РЕШЕНИЕ

 

        607                             дата 31 март 2015 год.                     град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,    ХVІ-ти състав,

в публично заседание на 19 март 2015 год.,

 в следния състав:

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                   ЧЛЕНОВЕ:  1. ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

                                                                                           2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Ф.

Прокурор: Георги Дуков

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело 62 по описа за 2015 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административно процесуалния кодекс, във вр. с чл.63 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на М.Х.Т. *** против Решение № 104/05.11.2014г. постановено по НАХД № 276/2014г. на Районен съд Поморие, с което е потвърдено наказателно постановление № 152/02.09.2014г. издадено от началника на Митница Бургас, с което, на основание чл.123, ал.1 от ЗАДС, на касатора е наложено административно наказание глоба в размер на 1000лв.

Решението се обжалва като неправилно, като касаторът посочва, че независимо от това, че наказващият орган е процедирал в хипотезата на чл.36, ал.2 от ЗАНН, следвало е против него да бъде съставен АУАН, тъй като  воденото досъдебно производство е било против друго лице и в този смисъл не е налице идентичност в субектите. Иска се отмяна на съд0ебния акт и на потвърденото с него наказателно постановление.

В съдебно заседание касаторът се представлява от пълномощник, който поддържа жалбата на сочените в нея основания, като пледира, че правото на защита на санкционираното лице е било нарушено.

Ответникът по касация не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

Прокурорът от Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.   

Жалбата е процесуално допустима за разглеждане, а разгледана по същество е основателна.

Касаторът Т. е санкциониран за това, че на 25.04.2013 г., в дома си в гр.Поморие,  държал 10 бр. кутии цигари марка „Torro red line” и 77 бр. кутии цигари марка „Palladium blue” без акцизен бандерол, когато такъв е задължителен. Съдът е констатирал наличието на образувано досъдебно производство № 11-231/2013 г. по описа на РУП Поморие, което е започнало срещу неизвестен извършител (виновното лице), като в хода на производството е повдигнато обвинение на лицето Х. С. Т., като в това производство касаторът е  имал качеството на свидетел. Позовал се е на обстоятелствената част на прокурорско постановление изх. №

507/13/04.03.2014 г., видно от което, прокурорът  е приел за установено, че жалбоподателят също  закупил и държл цигари без акцизен бандерол  и изрично е  посочил необходимостта от  ангажиране и на неговата административнонаказателна отговорност. Изпращайки материалите по досъдебното производство на наказващия орган, съдът е приел, че в този случай е налице идентичност в предмета на двете производства, поради което е счел, че наказващият орган е процедира законосъобразно и не са налице основания за отмяна на наказателното постановление.

            Решението е неправилно.

            Безспорно е по делото, че досъдебното производство се е водило против друго лице, а касаторът е имал качеството на свидетел. Това означава, че против него не е съставен и предявен обвинителен акт, съдържащ описание на факти и квалификация на престъплението. Получавайки преписката за реализиране на административнонаказателна отговорност на касатора поради установена негова съпричастност към деянието, с характер на административно нарушение, наказващият орган не е освободен от задължението да състави против касатора АУАН, независимо че процедира в хипотезата на чл.36, ал.2 от ЗАНН, тъй като със съставянето на акт по същество се повдига обвинение против нарушителя, при което той има право да се запознае с фактите, за да реализира правото си на защита. В процесния случай, по воденото досъдебно производство против касатора М.Т. не е повдигнато обвинение предявено с обвинителен акт, както и впоследствие в административнонаказателното производство също не е съставен АУАН, поради което, обективно, лицето е било наказано без да му е предявено обвинение под една или друга форма, в едно или друго производство. Това безспорно напълно е ограничило правото му на защита. Производството по чл.36, ал.2 от ЗАНН е само един по-различен процесуален ред за започване на администартивнонаказателното производство, но това не освобождава наказващият орган, с оглед конкретните данни, да състави АУАН, в който да опише фактите и да ги предяви на нарушителя, с оглед обезпечаване правото му на защита. След като не е съставен акт, това е съществено процесуално нарушение, което обуславя отмяна на наказателното постановление на това самостоятелно основание, без да се разглежда спора по същество. Това налага отмяна на съдебното решение и постановяване на друго, с което се отмени издаденото наказателно постановление.

            Така мотивиран и на основание чл.221, ал.2 от АПК, Бургаският административен съд, ХVІ-ти състав,

 

РЕШИ:

 

ОТМЕНЯ Решение № 104/05.11.2014г. постановено по НАХД № 276/2014г. на Районен съд Поморие.

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 152/02.09.2014г. издадено от началника на Митница Бургас.

 

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                             ЧЛЕНОВЕ: