ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 23.04.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  двадесет и трети април                            две хиляди и осемнадесета  година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 628 по описа за 2018 година

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.С.Ю., редовно и своевременно призован,  не се явява и не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ КМЕТ НА ОБЩИНА БУРГАС, редовно и своевременно призован, изпраща процесуален представител гл.ю.к.Г.С.,  с представено пълномощно  по делото.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

Ю.К.С. :Да  се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки,  поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА  ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано по жалба от С.С.Ю., ЕГН **********, с адрес ***, против Заповед № 3633/22.12.2017г., издадена от кмета на Община Бургас, с която се прекратява наемното правоотношение със С.С.Ю., ЕГН ********** за общинско жилище, представляващо двустаен апартамент, находящ се в гр.Бургас, к/с „Славейков“, бл.***, вх.*, ет.*, ап./десен/, поради изтекъл срок за настаняване в общинско жилище, отпадане на условията за настаняване и на други основания, посочени в наредбата по чл.45а от ЗОбС.

Иска се отмяната на оспорената заповед като незаконосъобразна и неправилна.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.

Указва на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски, следва да представят списък на същите най- късно до приключване на последното заседание пред настоящата съдебна инстанция.

           

Ю.К.С.: Оспорвам  жалбата. Нямам възражание по доклада. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

Ю.К.С.: Уважаеми господин съдия, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Заповед №3633/22.12.2017 година на Кмета на Община Бургас е издадена, поради наличието на три самостоятелни основания за прекратяване на наемните правоотношения, които са следните: изтекъл срок за настаняване, липса на подадена декларация, както и липса на настоящ адрес *** и който настоящ адрес е в Изрел от 09.10.2001 година. Моля за срок за писмено становище и моля за присъждане на ю.к.възнаграждение.

Съдът определи 7 дневен срок за представяне на писмени бележки за процесуалния представител на ответника.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: