ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2013, 29.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На двадесет и девети април                       две хиляди и тринадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Г.Ф.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 627 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 16:49 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС” АД, редовно призован, се представлява от юрисконсулт И., надлежно упълномощена, с днес представено пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК НА МИТНИЧЕСКИ ПУНКТ ПРИСТАНИЩЕ ЦЕНТЪР – БУРГАС, редовно призован, се представлява от юрисконсулт И., надлежно упълномощена с днес представено пълномощно по делото.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалбата на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, представлявано от председателя на Управителния съвет С.М.А., срещу Решение № 596 от 30.01.2013 г. на Началник на МП „Пристанище Бургас Център”, с искане за неговата отмяна като незаконосъобразно.

 

 

 

 

 

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Поддържам сезиращата жалба и наведените в нея доводи за незаконосъобразността на решението на началник  МП „Пристанище Бургас – Център”, мълчаливо потвърдено от Началник Митница Бургас.

Считам, че отнасянето на стоката към друга тарифна позиция, различна от декларираната от нас, е неправилно по съображенията, които сме изложили в жалбата и които поддържаме.

Правя едно уточнение - в жалбата, там където е посочено Централна митническа лаборатория да се има предвид Митническа лаборатория Русе, касае се за техническа грешка при изписването в жалбата, включително и така както сме формулирали въпросите към вещото лице.

Моля да приемете представените с жалбата писмени доказателства. Моля основание чл. 170, във връзка с чл.14 ал.3 от АПК, за задължите административния орган да окомплектова административната преписка в нейната цялост, ведно с превода на наличната в същата документи на английски език.

Моля да задължите административния орган да представи намиращото се при него писмо вх. № 2817 от 10.05.2012 г на Централно митническо управление – София и становище относно тарифното класиране на стоката.

Поддържам доказателствените искания за допускане на съдебна експертиза, като в жалбата сме формулирали искането за допускането на  комбинирана тройна експертиза, предвид практиката по аналогични наши процеси, правя искане да бъде допусната единична съдебно-химична експертиза, вещото лице по която, след като извърши съответните проверки, да отговори на въпросите формулирани в раздел първи от доказателствените искания по т.2: от 1 до 5 включително.

Тъй като сме направили доказателствени искания в условията на евентуалност, по останалите въпроси, ще помоля да ми бъде предостави възможност да бъдат поставени към вещото лице след като извърши проверка на място в Митница Бургас и установи налице ли е съхранена проба от продукта в Митница Бургас, обект на изследване.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Оспорвам така подадената жалба, като неоснователна. Във връзка с този номер на писмото, с което ни е дадено указание, ние сме го приложили. То не е под този номер 2817, но е цитирано с коректния номер в решението, там е описано писмо с вх. № 6735 от 07.11.2012 г. на ЦМУ, с което са изпратени лабораторните експертизи. Ще потърся такъв номер. 

Във връзка с така направеното доказателствено искане по т.1 от жалбата, считам, че не са необходими специални познания.  По т.1 - методите, които са използвани от лаборатория са описани в самата лабораторна експертиза. Акредитациите съответно на митническата лаборатория също може да бъде извлечена от публичния регистър. Аналогично по т.3 -  отново може да се черпят данни в Митническа служба „Регистрация”. Считам, че т.4 е некоректен, изключва се единствения метод, а именно методът по приложение А от обяснителните бележки на комбинираната номенклатура, който метод е използван  и от Митническата лаборатория - Русе, като се изискват да се посочат други приложими методи, различни от този. Въпросът е некоректно формулиран  и моля да не го допускате. 

Ще направя коментар по особеното искане, ако бъде допуснато.

Моля да приемете решение на съда пред европейските общности,  което е по направено специално запитване във връзка с това, че при противоречие между Обяснителни бележки към комбинирана номенклатура и текстовете и позициите в самата Комбинирана номенклатура за глава 27 и забележки към Комбинираната номенклатура,  не се следва да се вземат предвид обяснителните бележки, тъй като същите няма обвързваща сила.

В тази връзка искам да Ви представя доклад от комбинирана среща на  Комитет за Митническия кодекс, съгласно който е налице такова противоречие между обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура в позиции 2707 99 91 и 2707 99 99, и забележка 2 към глава 27 от Комбинираната номенклатура.

Също така в последствие бих искала да формулирам и допълнителен въпрос, тъй като считам, че е във връзка целите на допълнителното класиране.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И. – По така представените писмени доказателства в днешното съдебно заседание от страна на ответника, считам същите за ирелевантни и неотносими към спора.

Първо се представя решение от 2012 година, касаещо различен продукт и различна редакция на Комбинираната номенклатура, а именно действащата през 2009 г., и съвсем различни тарифни номера, извън спора, по които трябва да бъде класирана стоката, предмет на настоящия спор. Абсолютно ирелевантен е за спора и не може да бъде доказателство дневния ред на Комитета за Митническия кодекс, установяващ бъдещи намерения за разглеждане на бъдеща редакция на Комбинираната номенклатура.

По отношението на възражението за недопускане на така формулираният въпрос по точка 4, заявявам, че същия е относим. Стандарта допуска два вида метода за анализ на ароматните съставки, единият е посочен в приложение А, към обяснителните бележки и вторият е  АSTM 2007. 

Също така считам, че поставените въпроси са изцяло относими, тъй като поддържания от страна на Българска служба за акредитация публичен  регистър дава актуалното състояние към момента, а видно от приложената по делото експертиза от Митническа лаборатория – Русе, същата касае период от 2012 година и само вещо лице със специални познания може да отговори разполагала ли е същата лаборатория със съответната акредитация и какъв е бил обема на ползваните от нея методи и показатели за анализ.

 

СЪДЪТ по доказателствата, намира, че следва да приеме като такива представените до момента писмени документи и да приложи за сведение днес представените от процесуалния представител на ответника.

С оглед доказване на твърдяните в жалбата факти и обстоятелства и с цел обезпечаване правото на защита на страната в процеса, намира, че следва да уважи доказателственото искане на жалбоподателя за допускане на съдебно-химическа експертизата по делото, която ще бъде изготвена от вещо лице, което не е от състава и структурата на нито една от страните в процеса.

Ответникът следва да бъде задължен да представи по делото исканото писмо вх. № 2817 от 10.05.2012 г., ако същото е различно от писмо с вх. № 6735 от 07.11.2012 г., както и да представи в пълнота административната преписка по издаване на оспорения административен акт, включваща превод на документите, приложени с административната преписка на чужд език.

Воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, приложени към жалбата до съда, и тези представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорения административен акт.

ПРИЛАГА за сведение днес представените от процесуалния представител на ответника документи.

ДОПУСКА извършването на съдебно-химическа експертиза по делото, която да отговори на въпросите, поставени в жалбата до съда – раздел І. Доказателствени искания, точка 2 - т. 1, т.2, т.3, т.4 и т.5 от жалбата, след представяне по делото на документ за внесен от жалбоподателя предварителен депозит за изготвянето и в размер на 350 лева, вносим по сметка на Административен съд Бургас в 7-дневен срок, считано от днес.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице Д.Л..

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да поставят допълнителни въпроси към експертизата.

ЗАДЪЛЖАВА ответника да представи по делото до следващо съдебно заседание писмо вх. № 2817 от 10.05.2012 г., ако то е различно от писмо с вх. № 6735 от 07.11.2012 г., и в пълнота административната преписка по издаване на оспорения административен акт, включваща превод на документите, приложени с административната преписка на чужд език.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧА следващо съдебно заседание за 08.07.2013 година от 14:20 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени съгласно чл.137, ал.7 от АПК.

 

Вещото лице да се уведоми за изготвяне и представяне на заключение по допуснатата експертиза и за насроченото съдебно заседание след представяне на документ по делото за внесен предварителен депозит за изготвянето и.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 17:05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: