Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                             

    630           /22.05.2015 година, град Бургас

 

Административен съд - Бургас, на двадесет и трети април две хиляди и петнадесета година, в открито заседание, в състав:

                                                                                 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Павлина Стойчева

ЧЛЕНОВЕ:  Даниела Драгнева

Веселин Енчев

при секретар Г.Ф.  и прокурор Андрей Червеняков

разгледа докладваното от съдия Енчев КНАХД № 630/2015 година

 

Производството по чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с глава ХІІ от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от Х.Г. *** против решение № 286/11.03.2015 година по н.а.х.д. № 26/2015 година на Районен съд – Бургас (РС), с което е потвърдено наказателно постановление № 14-0434-000170/30.04.2014 година на началник на група в сектор ПП при ОД – Бургас на МВР (НП).

С НП, на Х.Г., за нарушение на чл. 5 ал.3 т.1 от ЗДвП, на основание чл. 174 ал. 1 от ЗДвП,  са наложени административни наказания – “глоба” в размер на 700 (седемстотин) лева и “лишаване от право да управлява” МПС за срок от 12 (дванадесет) месеца.

Касаторът оспорва решението. Твърди, че РС неоснователно не е отчел липсата на каквото и да е основание деянието му да бъде квалифицирано по целия текст на чл. 5 ал.3 т.1 от ЗДвП, защото няма никакви доказателства да е управлявал МПС под въздействието на наркотици или други упойващи вещества. Заявява се, че РС не се е произнесъл по възражението относно компетентността на издателя на НП. Оспорват се мотивите на РС, с които не са кредитирани показанията на разпитания свидетел В.

Иска решението да бъде отменено, като бъде отменено и НП. Алтернативно иска изменение на съдебното решение и намаляване на наложените наказания.

Ответникът не изразява становище по жалбата.

Прокурорът счита, че жалбата е неоснователна.

Касационната жалба е процесуално допустима – подадена е в срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, тя е неоснователна.

С НП Г. е санкциониран за това, че на 12.02.2014 година, около 22:40 часа в град Бургас на улица „Одрин“, управлява лек автомобил „Фолксваген Голф“ с регистрационен № А 2057 КМ след употреба на алкохол, установена с техническо средство Дрегер (1,40 ‰) и химическа експертиза (1,01 ‰).

РС е приел, че нарушението е доказано по несъмнен начин и е потвърдил НП.

Решението е правилно.

РС е издирил всички релевантни факти по спора, съпоставил ги е с констатациите в АУАН и НП, както и с твърденията на жалбоподателя, като е приел, че предвид извършеното нарушение от жалбоподателя целите на специалната превенция не биха били постигнати при намаление на наказанията. Съдът е отчел високата степен на концентрация на алкохол в кръвта на А., обуславяща и по – високата обществена опасност на нарушението.

Неоснователно е възражението на касатора относно компетентността на издателя на НП. На съда е служебно известна заповед № Із – 1745/28.08.2012 година, цитирана в НП, по силата на която издателят В.А.А., началника на група в сектор „ПП“ при ОД – Бургас на МВР е оправомощен да налага наказания за извършването на нарушения по ЗДвП. В този смисъл наказващият орган е разполагал с необходимата компетентност при издаването на обжалваното НП.

Неоснователно е и възражението, че РС не е отчел като съществено нарушение обстоятелството, че деянието на Г. е квалифицирано по целия текст на чл. 5 ал.3 т.1 от ЗДвП, без да има данни той да е употребил наркотично или друго упойващо вещество. Видно от фактическата обстановка, описана в АУАН и в НП, нарушението, извършено от Г., е управление на ППС под въздействието на алкохол. Цитираното нарушение има своето отражение именно в правната норма на чл. 5 ал.3 т.1 от ЗДвП.

Съгласно чл. 5 ал.3 т.1 от ЗДвП, на водача на пътно превозно средство е забранено да управлява пътно превозно средство под въздействие на алкохол, наркотици или други упойващи вещества. При правната квалификация на нарушението наказващият орган следва да изпише нарушената правна норма в съответствие с правилата, установени в Указ № 883/24.04.1974 година за прилагане на Закона за нормативните актове (Указа). Съгласно чл. 26 ал.1 – 2 от Указа, всеки нормативен акт се състои от членове. Допълнителните, преходните и заключителните разпоредби се означават с параграфи. Членът може да се състои от алинеи, алинеята - от точки, а точката - от букви.

В конкретния случай в чл. 5 ал.3 т.1 от ЗДвП е налице последователно неизчерпателно изброяване на вещества, под чието въздействие водачът не следва да управлява ППС. Алкохолът е посочен на първо място. Именно в съответствие с установените факти при проверката на Г. и при съблюдаване на нормите на чл. 26 ал.1 - 2 от Указа, наказващият орган е квалифицирал правно нарушението, посочвайки члена, алинеята и точката, които са нарушени.

Нарушението е установено по несъмнен начин, доказано е в съдебното производство пред РС и искането на касатора за отмяна на решението, съответно на НП – е неоснователно.

Що се отнася до искането за изменение на решението и намаляване на санкциите по НП, според настоящия съдебен състав, намаляване на размера на наложените наказания няма да има необходимия принудително – поправителен и предупредително – възпитателен ефект върху извършителя на нарушението, т.е. няма да бъдат постигнати целите на специалната превенция на нарушителя.

 По изложените съображения, съдът

 

Р  Е  Ш  И

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 286/11.03.2015 година по н.а.х.д. № 26/2015 година на Районен съд – Бургас.

 

Решението е окончателно.

           

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                    ЧЛЕНОВЕ: