел, че жалбата, с която е сезиран, е подадена след изтичане на срока по чл.152 от ДОПК, тъй като ревизионният акт е редовно връчен съгласно чл.29, ал.4 от ДОПК по електронен път на 18.01.2017г. на декларирания електронен адрес на „Изола Парадайз“ ЕООД, а жалбата до решаващия орган е изпратена чрез пощенски оператор на 3.02.2017г., след законоустановения преклузивен срок, изтекъл на 1.02.2017г. (сряда).

В изпълнение на указания на съда за представяне на информация и доказателства за начина и датата на връчване на оспореното решение на жалбоподателя с оглед преценката за срочност на жалбата до съда, ответникът изразява становище, придружено с доказателства, че съобщение за изготвеното решение № 33/22.02.2017г., ведно със сканирано копие на същото, е изпратено до декларирания електронен адрес на „Изола Парадайз“ ЕООД на 23.02.2017г., но от дружеството не е върнато обратно потвърждение за получаване на електронното съобщение. Жалбата до съда против оспореното решение е подадена чрез куриер на 10.03.2017г.

При така установеното от фактическа страна, съдът от правна страна приема следното:

Жалбата е процесуално допустима, като подадена от надлежно легитимирано лице и в законоустановения по чл.147, ал.3 от ДОПК срок предвид липсата на ангажирани доказателства, удостоверяващи датата на връчване на оспореното решение на дружеството-жалбоподател.   

Разгледана по същество, е неоснователна.

Оспореното решение е издадено от компетентен орган, съгласно чл.152, ал.2, вр. чл.147, ал.1 от ДОПК, в изискуемата от закона писмена форма. Посочени са фактическите и правни основания за неговото издаване. Не се установяват допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, нарушаващи правото на защита на лицето, и представляващи пречка да бъде осъществен от съда контрол за законосъобразност на акта.

Относно съответствието на оспореното решение приложимия материален закон съдът приема следното:

Съгласно разпоредбата на чл.29, ал.4 от ДОПК, съобщенията в административното производство могат да се връчват чрез изпращане по телефакс или с електронно съобщение при използване на квалифициран електронен подпис на органа по приходите. Разпоредбата на чл.30, ал.6 от ДОПК регламентира удостоверяване на връчването, като електронното съобщение се смята за връчено когато адресатът изпрати потвърждение за получаването му чрез обратно електронно съобщение, активиране на електронна препратка или изтеглянето му от информационната система на компетентната администрация. Съдържанието на електронното съобщение се удостоверява чрез заверена от органа по приходите разпечатка на записа в информационната система. Съгласно чл.28, ал.2 от ДОПК, всяко лице има право да посочи пред органите по приходите електронен адрес за получаване на съобщения.

В случая, посоченият в удостоверението за извършено връчване на ревизионния акт по електронен път имейл е деклариран от жалбоподателя като електронен адрес за кореспонденция с НАП съобразно чл.28, ал.2 от ДОПК. Ревизионен акт № Р-02000216004516-091-001/18.01.2017г. е изпратен на жалбоподателя по електронен път и електронната препратка към съобщението за електронно връчване на документи е активирана на 18.01.2017г. от IP 213.240.240.117, като документите по списъка, връчвани със съобщението, са изтеглени от e-mail izola2004@abv.bg. Чрез същият електронен адрес на жалбоподателя са връчвани и други документи в хода на ревизионното производство - ревизионен доклад № Р-02000216004516-092-001/22.12.2016г., три искания за представяне на документи и писмени обяснения от задълженото лице и приложения към тях, според приложеното в административната преписка удостоверение за извършено връчване по електронен път в ИС „Контрол“ на ревизионния доклад, против който в срок е подадено от жалбоподателя писмено възражение по чл.117, ал.5 от ДОПК.

При доказания факт на активиране на препратката към съобщението до декларирания от жалбоподателя електронен адрес за кореспонденция с НАП, съдържаща обжалвания по административен ред ревизионен акт, съдът приема, че са изпълнени изискванията на чл.30, ал.6, предл. второ от ДОПК, вр. чл.29, ал.4 от ДОПК, за връчване на електронното съобщение на 18.01.2017г.

Неоснователни са възраженията в жалбата за неправилно връчване на ревизионния акт чрез електронна поща, вместо на управителя на дружеството или на упълномощено за това лице. Един от начините за връчване на актове на приходната администрация е този по чл.29, ал.4 от ДОПК – чрез изпращане на електронно съобщение на декларирания от жалбоподателя електронен адрес, и законът не изисква получаването му да става лично от лицето адресат или от упълномощен от него представител. С факта на активиране на електронната препратка съобщението се счита връчено, независимо кое физическо лице го е извършило. Следва да се посочи, че органите по приходите са връчили акта чрез изпращане на електронно съобщение на заявения от жалбоподателя електронен адрес за кореспонденция, на който са връчвани по електронен път редица актове в хода на ревизионното производство, в т.ч. ревизионния доклад, по който след получаването му управителят на дружеството е подал в срок писмено възражение, поради което не се потвърждава тезата на жалбоподателя, че този начин на връчване на съобщения е неприложим спрямо дружеството.

С оглед изложеното, правилно решаващият орган е приел, че ревизионен акт № Р-02000216004516-091-001/18.01.2017г. е надлежно връчен на жалбоподателя на 18.01.2017г., чрез изпращане на електронно съобщение по реда на чл.29, ал.4 от ДОПК. Съгласно чл.152, ал.1 от ДОПК, ревизионният акт може да се обжалва изцяло или в отделни негови части в 14-дневен срок от връчването му. В случая, 14-дневният срок за обжалване на ревизионния акт пред горестоящия административен орган е започнал да тече от 19.01.2017г. и изтекъл, съгласно чл.22, ал.6 от ДОПК, на 1.02.2017г. (сряда, присъствен ден), както е прието и в оспореното решение. Жалбата на „Изола Парадайз“ ЕООД против ревизионния акт с вх.№ 04-И-Ж-47/09.02.2017г. на ТД на НАП-гр.Бургас, е подадена на 3.02.2017г., след изтичане на срока за обжалване по чл.152, ал.1 от ДОПК, поради което правилно е оставена без разглеждане, като просрочена, и образуваното административно производство по нея е прекратено поради липса на абсолютна процесуална предпоставка за допустимост на производството – право на обжалване, което с изтичането на срока е погасено.

По изложените мотиви жалбата следва да бъде отхвърлена като неоснователна.

Воден от горното и на основание чл.148, ал.3 от ДОПК, Административен съд – гр.Бургас, пети състав,

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Изола Парадайз“ ЕООД, ЕИК **, със седалище и адрес на управление: общ.Несебър, к.к.„Слънчев бряг”, кв.“Чайка“ ** (хотел „Изола Парадайз“), представлявано от управителя И.Т.П., против решение № 33/22.02.2017г., издадено от директора на дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – Бургас при ЦУ на НАП, с което е оставена без разглеждане жалбата на дружеството против ревизионен акт № Р-02000216004516-091-001/18.01.2017г., издаден от началник сектор „Ревизии“ - възложил ревизията, и от главен инспектор по приходите- ръководител на ревизията, при ТД на НАП-гр.Бургас, и е прекратено административното производство образувано по подадената от дружеството жалба с вх. № 04-И-Ж-47/09.02.2017г. против посочения ревизионен акт.

Определението е окончателно.

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: