ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 23.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и трети юни                              две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор: АНДРЕЙ Ч.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 628 по описа за 2015 година

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.И.И., редовно призован, не се явява. За него адвокат Н., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Община Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Д., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Главен специалист в Дирекция „КОРС” при Община Бургас Емилия Атанасова Петкова, редовно призована, не се явява. За нея юрисконсулт Д., с пълномощно по делото.

 

За Окръжна прокуратура Бургас, редовно призована, се явява прокурор Ч..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Водим допуснатия ни в предходното съдебно заседание свидетел, който моля да бъде разпитан.

В жалбата беше посочен адрес, който се разминава от мястото където е заснет автомобила, предвид на което извършихме справка в Общината при колегите геодезисти и представям скица изготвена от тях. Представям я за сведение.

АДВОКАТ Н.: Запознах се с представената скица, и заявявам, че тя не отговаря на действителното положение на място, тъй като тротоара има оширение, което не е отразено на нея.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да, така е има леко оширение на тротоара, което не е отразено на тази скица, което е извършено при самото изпълнение на проекта.

 

АДВОКАТ Н.: Относно направената констатация за  адреса,  заявявам, че в жалбата е допусната техническа грешка и  посочения блок 34, всъщност е блок 32 и моля да го имате в предвид.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Във връзка с разпита на свидетеля В.А.К., представям и моля да приемете 2 броя графици за месец март за наказателния паркинг и репатриращите автомобили и длъжностна характеристика на длъжността на свидетеля, с уведомително писмо и допълнително споразумение.

Представям справка за техническите характеристики на паркираното МПС, извадено от интернет във връзка с установяване на неговите размери.

 

АДВОКАТ Н.: Запознах се с така представените доказателства в днешното съдебно заседание, като считам представената справка за техническите характеристики на МПС-то за негодно доказателствено средство и моля да не се приема.

 

ПРОКУРОРЪТ:  Не възразявам да бъдат приети представените в днешното съдебно заседание доказателства, като считам, че следва да се изясни въпросът това оширение на тротоара от общината ли е извършено или в последствие от някой друг.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: По устно сведение, при самата реализация на проекта, след последното място за паркиране има място за   кофи и от общината е направено оширение.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание два графика за месец март 2015 година за наказателен паркинг и „Контрол паркиране”, длъжностна характеристика и уведомително писмо с допълнително споразумение.

ПРИЕМА за сведение представената схема изготвена от инж. Т Вачкова, както и́ разпечатката от Интернет относно техническите характеристики на Мицубиши аутлендер XL 2.4 4DА.

 

Съдът ПРЕМИНАВА към разпит на допуснатия свидетел, който беше въведен в съдебната зала.

 

Снема самоличността на свидетеля както следва:

 

В.А.К.- 37години

Българин, български гражданин, неосъждан, неженен, предупредена за наказателната отговорност по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване. Свидетелят ОБЕЩА да говори истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Служител съм на Община Бургас, на длъжност шофьор на автокран.

 

ЮРИКОНСУЛТ Д.: Спомняте ли си на 07.03.2015г.  дали сте били на работа, ако да на каква длъжност и процесния автомобил Вие ли го вдигнахте?

 

СВИДЕТЕЛЯТ К.: На 07.03.2015г. бях на работа, като шофьор на автокран. Процесният автомобил беше пред блок 32 на самия тротоар, където има подход за инвалиди и както беше спрял нямаше достатъчно място да се минава от пешеходците на тротоара. Този автомобил пречеше на пешеходците. Аз го вдигнах.

 

Съдът ПРЕДЯВЯВА снимките  на свидетеля К. на стр.10 от делото.

 

СВИДЕТЕЛЯТ К.: На снимката, горе в дясно от дясната страна автомобила се вижда подхода към стълби, които влизат към самия вход на блока, които се виждат от лявата страна на долната снимка, както и от лявата страна на снимката горна лява. Подходът се вижда от снимка 1 и е точно до шахтата, оттам започва нагоре подхода за инвалиди. На снимка 1 се вижда достатъчно ясно че няма достатъчно място да мине майка с  количка или човек с увреждания. Това е между автомобила и стълбищата.

Снимка 4 е в по-близък план. На снимка 2 се вижда че също няма достатъчно място за преминаване.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Колко отстояние е оставало от тротоара, така както е паркирал автомобила?

 

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Може би около 60 см.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

АДВОКАТ Н.: Казахте, че това  място е подход за инвалиди, по какъв начин това е обозначено? Как разбрахте, че това е подход за инвалиди?

 

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Не е обозначено, но е скосен самия бордюр, на снимките не се вижда достатъчно ясно. Няма на място обозначаване, че това е подход за инвалиди.

 

АДВОКАТ Н.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

ПРОКУРОРЪТ:  Ако си спомняте можеше ли да се мине от задната страна на автомобила или за да се мине е следвало да се стъпи на пътното платно?

 

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Местата за паркиране са на пътното платно, от задната страна на автомобила, ако трябва да се мине,  трябва да слезе на пътното платно. На снимка 2, където свършва тротоара е пътното платно. След като се мине зад МПС, където има три плочки се стига до мястото на снимка 4 и са две плочки.

 

АДВОКАТ Н.: По сигнал ли е вдигнато или по ваша самоинициатива МПС-то?

 

СВИДЕТЕЛЯТ К.: Не мога да кажа точно, тъй като не аз съм разпоредил вдигането. Друг служител разпорежда репатрирането, аз само вдигам, но дали е получен сигнал, не мога да кажа. Органът прави заключението и той нарежда дали да бъде репатрирана, а аз съм само изпълнител – репатрирам.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други въпроси към свидетелят.

 

Свидетелят беше освободен от съдебната зала и излезе.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Моля да ми бъде предоставен подходящ срок в който да представя техническите документи, относно изграждането на тротоара, от която да е видно каква е площта на същия. Нямам други доказателствени искания.

 

АДВОКАТ Н.: Не възразявам по искането за представяне на доказателства. Нямам други доказателствени искания.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че фактическата обстановка по делото е изяснена и не е необходимо представянето на исканите документи и това необосновано ще забави производството, но предоставям на съда. Няма да соча доказателства.

 

Съдът счита, че на ответника следва да се предостави възможност да представи посочените от него доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ на ответника възможност да представи допълнителни доказателства по делото, не по-късно от 14 дни преди следващото съдебно заседание.

 

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 13.10.2015година от 10.10часа ,за която дата и час страните са редовно уведомени от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.22 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: