ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер  642                         дата 20 март 2018 год.                      град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,      ІХ-ти    състав,

в закрито заседание на 20 март 2018 год.,  в следния състав:

 

                                                                                  Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА         

    Секретар: …………………..

    Прокурор: ……………….…

                                        

 разгледа адм. дело № 627 по описа за 2018  година,

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.147, ал.3 от ДОПК.

Образувано е по жалба на Е.Р.Ф. *** против Решение № 94-01-5320/1/19.02.2018г. на директор на Дирекция МПДТР в Община Бургас, с което е оставена без разглеждане жалба с вх.№ 94-01-5320/12.02.2018г. подадена от жалбоподателя  против  Акт за установяване на задължение по декларация /АУЗД/ № АУ005179/09.08.2014г. издаден от орган по приходите в община Бургас.

Жалбоподателят оспорва решението като възразява, че актът не му е бил редовно връчен, а за него е узнал от изпратената му от общината покана за доброволно изпълнение  на задълженията по акта. Останалите оплаквания касаят спора по същество.

Жалбата е процесуално допустима за разглеждане, като подадена от надлежна страна, засегната от действието на издадения административен акт и депозирана в предвидения от закона срок.

Разгледана по същество е основателна.

Видно от административната преписка против жалбоподателя Ф. е издаден АУЗД № АУ005179/09.08.2014г., с който са установени задължения за данък върху превозните средства за 2007г. и 2008г., в размери конкретно посочени.

Административният орган се позовава на извършено връчване на акта с известие за доставяне с баркод ИД PS 8000 017А07 Е, с отбелязана дата 25.08.2014г. и положен подпис на получател.

Против АУЗД е подадена жалба вх. № 94-01-5320/12.02.2018г.

Решаващият   орган е приел, че с оглед отбелязаната дата на връчване – 25.08.2014г., подадената на 12.02.2018г. жалба против акта се явява просрочена и на това основание я е оставил без разглеждане.

Жалбоподателят отрича да е получавал издадения АУЗД, поради което съдът служебно изиска от „Български пощи“ ЕАД да посочи на кого е била връчена пощенската пратка с баркод ИД PS 8000 017А07 Е, както и да представи извлечение от кн.обр.242, от която да е видно отбелязването за извършеното връчване.

В отговор по делото постъпи писмо вх. № 3095/16.03.2018г., видно от което пощенският оператор уведомява съда, че исканата справка не може да бъде изготвена, тъй като документацията, която я удостоверява, се съхранява за период от 12 месеца.

При тези данни не може със сигурност да се твърди и да се приеме за доказано  редовно извършено връчване на процесния АУЗД с представената разписка за доставяне с баркод ИД PS 8000 017А07 Е, в нея не е отбелязано, че връчването е лично, поради което следва да се приеме, че срокът за обжалване на издадения АУЗД не е започнал да тече, поради което подадената против акта  жалба пред горестоящия административен орган следва да се счете за редовна, като подадена в срок.

 Обжалваното решение следва да се отмени, като преписката се върне на административния орган за разглеждане на жалба вх. № 94-01-5320/12.02.2018г. подадена от жалбоподателя  против  Акт за установяване на задължение по декларация /АУЗД/ № АУ005179/09.08.2014г. издаден от орган по приходите в Община Бургас, поради което и на основание чл.147, ал.3 от ДОПК, Бургаският административен съд,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ Решение № 94-01-5320/1/19.02.2018г. на директор на Дирекция МПДТР в Община Бургас, с което е оставена без разглеждане жалба с вх.№ 94-01-5320/12.02.2018г. подадена от Е.Р.Ф. ***  против  Акт за установяване на задължение по декларация /АУЗД/ № АУ005179/09.08.2014г. издаден от орган по приходите в Община Бургас.

ВРЪЩА административната преписка на директор на Дирекция  МПДТР в Община Бургас за разглеждане на жалба с вх.№ 94-01-5320/12.02.2018г. подадена от Е.Р.Ф. ***  против  Акт за установяване на задължение по декларация /АУЗД/ № АУ005179/09.08.2014г. издаден от орган по приходите в Община Бургас.

 

            Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                       СЪДИЯ: