О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ 853/15.04.2013 година, град Бургас ,

 

            Административен съд  - Бургас,  в закрито съдебно заседание на петнадесети април две хиляди и тринадесета година в състав:

 

Съдия: Веселин Енчев

 

разгледа адм. дело № 630/2013 година

 

Производството е по чл. 220 ЗМ във връзка с чл.166 ал.3 АПК.

Жалбоподателят „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД – Бургас с ЕИК***, представлявано от С. М. А. оспорва решение № 631/31.01.2013 година на началника на МП”Пристанище Бургас център”, с което са определени митнически задължения: мито в размер на 96 713,39 лева и ДДС в размер на 19 342,68 лева по ЕАД № 12BG001007H0015618/20120528.

С жалбата, освен искане за отмяна на решението, е направено и такова за спиране на предварителното му изпълнение. Като обезпечение е представена банкова гаранция № 13200/10.12 от 04.10.2012 година от БНП ПАРИБА С.А.- клон София с анекси, с които е увеличен размера на обезпечението.

Отделно от това, по делото е налично и решение № 2602-869/05.10.2012 година, издадено от заместник - началник на Митница Бургас, с което е разрешено ползване на общо обезпечение за спиране на предварителното изпълнение по решения на митническите органи- по вид- банкова гаранция и за обезпечаване на публични задължения във връзка с определени нови тарифни номера на стока, декларирана за допускане до свободно обръщение и крайно потребление, като „Тежки масла, смазочни масла, други масла- предназначени да претърпят специфична преработка”, при определени с решението условия.

При изложените факти, съдът приема, че искането за спиране на предварителното изпълнение на решение № 631/31.01.2013 година е допустимо и основателно.

В случая е налице, допуснато по силата на закон предварително изпълнение на решение на митнически орган - по аргумент от чл. 221 от ЗМ и чл. 90 ал.3 от ЗДДС. Последните разпоредби, дерогират общия принцип възведен с нормата на чл. 166 ал.1 от АПК, приложима съобразно чл. 220 от ЗМ, като същевременно регламентират и материалноправни предпоставки, различни от указаните в чл. 166 ал.4 във вр. с ал.2 АПК. Поради това, съдът е задължен да разгледа искането за спиране при условията на чл. 166 ал.3 АПК, като провери обезпечен ли е размера, на определените с решението задължения (митнически и за ДДС).

Отговорът на тази въпрос е положителен, тъй като е налице съгласие на митнически орган, дадено по определен от закона ред за общо обезпечаване на задължения с банкова гаранция, представена валидна такава и изрично изявление, че тази гаранция обезпечава задълженията, определени с оспореното решение. Гаранцията е със срок до 30.09.2013 година (Анекс № 3)

По изложените съображения, на основание чл. 220 и 221 ЗМ във вр. с чл. 166 ал. 3 и 4 АПК , съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

СПИРА, допуснатото по силата на закон предварително изпълнение на Решение № 631/31.01.2013 година на началник МП ”Пристанище Бургас център”, ЗА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ на банкова гаранция № 13200/10.12. от 04.10.2012 г. от БНП ПАРИБА С.А.- клон София – 30.09.2013 година.

Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд - в  седемдневен срок от съобщаването му.

           

СЪДИЯ: