ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 10.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На десети май                                            две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 630 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Европа Агрокултури 2010”ЕООД, редовно призован, представител не се явява.

 

За ОТВЕТНИКА зам.-изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие”, редовно призован, се явява юрисконсулт Л.-Т., с пълномощно от днес.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба вх.№4769/09.05.2016г. от процесуалния представител на жалбоподателя – адвокат С., за  даване ход на делото в нейно отсъствие, поддържа жалбата и моли да бъде допусната съдебно-агротехническа експертиза по която са формулирани и въпроси. Алтернативно ако се даде ход по същество, моли да се уважи жалбата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.-Т.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото предвид редовното призоваване на страните, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Европа агрокултури 2010”ЕООД против уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014г.  изх.№02-020-2600/7955 от 28.09.2015г. на зам.-изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”.

На основание чл. 170, ал.1 от АПК съдът УКАЗВА на ответника, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест да установи твърденията изложени в жалбата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.-Т.: Оспорвам жалбата. Моля, да бъде приета като доказателство по делото  административната преписка предоставена от Държавен фонд „Земеделие”. По отношението на искането за допускане на експертиза считам,  че  въпросите  изцяло нямат отношение към делото. Евентуално моля, да допуснете при режим на довеждане един свидетел извършил проверката на място от РТИ- Велико Търново, тъй като там има малко разминаване в площите.

В случая моля да имате предвид, че става въпрос за един коефициент за редукция отразен на стр.6 от 9 /л.26 от адм. 2684/2016г. по описа на Административен съд София/, където в колона 10 – „Сума, изчислена на база на наложен коефициент на редукция“ е извършена промяна на ставката, като това е подробно описано в текстовата част на стр.7 от 9 от уведомителното писмо /л.27 от адм.д.№№2684/2016г. по описа на Административен съд София/, при което се получава разлика от 289,30лв., като 141 лева по СЕП и 147лв. по НР 2.

 

Съдът по доказателствата,

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

УКАЗВА на ответника, че най-късно в следващото съдебно заседание, следва да ангажира доказателства за компетентността си да издаде процесния административен акт. В случай, че такива доказателства не бъдат представени по делото в указания срок, то същото ще бъде решено, с оглед наличните.

 

ОСТАВЯ без уважение искането за допускане на съдебно-агротехническа експертиза по така формулираните въпроси от адвокат С., в докладваната в днешното съдебно заседание молба, като неотносими към предмета на делото.

 

ДОПУСКА при условията на довеждане искания от ответника свидетел, който да бъде разпитан в следващото съдебно заседание. УКАЗВА  на ответника, че ако свидетелят не бъде доведен в следващото съдебно заседание, то определението за неговото допускане ще бъде отменено.

 

ДАВА възможност на жалбоподателя в 7-дневен срок от уведомяването да изчерпи доказателствените си искания.

 

Да се изпрати копие от настоящия протокол на жалбоподателя.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.-Т.: Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 28.06.2016г. от 11.00часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.41 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: