О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 /16.01.2013 година, гр. Бургас,

 

Административен съд – Бургас, в закрито заседание на шестнадесети януари, две хиляди и тринадесета година,  в състав:

 

СЪДИЯ: Веселин Енчев     

 разгледа адм. д. № 62/2013 година.

 

Производството е образувано по жалба вх. № 191/09.01.2013 година от “Електроизграждане” ЕООД - Бургас против решения на комисия, назначена от Директора на ТП “Държавно горско стопанство Карнобат” за провеждане на конкурс за сеч, извоз, сортиране, рампиране до временен склад на прогнозирани количества  маркирана дървесина за конкретно посочени отдели в Държавен горски фонд.

С молба вх. № 465/15.01.2013 година жалбоподателят е заявил отказа си от оспорването.

С оглед на установеното, на основание чл.159 т.8 от АПК, съдът  

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба вх. № 191/09.01.2013 година от “Електроизграждане” ЕООД - Бургас против решения на комисия, назначена от Директора на ТП “Държавно горско стопанство Карнобат” за провеждане на конкурс за сеч, извоз, сортиране, рампиране до временен склад на прогнозирани количества  маркирана дървесина за конкретно посочени отдели в Държавен горски фонд.

 

ПРЕКРАТЯВА административно дело № 62/2013 година.

           

Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд – с частна жалба в седемдневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.

 

 

 

СЪДИЯ: