ПРОТОКОЛ

       

Година 2013,25.09.                                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесет и пети септември                     две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 62 по описа за 2012 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

         За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „ЕРИХ РИЪЛТИ” ООД, редовно уведомен, не се явява процесуален представител.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Й. с представено по делото пълномощно.

 

За Окръжна прокуратура гр.Бургас не се явява представител.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.В.А., която е депозирала заключението си в законоустановения срок.

 

         Съдът ДОКЛАДВА постъпила по делото молба от процесуалния представител на жалбоподателя – адв.Д., в която същият прави искане да се приеме заключението на вещото лице по съдебно-счетоводната експертиза и изразява становище по съществото на спора.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

Юрисконсулт Й.: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

Юрисконсулт Й.: Да се изслуша вещото лице в днешно съдебно заседание.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит вещото лице, на което снема самоличността, както следва:

 

С.В.А. - 49г., българска гражданка, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните поделото, предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Депозирала  съм заключение, което поддържам.

 

Юрисконсулт Й.: Във връзка с отговора на въпрос 1.1., на стр.4 от заключението, отнасящо се за фактури за покупка за гориво. Можете ли да кажете, че това гориво, което е закупено по тези фактури може да се отнесе към конкретен автомобил в предприятието? Има ли счетоводни данни, от които да се направи такъв извод?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Закупено и изписано в последствие гориво няма как да бъде отнесено към конкретен автомобил по счетоводни документи. Юрисконсулт Й.: Нямам повече въпроси.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице, на което определя възнаграждение в размер на 300 лева, платими от внесения депозит.

 

Юрисконсулт Й.: Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането им.

 

По доказателствата съдът, след като КОНСТАТИРА, че делото е изяснено от фактическа страна

 

ОБЯВИ

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава думата по същество.

 

Юрисконсулт Й.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. По делото и в съдебното производство не са представени доказателства, които да обосноват реално извършване на сделки по документи, фактури, счетоводни операции. Считам, че органът по приходите е събрал такива в хода на ревизионното производство, които доказват, че доставките не са извършени.

Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и ни присъдите юрисконсултско възнаграждение в размер съгласно Наредбата за минимално адвокатско възнаграждение.

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.33 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: