Р  Е   Ш  Е  Н  И  Е

 

№ /18.07.2011 година, град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХV състав, на тридесети юни две хиляди и единадесета година, в публично заседание, в състав:

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Павлина СТОЙЧЕВА

                                               ЧЛЕНОВЕ:   Даниела ДРАГНЕВА

                                                            Веселин ЕНЧЕВ

 

при секретар Г.Ф.  и прокурор Тиха Стоянова

разгледа докладваното от съдия Енчев КНАХД № 630/2011 година

 

Производството по чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с глава ХІІ от АПК.

Образувано по касационна жалба, подадена от адвокат Б.К. от АК – Бургас, като процесуален представител на Н.Н. *** против решение № 309/18.02.2011 година по н.а.х.д. № 5164/2010 година по описа на Районен съд – Бургас (РС).

С решението на РС е потвърдено НП № 7940/10/06.08.2010 година на началник група в сектор “ПП” към ОД – Бургас на МВР, с което на Н.Н., за нарушение на чл.174 ал.3 от ЗДвП, са наложени административни наказания “глоба” в размер на 500 лева и “лишаване от право да управлява МПС” за срок от 12 месеца.

Жалбоподателят счита че решението на РС е необосновано и незаконосъобразно. РС не е изложил мотиви, а е преразказал фактическата обстановка, установена в АУАН и НП. Не е изложил съображения защо приема за недоказани възраженията в жалбата. Не е коментирал и възражението за допуснато съществено разминаване във фактическата обстановка при описание на нарушението по АУАН и НП – че санкционираното лице едновременно е отказало да бъде изпробвано с техническо средство и че е било изпробвано, но не е “вкарало достатъчно въздух в апарата”.

Ответникът не изразява становище по жалбата.

Прокурорът дава заключение неоснователност на жалбата.

Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в установения срок и от надлежна страна.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

          С обжалваното решение РС е обсъдил поотделно и в съвкупност всички релевантни факти по установяване на нарушението и налагане на санкциите.  При проверката на НП фактическата обстановка е установена правилно и е съотнесена към приложимото право. В производството пред РС не са допуснати процесуални нарушения. Н. е санкциониран за това, че отказва да бъде изпробван с техническо средство, като при извършените многократни проби не е вкарал достатъчно въздух в дрегера -  за установяване на алкохолното съдържание в кръвта му. Нарушението е описано в НП по недвусмислен начин и изключва каквато и да е неяснота във фактическата обстановка по извършването му. Затова, настоящият касационен състав приема, че касационното възражение е неоснователно.

РС е приложил стриктно закона.  Позовал се е на събрани в хода на делото доказателствени средства. Коментирал е размера на наложените наказания, с оглед вида и характера на обществената опасност на деянието и дееца.

Предвид изложеното, съдът

 

Р  Е  Ш  И

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 309/18.02.2011 година по н.а.х.д. № 5164/2010 година по описа на Районен съд – Бургас.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                              

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ: