ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2010, 17.03.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На седемнадесети март                                     две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 62 по описа за 2010 година

 

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Т.Г.Г., редовно призована, се представлява от съпруга си С.Д.Г., който представя пълномощно и заверен препис от удостоверение за сключен граждански брак.

 

ОТВЕТНИК ПО ОСПОРВАНЕТО Изпълнителен директор на Агенция за държавни вземания, редовно призован, явява се юрисконсулт А., редовно упълномощен.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

ПЪЛНОМОЩНИКЪТ Г.: Поддържам жалбата.

Представям и моля да приемете като доказателство по делото служебна бележка от работодателя на съпругата ми, с която се удостоверява, че сумата, предмет на оспорения акт, е преведена по сметка на ответника.

Други доказателствени искания нямам.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Оспорвам жалбата.

Моля да приемете представените с преписката доказателства.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и служебна бележка изх. № 406/15.03.2010 година, издадена от „Лукойл Нефтохим Бургас” АД. Предвид липсата на други доказателствени искания от страните следва да приключи съдебното дирене и даде ход по същество. Ето защо

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и служебна бележка изх. № 406/15.03.2010 година, издадена от „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, представена от пълномощника на жалбоподателката в днешно съдебно заседание.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество:

 

ПЪЛНОМОЩНИКЪТ Г.: Считам, че за да се разреши този въпрос, следва да се отговори на две групи въпроси. Първата е относно влизане в сила на наказателното постановление. Аз твърдя, че не е влязло в законна сила към момента на издаване на решението, тъй като не е връчено съгласно ЗАНН. По-конкретно ще се спра на чл. 68, ал. 2, на основание на който и наказващият орган и публичният изпълнител считат, че е влязло в сила. Считам, че нито едно от двете изисквания на този член не е налице, т. е. не се установява по делото, че нарушителят е променил адреса и не може да бъде намерен, нито че новият адрес не е известен. По делото съществува плик с обратна разписка, който е върнат в цялост, но отметката е „Пратката не е потърсена от получателя”. В същата бланка съществуват и „Получателят е преместен на друг адрес”, „Непознат на посочения адрес”. Отметката не е поставена срещу нито едно от тях. Съобщението, което изпрати „Български пощи” с обратна разписка не съдържа информация какво съдържа пратката и няма основание да се заключи, че съпругата ми препятства връчването на наказателното постановление.

Считам, че по съществото си тази разпоредба е санкционна и нейното разширително тълкуване, както е направено, е недопустимо. Липсата на законосъобразно връчено постановление опорочава всички действия.

Предвид горното аз Ви моля да отмените всички действия на публичния изпълнител, включително тези, които са извършени от него като незаконосъобразни, поради липса на годен изпълнителен титул.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Моля да оставите без уважение жалбата като неоснователна и потвърдите решението на изпълнителния директор на Агенция за държавни вземания, тъй като аз считам, че наказателното постановление е редовно връчено и за публичния изпълнител е налице достоверна заверка на датата, на която наказателното постановление, според наказващия орган, е влязло в сила. От аргументите, изложени в жалбата, по-скоро би могло да се счете, че се обжалва самото наказателното постановление, отколкото да се иска отмяна на предприетите действия на публичния изпълнител. Ето защо моля да отхвърлите жалбата.

 

Съдът обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: