Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

         526                                    25.03.2016 година                              гр. Бургас

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на двадесет и пети февруари две хиляди и шестнадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1.  ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                                   2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

при секретаря С.К., в присъствието на прокурора Андрей Червеняков, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 62 по описа за 2016 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от „Интерпласт“ ООД с ЕИК 102051749, със съдебен адрес:***, ляв, против решение № 1663 от 30.11.2015 г. по НАХД № 3908/2015 г. по описа на Районен съд- Бургас.

В жалбата са развити доводи за незаконосъобразност на първоинстанционното решение, поради нарушение на закона, съставляващо касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 от НПК. По същество се иска отмяна на първоинстанционното решение и на потвърденото с него наказателно постановление.

В съдебното заседание не се явява представител на касатора, редовно уведомен. Не са ангажирани нови доказателства.

Ответникът по касация не изпраща представител в съдебното заседание, редовно уведомен. Не е заявил становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима.

Бургаският административен съд, след като се запозна с обжалваното решение и взе предвид доводите на жалбоподателя, намира следното:

С решението, предмет на касационната проверка, Бургаският районен съд е потвърдил наказателно постановление № 579 от 02.10.2014 г., издадено от директора на ТД на НАП- Бургас, с което на основание чл. 185, ал.2 от ЗДДС е наложено на касатора административно наказание- имуществена санкция в размер на 3000 лева, за нарушение по чл. 118, ал.1 от ЗДДС, вр. чл. 3 и чл. 7 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г.

За да постанови този резултат, съдът е приел, че в хода на административнонаказателното производство не са допуснати съществени нарушения на процесуални правила.

Според настоящия касационен състав, решението е неправилно. Съображенията:

От приложените в административнонаказателната преписка писмени доказателства не се установява надлежно връчване на акта за установяване на административното нарушение на наказаното търговско дружество, съобразно императивната разпоредба на чл. 40, ал. 1 от ЗАНН. В него е отбелязано връчване на С.Г.Т., в качеството и́ на упълномощено лице. За извършените от последната действия по приемане на акта, обаче, липсва надлежно упълномощаване.

Връчването на акта има за цел да запознае нарушителя с вмененото му нарушение, за да може той да организира защитата си. В конкретния случай с оглед горните съображения съдът приема, че това задължение не е изпълнено. Допуснатото нарушение е съществено, тъй като в значителна степен ограничава правото на защита на санкционираното лице и представлява самостоятелно основание за отмяна на наказателното постановление. Като е стигнал до друг извод, БРС е постановил неправилно решение. Ето защо, решението и потвърденото с него наказателно постановление следва да се отменят.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2 от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Бургаският административен съд,

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОТМЕНЯ решение № 1663 от 30.11.2015 г. по НАХД № 3908/2015 г. по описа на Районен съд- Бургас и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 579 от 02.10.2014 г., издадено от директора на ТД на НАП- Бургас, с което на основание чл. 185, ал.2 от ЗДДС е наложено на „Интерпласт“ ООД с ЕИК 102051749 административно наказание- имуществена санкция в размер на 3000 лева, за нарушение по чл. 118, ал.1 от ЗДДС, вр. чл. 3 и чл. 7 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.                                      

2.