Р Е Ш Е Н И Е 

 

Град Бургас, 20.01.2009г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А :

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – град БУРГАС, пети състав, на десети ноември 2008 година, в публично заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: С.Д.

 

при секретаря С.Х., като разгледа докладваното от съдия Д. административно дело № 629 по описа за 2008 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.11, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ).

Образувано e по жалба, подадена от Н. С. К., Г.К.К. и С.К. *** ***, против заповед № 258 от 1.04.2008г. на кмета на община Несебър в частта, с която е одобрено решение на техническата служба при община Несебър от 20.03.2008г. за имот планоснимачен номер 577 по кадастралния план на с.Равда, в м.”Хендек тарла”, землище на с.Равда, с площ 6 854 кв.м., попадащ в строителните граници на селото, като 3 932 кв.м. от цялата площ на имота са определени като застроени.

Жалбоподателите оспорват заповедта като незаконосъобразна, поради което моли за отмяната й в обжалваната част. Считат за неправилно становището на администрацията за застроеност на частта от собствения им имот в размер на 3 932 кв.м. (защриховани в решението с червен цвят), тъй като дори и да съществува към момента някакво строителство, то същото е абсолютно незаконно. Сочат, че ако съществува някакво строителство, то е или с временен характер и подлежи на премахване, или е изградено без строителни книжа, в пълно противоречие с действащото към момента на изграждането му нормативна уредба, поради което съобразно ЗУТ подлежи на незабавно премахване.    

В хода на производството е починала жалбоподателката Н. С. К., като наследници, съобразно представените удостоверения за наследници, са вече конституираните като жалбоподатели Г.К.К. и С.К.К..

В съдебно заседание, чрез процесуалните им представители, жалбоподателите Г.К. и С.К. поддържат жалбата на посоченото в нея основание и молят съдът да я уважи.

Ответникът – кметът на община Несебър, редовно уведомен, не се явява и представлява по делото и не взема становище по подадената жалба. Изпраща административната преписка по оспорената заповед.

Бургаският административен съд, след преценка на събраните по делото доказателства и като взе предвид становищата на страните, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

От доказателствата по делото се установява, че административното производство е започнало по сезиране от жалбоподателите, в качеството им на законни наследници на С.К. С., на които с решение № 177/25.07.2005г. на Районен съд – гр.Несебър по гр.д. № 350 по описа за 2005г. на НРС е признато правото да възстановят собствеността си върху земеделска земя с площ 7 дка, находяща се в землището на с.Равда, м.”Хендек тарла”. Въз основа на това решение на НРС е издадено решение № 124-Р от 11.01.2007г. на ОС „ЗГ”-гр.Несебър, с което е признато правото на собственост на наследниците на С.К.С. върху нивата от 7 дка, четвърта категория земеделска земя, находяща се в строителните граници на с.Равда, м.”Хендек тарла”, но е отказано възстановяване на правото на собственост на жалбоподателите в съществуващи (възстановими) стари реални граници по отношение на имота, тъй като не са представили удостоверение и скица от техническата служба на общината по чл.13, ал.5 и ал.6 от ППЗСПЗЗ. По молба на жалбоподателите до кмета на община Несебър за издаване на скица и удостоверение по чл.13, ал.5 и ал.6 от ППЗСПЗЗ същият не се е произнесъл в законоустановения срок и с решение № 93/11.02.2008г. по адм.д. № 1484/2008г. на Административен съд-гр.Бургас е отменен  мълчаливия отказ, като е задължена община Несебър да издаде исканите документи.

На 7.03.200. жалбоподателите са подали нова молба за издаване на удостоверение и скица от техническата служба на общината по чл.13, ал.5 и ал.6 от ППЗСПЗЗ, по която е издадена оспорената в настоящото съдебно производство заповед № 258/01.04.2008г. на кмета на общината, одобряваща решението на техническата служба при община Несебър по чл.11, ал.4 от ППЗСПЗЗ.

Видно от мотивите на оспорената заповед, за имота с пл. № 577 по кадастралния план на с.Равда, в м.”Хендек тарла”, землище на с.Равда, попадащ в строителните граници на селото, целият с площ от 6 854 кв.м., е установено, че 3 932 кв.м. от цялата площ на имота се определят като застроени, а останалите 2 922 кв.м. като незастроени. Одобреното със заповедта решение на техническата служба съдържа надлежни мотиви относно това каква част от имота попада съответно в зона „А” и зона „Б” съгласно Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), площта и етажност на реализираните сгради и съответно необходимата за обслужването им прилежаща площ съгласно предвидените за тези зони показатели в ЗУЧК. Посочено е, че съгласно ЗУЧК 4 265 кв.м. от имота с пл. № 577 попадат в зона „А”, а 2 589 кв.м. попадат в зона „Б”, като показателите за застрояване на зона „А” са плътност на застрояване максимум 20 %, Кинт – 0.5 и минимално озеленяване 70 %, а за зона „Б” –  плътност на застрояване максимум 30 %, Кинт – 1.5 и минимално озеленяване 50 %. Констатирано е, че в имота има изградени два масивни триетажни спални блока, попадащи в Старозагорски лагер, като застроената площ на сградите, попадаща в зона „А” е 569 кв.м., с разгъната застроена площ 1 707 кв.м., а в зона „Б”, съответно 259 кв.м. и 777 кв.м. Съгласно посочените показатели по ЗУЧК е определена необходимата прилежаща площ към сградите и съоръжения на площ от 3 932 кв.м., защрихована с червен цвят, определена като застроена. Останалата част от имота на площ от 2 922 кв.м., защрихована със син цвят, е определена като незастроена, свободна от сгради и сервитути.

