ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№……                                     дата 30 март 2010 год.                   гр.Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД –Бургас, ІХ-ти състав,

в закрито заседание на 30  март 2010 год.

в следния състав:

 

                                                                          Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар:…………….

Прокурор:……………

 

разгледа адм. дело № 630 по описа за 2010 год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството по делото е образувано по искова молба на М.П.Т. *** за присъждане на обезщетение в размер на 5000 лв. за претърпени вреди и пропуснати ползи, причинени в резултат на отказа на Прокуратурата да защити гражданските права и неприкосновеността на правото на собственост върху недвижим имот, находящ се в с.Глумче, община Карнобат. 

         С разпореждане на съда от 22.03.2010 год. исковата молба е оставена без движение, като на ищеца са дадени указания да уточни ответникът, против когото предявява иска, да посочи от кой административен акт твърди, че претърпява вреди, да конкретизира исковата си молба по основание и размер, както и да уточни искането си до съда, с предупреждение, че в случай на неизпълнение делото ще бъде прекратено.

         С депозирано допълнително изложение вх. № 2679/29.03.2010 год. ищецът е посочил като ответник по иска Република България, уточнил е, че административните актове, от които произтичат претендираните вреди са резолюции и постановления на Районна прокуратура – Карнобат, Окръжна прокуратура – Бургас, Апелативна прокуратура – Бургас и Върховна касационна прокуратура, с които посочените институции са отказали защита на неприкосновеното й право на собственост върху имот, находящ се в с.Глумче, община Карнобат, в резултат на което са й причинени вреди и пропуснати ползи, които ищецът оценява в размер на 5000 лв. 

         С така депозираното уточнение съдът приема, че не са изпълнени указанията във връзка с посочване на пасивно легитимирания ответник, а също така констатира и недопустимост на предявения иск, с оглед липсата на административни актове, от които да произтичат претендираните вреди.

Посочването на Република България като ответник по иска няма качеството на пасивно легитимиран ответник, съобразно разпоредбите на чл.205 от АПК, съгласно който искът за обезщетение се предявява срещу юридическото лице, представлявано от органа, от чийто незаконосъобразен акт, действие или бездействие са причинени вредите, както и не е съобразен с нормата на чл.27 от ГПК. Позоваването на обстоятелството, че в Европейския съд по правата на човека е подадена жалба против Република България е неотносимо към настоящия случай, предвид приложимата норма на чл.205 от АПК, регламентираща надлежния ответник пред настоящия съд.

Посочването на Резолюция изх. № 1117/03.11.2008 год. на Районна прокуратура – гр.Карнобат, Резолюция изх.№ 7015/25.11.2008 год. на Окръжна прокуратура – гр.Бургас, Постановление изх. № 2409/03.06.2009 год. на Окръжна прокуратура – Бургас, Резолюция изх. № 2534/05.02.2009 год. на Апелативна прокуратура – Бургас, Постановление изх. № 1117/08.04.2009 год. на Районна прокуратура – Карнобат, Постановление изх. № 1841/21.05.2009 год. на Окръжна прокуратура – Бургас, Постановление изх. № 2534/01.07.2009 год. на Апелативна прокуратура – Бургас и Постановление вх. № 12596/23.09.2009 год. на Върховна касационна прокуратура, не представляват индивидуални административни актове по смисъла на чл.21 от АПК, с издаването на които да се свързва настъпването на претендираните от ищеца вреди.

Производствата за обезщетения за вреди, причинени на граждани или юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица, се разглеждат по реда на Глава единадесета от АПК, във вр. с чл.1 от ЗОДОВ.

            Нормата на чл.204 от АПК, наименована Допустимост на иска, предвижда, че иск може да се предяви след отмяната на административния акт по съответния ред, както и  може да се предяви и заедно с оспорването на административния акт до приключване на първото заседание по делото. Следователно, предпоставките по допустимостта на иска, които следва да са налице изискват наличието на административен акт и този акт да е вече отменен като незаконосъобразен или неговото оспорване да е обективно съединено с предявения иск за обезщетение.

         В конкретния случай, съдът не установява наличието на първата предпоставка, а именно – издаден административен акт. Както се изложи по-горе, сочените от ищеца резолюции и постановления, издавани от Карнобатската районна прокуратура, Бургаската окръжна прокуратура, Бургаската апелативна прокуратура и Върховната касационна прокуратура, не представляват административни актове по смисъла на чл.21 от АПК. Същите не са издадени от орган на изпълнителната власт, т.е. от административен орган по смисъла на § 1, т.1 от ДР на АПК, не съдържат в себе си властническо правомощие, упражнено в сферата на държавното управление и не реализират правен ефект по смисъла на чл.21, ал.1 от АПК в правната сфера на ищеца.

         С оглед на изложените мотиви и на основание чл.129, ал.3 и чл.130 от ГПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

         ВРЪЩА исковата молба на М.П.Т. *** против Република България за присъждане на обезщетение за претърпени вреди в размер на 5000 лв., в резултат на издадени  Резолюция изх. № 1117/03.11.2008 год. на Районна прокуратура – гр.Карнобат, Резолюция изх.№ 7015/25.11.2008 год. на Окръжна прокуратура – гр.Бургас, Постановление изх. № 2409/03.06.2009 год. на Окръжна прокуратура – Бургас, Резолюция изх. № 2534/05.02.2009 год. на Апелативна прокуратура – Бургас, Постановление изх. № 1117/08.04.2009 год. на Районна прокуратура – Карнобат, Постановление изх. № 1841/21.05.2009 год. на Окръжна прокуратура – Бургас, Постановление изх. № 2534/01.07.2009 год. на Апелативна прокуратура – Бургас и Постановление вх. № 12596/23.09.2009 год. на Върховна касационна прокуратура.

         ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 630/2010 год. на Административен съд – Бургас.

 

         Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 

                                                                                            СЪДИЯ: