ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 18.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На осемнадесети февруари                   две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 62 по описа за 2014 година

На именното повикване в 10:22 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  Зани Транс”ООД, редовно уведомен, се представлява от адвокат Н., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Д., с пълномощно от днес.

 

За Окръжна прокуратура-Бургас представител не се явява.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Производството е за втори път висящо пред настоящия съд след като с решение № 59/06.01.2014година на Върховен административен съд е отменено решение № 534/08.03.2013 година, постановено по адм. дело № 1885/2012 година по описа на Административен съд гр.Бургас и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав.

 

ПОСТЪПИЛО е съгласно указания на съда, писмо вх.№363/20.01.2014година, ответника в което се сочи че по делото е представена пълната административна преписка и исканите приемо-предавателни протоколи не са представени от страните в хода на ревизионното производство. Посочено е, че исканата фактура се намира на стр.199 от делото.

 

АДВОКАТ Н.: Поддържам жалбата на моя доверител. Няма да соча други доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата. Няма да соча други доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

 

На основание чл.171 ал. 4 от АПК и съобразно задължителните указания на ВАС, УКАЗВА на жалбоподателя, че следва да ангажира доказателства установяващи осъществяването на процесните доставки.

 

АДВОКАТ Н.: Няма да соча други доказателства. Всичко е представено по делото. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Няма да соча други доказателства. Цялата преписка е представена по делото. Няма друго за представяне.

 

СЪДЪТ по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Н.: Уважаема г-жо председател, моля да уважите жалбата на моя доверител по подробно изложени в нея съображения.

Моля да бъдат присъдени на доверителя ми направените съдебно-деловодни разноски.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Уважаема г-жо председател, моля да отхвърлите жалба като неоснователна и недоказана, като да приемете мотивите изложени в решението на Директора на Дирекция ”ОУИ”, сега Дирекция „ОДОП” Бургас.

Моля да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.29 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: