ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 08.07.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На осми юли                                              две хиляди и тринадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 627 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 15:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт И., надлежно упълномощена, с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас – център”, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт И., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

 

Явява се вещото лице Д.Л..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ докладва постъпилото в срока по ГПК за днешно съдебно заседание заключение на допуснатата по делото съдебно-химическа експертиза.

 

СТРАНИТЕ: Няма пречки за изслушване заключението на вещото лице.

 

СЪДЪТ пристъпва към разпит на вещото лице и снемане самоличността му, както следва:

Д.В.Л. – 61 години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без родство със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещава за даде безпристрастно и компетентно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: В заключението си констатирате, че Митническа лаборатория Русе била акредитирана, но ползваните от нея методи съответно не са били акредитирани. Означава ли това, че заключенията, които са направени на база анализите на същите, не са съответни на тези, които биха били направени ако методите бяха сертифицирани, съответно  акредитирани и бяха включени в обхвата на Митническа лаборатория Русе?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Към датата на изготвяне на експертизата, това е 14.09.2012 г., митническата лаборатория е имала акредитация за изпитване на нефтопродукти по показатели плътност при 15о и дестилация. Освен тези два показателя в митническата лабораторна експертиза са включени следните анализи: органолептично описание на продукта, съдържание на ароматни съставки и съдържание на сяра. По тези три показателя лабораторията в Русе не е имала акредитации.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Към настоящия момент Митническа лаборатория Русе акредитирана ли е да ползва метода по Приложение А от Обяснителните бележки към глава 27 на Комбинираната номенклатура?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: От последно направената преди десетина дни справка в сайта на Българската служба по акредитация за обхвата на Митническа лаборатория Русе и методите, които тя ползва, установих, че определяне съдържание на ароматни съставки съгласно Приложение А от Обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура не е включено в обхвата на лабораторията.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Откъде черпите сведения относно метода за анализ на ароматните съставки, извършен от митническата лаборатория – само от самата експертиза или от друг приложен към заключението документ?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Информация за този анализ черпя единствено от митническата лабораторна експертиза. Данни за този показател няма в приложения протокол за изпитване на продукта от лабораторията на SAYBOLT. В протокола за изпитване от SAYBOLT данни за определяне на ароматни съставки липсват. Единствено в митническата лабораторна експертиза има данни за този показател.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: На стр. 4 от заключението си, в частта, в която давате заключение за анализа, който е извършен на ароматните съставки, казвате, че методът, който е използван от страна на Митническа лаборатория Русе е некоректен дотолкова, доколкото в ароматните съставки така, както са определени, са включени ароматни въглеводороди, от които не са отделени асфалтените, а методът изисква определяне на неароматните въглеводороди, като разликата до 100 да представляват ароматни въглеводороди. Въпросът ми е: Налице ли е разлика между ароматни въглеводороди и ароматни съставки и ако е налице разлика, в какво се състои тя?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Аз съм посочила, че методът е некоректен, първо защото в заглавието си той регламентира определяне на ароматни съставки. По начина, по който се провежда самият анализ, се отделят и определят неароматните въглеводороди, като по презумпция разликата да 100% се счита за съдържание на ароматни въглеводороди, но двете понятия – ароматни състави и ароматни въглеводороди, от химична гледна точка, не са идентични. В метода по Приложение А, който е използван в митническата лабораторна експертиза, не се предвижда отделяне и тегловното определяне на асфалтените, тъй като този метод е приложим за по-ниско кипящи нефтени фракции, а не такива, какъвто е процесният продукт и в който присъства по-голямо съдържание на асфалтени. Затова съм посочила, че е коректно те да бъдат отделени и тегловно определени посредством международния стандарт ASTM D 2007-98. Посочила съм разтворител, с който се извършва това отделяне, но не е проведено по Приложение А, тъй като самото определяне по Приложение А не регламентира отделяне на асфалтените.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: На стр. 2 от експертизата на Митническа лаборатория Русе продуктът, обект на анализ, е определен като продукт със смесен въглеводороден състав, а в решение на стр. 2 същият е определен като продукт със смесен въглероден състав. Налице ли е тъждественост  между въглеводороден и смесен въглероден състав?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Двете понятия не са идентични. Определянето на въглеводородния състав и  въглеродния състав е обект на два различни метода за изпитване, като въглеродният състав се определя в рамките на определяне елементарния състав на едно химично съединение и в т. ч. влиза определяне съдържание на водород, въглерод, кислород, сяра и други химични елементи в състава на това химично съединение. При определяне на въглеводородния състав се определят основните групи въглеводороди, включени в даден нефтопродукт и тези групи са парафинови въглеводороди, нафтенови въглеводороди, ненаситени въглеводороди, ароматни въглеводороди и групата на асфалтосмолистите вещества, част от които са асфалтените, които коментирахме. Това е разликата между двата метода за изпитване и понятията въглероден и въглеводороден състав.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Нямам повече въпроси. Моля да се приеме заключението на вещото лице.

Предвид изявлението на вещото лице, че в Митнически пункта „Пристанище Бургас – център” се пази проба от продукта, моля да бъде допусната експертиза с допълнителни въпроси, поставени в раздел „Особено искане” в жалбата на л.14-15 от материалите по делото така, както сме заявили със самата жалба от т. 1 до т. 5.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Съществува ли в България акредитирана лаборатория за изследвания по метода, описан в Приложение А от Обяснителните бележки към глава 27 на Комбинираната номенклатура?

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Аз възразявам по въпроса, тъй като не е бил задаван към експертизата и е изцяло нов.

 

СЪДЪТ към вещото лице: Отговорете само, ако имате такава информация.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Последната проверка, която съм правила за Митническа лаборатория Русе е от преди 10 дни, а за останалите е по-стара. Мога да кажа, че с по-задна дата проверката в Българската служба по акредитация не показва, че има лаборатория в България, която да включва в обхвата си лаборатория, която изпитва нефтопродукти и която да включва в обхвата си определяне съдържание на ароматни съставки, съгласно Приложение А от Обяснителните бележки на Комбинираната номенклатура.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: За метода, който предлагате като по-точен, за него съществува ли акредитирана лаборатория?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Със същата уговорка, че справката, която съм правила с по-задна дата, няма акредитирана лаборатория, изпитваща нефтопродукти, която да включва това определение. Причината за това е, че показател „определяне съдържание на ароматни съставки” не е включен като стандартен показател за изпитване на нефтопродукти, но все пак стандартът е международен, признат, по-точно от гледна точка природата на продукта, който се изпитва, затова предлагам този международен стандарт.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: В т.3В от заключението възпроизвеждате част от текста на Обяснителните бележки на Комбинираната номенклатура за позиция „Други” 2707 9991, 2707 9999. Така ли е?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Да, не съм цитирала дословно текста от Обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура на Европейския съюз, но съм дала какви характеристики трябва да има процесният продукт, изредени в подточки от „а” до „г”, за да бъде определен като продукт, класиран в посочения код от Комбинираната номенклатура.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: А съобразихте ли текста на изречение второ от тази позиция, който гласи: „Между тези продукти могат да се упоменат…”?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Според мен няма други продукти, след като те са изредени. Това са продукти, получени при дестилация на високотемпературни каменовъглени катрани или аналогични продукти при условие, че имат характеристиките, изредени в подточки от „а” до „г”. Други продукти не са посочени. От друга страна текстът на това изречение е спорен, тъй като в английския вариант се казва, че „тези продукти включват” и са изредени двата вида продукти. Българският превод за мен е неточен, не е идентичен с английския, но фактът, че няма посочена трета група продукти, за мен е изчерпателен.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Освен английският вариант на този текст, бил ли е съобразен френският му вариант?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Френският вариант не съм изследвала. Не зная френски език.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: В подпозиции 2707 9991 и 2707 9999 може ли да бъде включен продукт с нефтен произход?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Посочено е, че в този код са включени продукти от каменовъглен произход и аналогични продукти, ако имат характеристиките, посочени в подточки от „а” до „г” и предвид, че в глава 2707 се включват продукти, които имат съдържание на ароматни съставки над 50%, би могло да се включат и продукти от нефтен произход, ако имат тези характеристики, което имат съдържание на ароматни съставки повече от 50% и показатели от подточки от „а” до „г”, т. е. да дестилират по-малко от 65% до 250о, да имат плътност по-голяма от единица, да имат иглена пенетрация по-голяма или равна на 400, да имат характеристики, различни от продуктите за код 2715 0000, а това са продуктите битуми.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Възразявам по отношение некоректното поставяне на въпроса. Задават се въпроси, които касаят същността на продукта, а до момента не сме извършвали изследване на продукта.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: В заключението си вещото лице е изложило аргументи във връзка с тарифното класиране и приложимите методи за анализ. По тази причина вече е анализиран продуктът до голяма степен.

Освен посоченият от Вас в заключението метод по Приложение А, съществува ли друг посочен метод в Обяснителните бележки на Комбинираната номенклатура за определяне на ароматни съставки на продукти с крайна точка на кипене над 315о (във връзка с т. 4 на първоначално възложените въпроси)?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Поддържам отговора ми, даден в заключителната част на експертизата на стр. 6, абзац първи отгоре надолу, а колкото до това, че съм определила кода, това не е вярно. Аз съм определила какви трябва да бъдат характеристиките на продукта, за да бъде класиран в посочения  код така, както ми е зададен въпрос № 4.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Асфалтените, които описвате в т.3Г съдържат ли ароматна част?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Посочила съм коя е причината, за да предложа метод ASTM D 2007-98, като по-точен метод от гледна точка на това, че той регламентира отделянето на асфалтените с нормален хектан. Тъй като те пречат за по-нататъшното разделяне на продукта на неароматна и ароматна част, а предвид, че процесният продукт има фракционен състав по-тежък от продуктите, които се изпитват съгласно Приложение А и съдържа значително количество асфалтени, по-коректно е той да бъде изпитан по посочения международен стандарт.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Не разбрах отговора. Съгласно определението „ароматни съставки”  е достатъчно да се съдържа ароматна част?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Съгласно определението в Обяснителните бележки към Хармонизираната система, като ароматни съставки са всички части на въглеводородите, съдържащи ароматен цикъл. Асфалтените са сложни комплексни нефтени съединения, присъстващи в тежките нефтопродукти, които съдържат ароматен цикъл, нафтенови цикли, странични дълги прави или разклонени парафинови вериги.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Нямам други въпроси. Оспорвам заключението, тъй като вещото лице основно е изложило аргументи как следва да бъде определено класирането на продукта.

Считам, че методът е точен.

Поддържам исканията си, изложени в нарочни молби за спиране на производството и за допълнителен въпрос във връзка с ароматните съставки.

Твърдя, че изложените допълнителни въпроси от страна на жалбоподателя в т. 2, т. 3 и т. 4 касаят изисквания във връзка с произхода, който не е спорен в настоящото производство и моля да не допускате същите въпроси. Също така произходът не е определящ за тарифното класиране. Моля да не допускате и въпроса в т. 5, тъй като тарифното класиране е приоритет да бъде определено от съда.

Представям и моля да приемете като доказателства по делото писмо № 4422/177 от 08.05.2012 г. на Директора на Агенция „Митници” относно тарифно класиране във връзка с резултати от митнически лабораторни експертизи и превод на документите, представени по делото на чужд език.

 

СЪДЪТ по доказателствата, намира че следва да приеме като такива представените от ответника с отделни молби писмени документи, съгласно описи, съдържащи се в тях, а именно на л. 168 и л. 171 от материалите по делото, както и представените в днешно съдебно заседание от юрисконсулт И. писмени доказателства.

Намира, че следва да приеме заключението на вещото лице като компетентно и пълно, с оглед отговорите на поставените му въпроси, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представените от ответника с отделни молби писмени документи, съгласно описи, съдържащи се в тях, а именно на л. 168 и л. 171 от материалите по делото, както и представените в днешно съдебно заседание от юрисконсулт И. писмени доказателства.

ПРИЕМА заключението на вещото лице при възнаграждение в размер на 350 лева, платими от внесения от жалбоподателя предварителен депозит за изготвянето му.

 

Преди да се произнесе по новите доказателствени искания на страните, съдът намира, че следва да се произнесе по искането на ответника за спиране на производството по делото, с правно основание чл.229, ал.1, т.4 от ГПК.

Пред Административен съд – гр.Бургас е образувано административно дело № 2498/2012г. със същите страни, по което е отправено преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз.

Съгласно разпоредбата на чл.229, ал.1, т.4 от ГПК, приложима съобразно препращащата разпоредба на чл.144 от АПК, съдът спира производството когато в същия или в друг съд се разглежда дело, решението по което ще има значение за правилното решаване на спора.

В случая, правният спор по настоящото съдебно производство относно правилното тарифно класиране на процесната стока е идентичен с правния спор по административно дело № 2498/2012г. по описа на Административен съд – гр.Бургас, по което е отправено преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз с определение от 28.05.2013г., и отговорите на Съда на Европейския съюз по поставените въпроси са от значение за правилното решаване на спора по настоящото дело. Поради това и за осигуряване възможност за еднакво прилагане на правото на Европейския съюз съгласно тълкуването на приложимите норми, производството по настоящото дело следва да бъде спряно до приключване на производството пред Съда на Европейския съюз по отправеното преюдициално запитване.

Воден от горното и на основание чл.229, ал.1, т.4 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

СПИРА производството по административно дело № 627/2013 г. по описа на Административен съд – град Бургас до произнасяне на Съда на Европейския съюз по преюдициално запитване, отправено с определение № 1148/28.05.2013г. по административно дело № 2498/2012г. по описа на Административен съд – гр.Бургас.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок, считано от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16:00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: