Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

Номер 441           13 март 2017  година         град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIV - ти състав, в открито заседание на девети март, две хиляди и седемнадесета година, в състав:                                               

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галина Радикова

                                               ЧЛЕНОВЕ: 1. Златина Бъчварова

                                                                    2. Атанаска Атанасова

 

Секретар М.В.

Прокурор Тиха Стоянова

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно наказателно дело номер 62 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във връзка с чл. 208 и сл. АПК.

Образувано е по касационна жалба на Г.А.Д. *** против решение 1843/7.12.2016г., постановено по административно-наказателно дело № 4252/2016 година по описа на Районен съд - Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 16-0769-000616/25.04.2016г., издадено от началника на сектор Пътна полиция при ОДМВР - Бургас, с което на касатора, за нарушение на чл.21, ал.1 от Закона за движението по пътищата /ЗДвП/, са наложени наказания глоба в размер на 350.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за 3 месеца, на основание чл. 182, ал.1, т.6 ЗДвП.

Касаторът, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител, поддържа сезиращата съда жалба и счита, че решението е неправилно, поради противоречие с материалния закон. Излага подробни съображения. Иска да се отмени решението, както и потвърденото с него наказателно постановление.

Ответникът по касационната жалба - началник сектор „Пътна полиция” при ОД МВР-Бургас, редовно уведомен, не се явява, не се представлява и не е взел становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на  Районен съд – Бургас, да бъде оставено в сила.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, Административен съд- Бургас, ХІV-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения :

Районен съд – Бургас, с решение 1843/7.12.2016г., постановено по административно-наказателно дело № 4252/2016 година по описа на съда, е потвърдил наказателно постановление № 16-0769-000616/25.04.2016г., издадено от началник сектор Пътна полиция при ОДМВР - Бургас, с което на касатора, за нарушение на чл.21, ал.1 ЗДвП, са наложени наказания глоба в размер на 350.00 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 3/три/ месеца, на основание чл. 182, ал.1, т.6 ЗДвП.

За да постанови оспореното решение, районният съд е приел, че в административнонаказателното производство не са допуснати съществени процесуални нарушения, водещи до нарушаване правото на защита на жалбоподателя. Обосновал е извод, че Г.А.Д. е извършил деянието, описано в АУАН и в НП, с което е осъществил от обективна и субективна страна нарушение на чл.21, ал.1 ЗДвП, затова и правилно е ангажирана административнонаказателната му отговорност на основание  чл.182, ал.1, т.6 ЗДвП.

Санкцията е наложена на Г.А.Д., за това, че на 28.01.2016г. в 13:43 часа в Община Бургас, на път първи клас №1-6, км.495, в посока от кв.Пети км. към кв.Ветрен, управлявал лек автомобил - „Пежо 607” с peг. № *** със скорост 101км./ч. при максимално допустима за движение такава в населено място до 50 км./ч., като участъкът е сигнализиран с пътен знак Е-24. Така посоченото нарушение е установено и заснето с ATC-TFR1-M №510/07 с отчетен толеранс на измерена скорост от - 3%. Нарушението е установено посредством снимков материал от клип №5457, показан на водача с параметрите по него, и декларация по чл.188 ЗДвП от 17.02.2016г., подписана от водача. За така констатираното на Г.А.Д. е съставен АУАН № 16-0769-616/23.02.2016г., въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление.

Основните възражения в касационната жалба са, че в случай, че автомобилът на контролните органи е бил позициониран в отсечката от Пети километър до кв. „Ветрен“, както е посочено в НП, то в измервателната автоматизирана система не е следвало да бъде въведено ограничение на скоростта от 50 км./час за населено място, а  действащото в този участък от пътя ограничение от 90 км/час.

Така постановеното решение е валидно, допустимо и правилно по следните съображения:

Посоченото в АУАН и НП място, където е засечен управлявания от касатора автомобил е ПП 1-6, км.495, а посоката в която същият се е движил, съгласно описанието на нарушението в АУАН, в НП и съгласно свидетелските показания, е от кв. Пети километър към кв.Ветрен.  Неоснователно е възражението на касатора, че тъй като в участъка от пътя от Пети километър до кв.Ветрен ограничението на скоростта е 90 км./час, то в случая неправилно са въведени параметрите за измерване на скоростта в мобилната система за видеоконтрол. Видно от приложената по делото Схема с наличните пътните знаци на главен път I-6 посока Бургас – Кв.Ветрен - Пети Километър, знак В 26, въвеждащ ограничение на скоростта от 90 км/час не е поставен непосредствено след табелата „Пети километър“, нито веднага след разклона за „Пети километър“, а доста след това, след посочената на схемата складова база с изложбена зала за фаянс, теракот и аксесоари. Следователно, настоящият съдебен състав приема за доказано от показанията на свидетеля Панайотов и писмените доказателства по делото, че в участъка от пътя, където е разположил автомобила, след пътен знак Е-24, е действало ограничение на скоростта от 50 км.час за населено място, което е било правилно въведено в измервателната система за видеоконтрол. Описанието на нарушението  е детайлно и ясно както в АУАН така и в НП и правилно квалифицирано от АНО като нарушение на чл.21, ал.1 ЗДвП, съгласно която при избиране на скоростта за движение на водача на ППС е забранено да превишава изрично посочените в тази разпоредба стойности на скоростта в км/час, като за населено място законоустановената стойност е 50 км/час за категорията и вида на описания в НП автомобил. Следователно, при предявяване на обвинението и ангажиране на административнонаказателната отговорност на касатора,  не е ограничено правото му на защита. Настоящият съдебен състав намира, че нарушението, както и самоличността на нарушителя са доказани от събраните доказателства, ценени в тяхната съвкупност.

Като управлявал МПС със скорост 101км./ч. при максимално допустима за движение такава в населено място до 50 км./ч., заснета с ATC-TFR1-M №510/07 с отчетен толеранс на измерена скорост от - 3%, Г.А.Д. е осъществил от обективна и субективна страна състава на административно нарушение по чл. 182, ал.1, т.6 ЗДвП, за което законосъобразно са му наложени предвидените в тази норма административни наказания във фиксиран размер.

По тези съображения,  оспореното решение следва да се остави в сила.

Не се установиха касационни основания за неговата отмяна.

     Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 АПК, Административен съд - Бургас, ХІV - ти състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение 1843/7.12.2016г., постановено по административно-наказателно дело № 4252/2016 година по описа на Районен съд - Бургас.

Решението е окончателно.

 

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                          ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

                                                                               2.