Недоволни от издадената от кмета на общината заповед № 258/01.04.2008г., жалбоподателите са обжалвали същата в частта й, с която е прието, че 3 932 кв.м. от цялата площ на собствения им имот, са определени като застроени.

При тази фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е процесуално допустима, като подадена от надлежни страни и в срока по чл.149, ал.1 от АПК.

Разгледана по същество, е неоснователна.

От оплакванията в жалба се установява, че жалбоподателите нямат претенции за частта от имота, определена от административния орган като незастроена, а за тази част, която е определена като застроена. Доводите на жалбоподателите относно размера на определената застроеност са свързани не с оспорване факта на застроеността, а неговата законност, в смисъл, че липсват строителни книжа.

В тази връзка са ангажирали по делото съдебно – техническа експертиза, вещото лице по която е констатирало в заключението си, че върху процесния имот има изградени две сгради, представляващи масивни триетажни сгради /спални блокове/, строени около 1969г., за които в община Несебър не е открило и не са му били представени строителни книжа и документи. За процесния имот с пл. № 577, попадащ в строителните граници на с.Равда, няма одобрен ПУП.  

Сочи се също така, че общината не би следвало да отказва издаването на поисканата скица за цялата квадратура на възстановения недвижим имот, ако извършеното строителство е незаконно, защото тогава то не съществува.

Съдът намира за неоснователни така наведените възражения за незаконосъобразност на оспорената заповед.

Производството по чл.11, ал.4 от ППЗСПЗЗ е междинен етап в производството по възстановяването на правото на собственост върху земеделски земи, намиращи се в границите на урбанизираните територии и е необходима предпоставка за довършване на земеделската реституция. Основанието за допустимост на това производство е направеното искане за възстановяване собствеността и данните за постановено решение на ОСЗГ, което изисква представяне на скица и удостоверение по чл.13 от ППЗСПЗЗ за окончателното възстановяване на собствеността. Производството по чл.11, ал.4 от ППЗСПЗЗ е необходимо условие за издаването на удостоверението и скицата по чл.13, тъй като данните за застроената, респективно - свободната площ, следва да се впишат в удостоверението. Направеното искане за издаване на скица и удостоверение съдържа имплицитно и искане за издаване на заповед по чл. 11, ал. 4 от ППЗСПЗЗ. В разглеждания случай, проведеното производство е именно такова по чл.11, ал.4 от ППЗСПЗЗ, поради което доводът за наличие на незаконосъобразен отказ за издаване на поисканата скица е неоснователен.

Неоснователно е и възражението за незаконност на застрояването.

В производството по чл.11, ал.4 от ППЗСПЗЗ не се изследват въпроси, свързани със законността на строителството и статута на сградите. По този ред се определя единствено от техническа страна застроената и свободната от застрояване площ по смисъла на чл.11, ал.3 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл.11, ал.2, т.2 и 3, която процедура е само етап от процеса на възстановяване на собствеността. Последното, съгласно чл.33, ал.2 от ЗСПЗЗ, е от компетентността на общинска служба по земеделие и гори, която преценява това, включително и дали са налице условията на чл.10, ал.7 от ЗСПЗЗ. Единственото относимо в случая обстоятелство е, че върху процесния имот има реализирана строителна дейност по смисъла на § 1в от ППЗСПЗЗ, тъй като от данните по делото безспорно се установява, че в имота има изградени два масивни триетажни спални блока, констатирани и от експертизата, които, заедно с необходимата прилежаща площ към тях, съобразена с нормите на чл.10, ал.3, т.2 и чл.12, т.1 от ЗУЧК, формират обща застроена част от процесния имот с пл. № 577 на площ от 3 932 кв.м., която не позволява възстановяване на собствеността и е пречка за определяне на тази площ като свободна от застрояване, както е определено и с одобреното с оспорената пред съда заповед решение.

Предвид изложеното оспорената пред съда заповед се явява законосъобразна, като издадена при спазване на административнопроизводствените правила и материалноправните разпоредби на закона и не са налице отменителни основания по чл.146 от АПК. Жалбата следва да бъде отхвърлена като неоснователна.

Воден от горното и на основание чл.172, ал.2, предл. последно от АПК, Административен съд– град Бургас, пети състав,

 

Р   Е   Ш  И :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Г.К.К. и С.К. *** ***, против заповед № 258 от 1.04.2008г. на кмета на община Несебър в частта й, с която е одобрено решение на техническата служба при община Несебър от 20.03.2008г., касаещо имот пл. № 577 по кадастралния план на с.Равда, в м.”Хендек тарла”, землище на с.Равда, с площ 6 854 кв.м., попадащ в строителните граници на селото, с което е определена като застроена площ 3 932 кв.м. от цялата площ на имота.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.                                                       

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: