ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 28.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и осми юни                            две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 630 по описа за 2016 година

На именното повикване в 11:10 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Европа Агрокултури 2010”ЕООД, редовно призован, представител не се явява.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Заместник изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие”, редовно призован, се явява юрисконсулт Л.-Т., с пълномощно по делото.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба вх.№6641/28.06.2016г. от процесуалния представител на жалбоподателя, в която не възразява да се даде ход на делото и в случай че бъде даден ход по същество, моли да се уважи жалбата и присъдят направените по делото разноски.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.-Т.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото предвид редовното призоваване на страните, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.-Т.: Представям заповед №РД-03- 323 от 30.03.2015г. за делегиране на правомощия на зам.изпълнителния директор на ДФ „Земеделие”, допълнена със заповед №РД-03-323.#1 от 16.06.2015г.. Водим допуснатия ни свидетел, който се намира извън съдебната зала и моля да бъде разпитан в днешното съдебно заседание.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на допуснатия свидетел, като му снема самоличността както следва:

 

А.С.Б.        - г., български гражданин, семеен, неосъждан, служител на ДФ”Земеделие”, без дела и родство с жалбоподателя. ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.290 от НК за лъжесвидетелствуване. ОБЕЩАВА да говори истината.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.-Т. Като какъв работи в ДФ ”Земеделие” и какви са Ви задълженията. Съгласно заповед № 272386 от 04.09.2014година сте извършили проверка на жалбоподателя, какво констатирахте по нея?

        

СВИДЕТЕЛЯТ Б.: Работя като старши експерт в технически инспекторат в РД Велико Търново. В този отдел  ние сме натоварени със задачите да извършваме проверки на място по заявления на бенефициентите и като такъв служител съм извършил проверки на жалбоподателя съгласно заповед № 272386 от 04.09.2014г.. Проверката се извършва, като отиваме на място на съответния парцел с джи пи ес, в който са заложени предварително данните за парцела, дадени от бенефициента. Тази информация получаване от ИСАК и тези данни се прехвърли в джи пи еса и с негова помощ локализираме парцелите и установяваме съответстват ли декларираните обстоятелства от бенефициента. В случая установихме, че бенефициента е декларирал – слънчоглед, маслодайни технически култури в няколко землища, като не са установени насаждения от слънчоглед в заявените от него парцели на място. Установени са в единия парцел люцерна и изорана площ, а на другите места постоянно затревени площ и това е отразено в контролния лист. Само да вметна, че за тези заявени култури жалбоподателят е кандидатствал по три схеми -  СЕПП/схема за единно плащане на площ/, СНД и НР2/ плащания за райони с ограничения, различни от планинските райони/. Извършено е измерване на парцелите чрез обхождане на терена като за култура е вписана установената на място за съответния парцел и тук вече идва разликата, че по СНД се заплаща и се подпомагат само налични култури, като постоянно затревени площи са изключени от схемата за подпомагане по СНД. Жалбоподателя е уведомен на телефона, който е посочен, на датата на започване на проверката. На място не присъства никой от фирмата-жалбоподател, а по телефона говорих с представител на фирмата. Наддекларирани се явява тази площ, която не подлежи на СНД/схема за национално доплащане/. Тези затревени площи приемаме, че са наддекларирани площи.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.-Т.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

Съдът ОСВОБОДИ свидетеля, който напусна съдебната зала.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.-Т.: Представям копие от процесното обжалвано уведомително писмо, тъй като представения по делото екземпляр не е четлив. Нямам други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.-Т.: Уважаема г-жо съдия, моля да постановите съдебно решение, с което отхвърлите жалбата като изцяло недоказана и неоснователна. Претендирам юрисконсултуско възнаграждение. Моля за срок за представяне на писмени бележки, в които ще се мотивирам допълнително. Правя възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение, тъй като делото не се отличава с фактическа и правна сложност.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок за ответника за представяне на писмени бележки с копие за насрещната страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.22 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: