О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  № 492

 

гр. Бургас, 21 март 2014 г.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в закрито заседание на двадесет и първи март, през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                              ЧЛЕНОВЕ: ГАЛИНА РАДИКОВА

                                                               ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

като  изслуша докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА КНАХД № 628/2014 Г.

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във вр. с чл.229 и сл. от АПК.

Образувано е по частна жалба на „СИМЕКС ТУР” ЕООД гр. София, представлявано от И. М. И., представлявана от процесуален представител адвокат Христев, против Определение №186/21.12.2013 година, постановено по н.а.х.д. №456 по описа за 2013 година на Районен съд гр. Царево. С определението е прекратено производството по н.а.х.д. №456 по описа за 2013 г. на Районен съд гр. Царево поради просрочие на подадената от „СИМЕКС ТУР” ЕООД гр. София жалба против наказателно постановление № ОА-43/05.08.2013 г. на Кмета на Община Царево.

Частният жалбоподател иска отмяна на определението, като заявява, че същото е постановено при неправилно приложение на материалния закон. Излага аргументи в подкрепа на позицията си.

Съдът от фактическа страна установи следното:

За да прекрати първоинстанционното производство съдът е приел, че подадената срещу посоченото по-горе наказателно постановление жалба, е просрочена. Този извод е направил с оглед представено пред него от наказващия орган наказателно постановление в оригинал, в разписка на гърба на което, е указано връчване на санкционираното лице на 24.08.2013 г. Предвид тази дата е преценил, че жалбата е подадена извън срока, регламентиран с разпоредбата на чл. 59, ал. 1 от ЗАНН. Тъй като по делото е бил представен и заверен препис от същото наказателно постановление в разписка, на гърба на което, е била посочена дата 24.09.2013 г., съдът е приел, че това връчване е било извършено в нарушение на процесуалните правила и не е произвело правни последици, тъй като наказателното постановление вече е било надлежно връчено, а с изтичането на срока за обжалването му е влязло в сила.

Съдът намира, че материалният закон е приложил неправилно. Това е така, защото по отношение на връчване на призовки и съобщения, разпоредбата на чл. 84 ЗАНН препраща към разпоредбите на НПК.

Според чл. 80,  ал. 5 от НПК връчването на юридическо лице става срещу подпис на длъжностно лице, натоварено да поема книжата. Алинея 7 на текста разпорежда задължение за връчителя да отбележи в разписката името и адреса на лицето, чрез което става връчването. Член 181, ал. 2 от НПК задължава връчителя в разписката да посочи датата на връчването, името и длъжността си. Само когато съобщението е оформено по така указания начин, то може да бъде прието за валидно.

В случая, действително върху оригинала на наказателното постановление, представен пред съда от наказващия орган, има посочена дата на връчване 24.08.2013 г., посочване на качеството на получателя и подпис на получателя. Начинът обаче, по който е оформена разписката, целяща да удостовери надлежно връчване на наказателното постановление, не е съобразен с разпоредбата на чл. 181, ал. 2 НПК.

Вероятно този пропуск е бил констатиран и от наказващия орган, и именно поради това е било извършено повторно връчване на наказателното постановление. В представеното от санкционираното лице наказателно постановление (в заверен препис), е указана датата на връчването му – 24.09.2013 г. Посочени са всички индивидуализиращи данни, както за получателя на съобщението, така и за връчителя, като последният изрично с подписа си е удостоверил за дата на връчване-  24.09.2013 г. При това положение, съдът намира, че наказателното постановление е било съобщено на частния жалбоподател на 24.09.2013г.

Жалбата против него е била подадена на 27.09.2013 г., т. е. в срока, указан с разпоредбата на чл. 59, ал. 1 от ЗАНН.

Затова, съдът,

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ Определение №186/21.12.2013 година, постановено по н.а.х.д. №456 по описа за 2013 година на Районен съд гр. Царево.

ВРЪЩА делото на същия състав на съда, за продължаване на съдопроизводствените действия по делото.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                 ЧЛЕНОВЕ: