О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

       Номер    502           Година 21.03.2016          град Бургас

 

Административен съд гр.Бургас, трети състав, на двадесет и първи март две хиляди и шестнадесета година в закрито заседание, в състав:

 

                                                                                  Председател: Чавдар Димитров

 

Като разгледа докладваното от съдия Димитров административно дело номер 627 по описа за 2016 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производство е образувано по жалба на Б.П.П. ***, чрез процесуален представител, против действията по изпълнение на влязъл в сила административен акт (Заповед N РД-14-543/06.10.2008г.) на Началника на ДНСК, обективирани в писмо № БС-592-01-239/15.03.2016г. на органа по изпълнението, с което писмо е насрочено и възложено принудително изпълнение на заповед N РД-14-543/06.10.2008г. на Зам. Началник на Дирекция за Национален строителен контрол за премахване на незаконен строеж  “Едноетажна сграда“, находящ се в поземлен имот N 202008картата на възстановената собственост на гр. Ахтопол.

С разпореждане на съда от 21.03.2016г. е изискана незабавно административната преписка, която е депозирана от административният орган в същия ден.

В хода на производството, Съдът е констатирал служебно наличието на друго, по-рано образувано дело с идентичен предмет (видно от служебно приложена справка) действия по изпълнението, обективирани уведомление № БС-592-01-239/15.03.2016г. на органа по изпълнението, касаещи насрочване на принудително изпълнение на Заповед N РД-14-543/06.10.2008г. на Началника на ДНСК. Производството е инициирано от лицето Е.С.М., явяващ се съобразно обстоятелствената част на изпълнявания административен акт съсобственик на незаконния строеж и на Поземлен имот N 202008, в м. „Айроди“, гр. Ахтопол, община Царево, заедно с жалбоподателя по настоящото производство Б.П. и А.Д.М..

Предвид изложеното и установените по делото обстоятелства става ясно, че са налице предпоставките на чл.159, т.7 АПК, явяващи се основание за прекратяване на настоящото производство. Касае се за наличе на по-рано образувано такова със същия предмет между същите страни – адм. дело № 627 от 2016г. по описа на Адм. съд Бургас Поради изложеното, производството по настоящото административно дело следва да бъде прекратено, а преписката по същото да бъде приложена към адм.дело № 626/2016г. по описа на съда

Мотивиран от изложеното Административен съд гр.Бургас, трети състав

 

О П Р Е Д Е Л И

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 627 по описа за 2016 година на Административен съд гр.Бургас.

Административната преписка да се докладва на съдебния състав по адм. дело № 626 от 2016г. по описа на Адм. Съд Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

СЪДИЯ: