О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

  802/03.04.2015 година, град Бургас,

  

Административен съд – Бургас, в закрито заседание на трети април, две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

Съдия: Веселин Енчев

 

разгледа адм.д. № 627/2015 година.

 

Производството е образувано по възражение вх. № 94 – 01 – 8040/10.03.2015 година (по описа на Община Бургас) от Д.С.П. с ЕГН ********** ***  против „издаден акт за АН № 0068607/08.03.2015 г.“

С акта (лист 10 от делото) е установено, извършено от госпожа П. паркиране на управляван от нея лек автомобил върху тротоар на улица „Дебелт“ в град Бургас, извън местата, определени от администрацията – на 08.03.2015 година (около 16,50 часа), квалифицирано като административно нарушение по чл. 94 ал.3 от ЗДвП.

Във възражението не се оспорват фактите, установени с акта. Обяснява се, че в дена на нарушението автомобилът на госпожа П. е бил единствения автомобил на улицата  се задава въпрос дали общинската администрация не прилага избирателно нормата на чл. 171 ал.5 б.“б“ от ЗДвП. Иска се актът за установяване на административно нарушение (АУАН) да бъде отменен; на госпожа П. да бъде възстановена сумата от 43,20 лева, заплатена за „наказателен паркинг“; а също и получаване на писмено извинение от служителите за причинени „психически травми и стрес“.

След като прецени съдържанието на възражението и акта, срещу когото е насочено, съдът приема следното.

Д.П. е изготвила възражение срещу акт за установяване на административно нарушение № 0068607/08.03.2015 г. Това е видно както от заглавната част на възражението – „ОТНОСНО: издаден акт за АН № 0068607/08.03.2015 г.“, така и от петитума на възражението, с който е поискано недвусмислено от кмета на общината (а не от съда) отмяната на „горепосочения акт“.

АУАН не е административен акт, по смисъла на чл. 21 от АПК и не подлежи самостоятелно на съдебен контрол за законосъобразност по реда на глава Х раздел І от АПК. Той е предпоставка за издаване на наказателно постановление (НП), а защитата срещу констатациите в него се осъществява по реда на глава V раздел ІІІ от Закона за административните нарушения и наказания – чрез обжалване на НП пред съответния районен съд, в района на който е извършено нарушението.

Искането на госпожа П. за възстановяване на заплатена парична сума по сметка на общината не е самостоятелно, а е обвързано с твърденията, че АУАН е незаконосъобразен и с искането той да бъде отменен от сезирания орган – кмета на Община Бургас. В този смисъл, то не може да бъде възприето като искова претенция по ЗОДОВ, още повече, че във възражението липсват каквито и да данни за предходно установена, по съответния ред, незаконосъобразност на наложена принудителна административна мярка, в резултат на което за лицето да е възникнал правен интерес от завеждане на иск по ЗОДОВ.

Доколкото възражението, във връзка с което е образувано настоящото дело, е изцяло адресирано до кмета на общината във връзка с образуваното административнонаказателно производство срещу Д.С.П., настоящият съдебен състав приема, че делото следва да бъде прекратено, а самото възражение, ведно с приложената преписка – да бъде върнато на наказващия орган с указание за прилагане по административнонаказателната преписка, образувана по повод нарушението, констатирано с АУАН № 0068607/08.03.2015 година.

Затова, на основание чл. 130 ал.1 и ал.4 изр.І от АПК във връзка с чл. 130 ал.4 изр.ІІ от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ИЗПРАЩА възражение вх. № 94 – 01 – 8040/10.03.2015 година (по описа на Община Бургас) от Д.С.П. с ЕГН ********** ***  против „издаден акт за АН № 0068607/08.03.2015 г.“ на кмета на Община Бургас.

 

ПРЕКРАТЯВА административно дело № 627/2015 година.

 

Да се изготви служебно заверено копие на делото, което да се приложи тук. Преписката да се изпрати обратно на наказващия орган.

 

Определението може да се обжалва от Д.П. ***, пред Върховен административен съд – с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му.

           

 

 

СЪДИЯ: