ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 17.09.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На седемнадесети септември                   две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.     

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 630 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 13,30 часа се явиха:

Жалбоподателят „Лукойл Нефтохим Бургас” АД - редовно призован,

         Ответникът Началник на МП Пристанище Бургас Център - редовно призован,

По хода на делото:

 

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД срещу  Решение № 631 от 31.01.2013 г. на Началник на МП „Пристанище Бургас център”.

 

Юк. И.: Поддържам жалбата. Поддържам направените с жалбата доказателствени искания. Поддържам искането за съдебно-техническа експертиза с въпроси по  І-Доказателствени искания, т. 2.

Моля, на основание чл. 170, във вр. с чл. 14, ал. 3 от АПК да задължите административния орган да окомплектова административната преписка с надлежни преводи на документите представени на чужд език.

 

Юк. Л.: Считам, че жалбата е неоснователна. Оспорвам доказателствените искания.

На основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК, във вр. с чл. 144 от АПК, моля, да спрете производството по настоящото дело, предвид това, че по адм. дело № 2498/2012 г. по описа на БАС е направено преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз, като предмета на производството по това дело е идентичен с адм. дело № 2498/2012 г. Представям нарочна молба.

 

Юк. И.: Не се противопоставям на искането за спиране.

 

СЪДЪТ счита, че искането за спиране е принципно основателно и следва да бъде уважено. Преди спиране на съдебното производство, обаче, съдът счита, че следа да бъдат извършени процесуални действия, свързани с проверка на изводите на административния орган посредством допускането на съдебна експертиза със задачите, формулирани на л. 12-13 от делото.

 

По изложените съображения, Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА административната преписка  по делото.

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза със задачите формулирани от жалбоподателя на л. 12-13 от делото.

НАЗНАЧАВА вещото лице инж. Д.Л..

ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещото лице в размер на 250 лева, вносим от жалбоподателя в 14-дневен срок от днес.

 

Вещото лице да бъде уведомено за започване изпълнение на възложената експертиза след представяне на доказателството за внесения депозит.

 

СЪДЪТ ще се произнесе по искането за спиране, след получаване на заключението и разпита на вещото лице в съдебно заседание.

 

СЪДЪТ УКАЗВА на процесуален представител  на ответника, че следва да представи в превод на български език всички документи съдържащи се в административната преписка, които са на език, различен от езика на процеса.

 

 

По изложените съображения, Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на страните да ангажират допълнителни доказателства.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 26.11.2013 година от 13,15 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: