Р Е Ш Е Н И Е

 

     1109                                 06.06.2018г.                                        гр. Бургас

 

   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Бургаският административен съд двадесети състав, в публично заседание на четиринадесети май две хиляди и осемнадесета година, в състав

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХР. Х.

при секретаря Ирина Ламбова, като разгледа докладваното от съдия Хр. Х. административно дело № 626 по описа за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

        

Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК, във връзка с чл.215, ал.1, вр. с чл.216, ал.6 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

Делото е образувано по жалба от „КАЗЛАРОВ“ ЕООД, ЕИК 200501814, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул.“Георги Сава Раковски“ № 58, ет.5, чрез адвокат Е.М., против Заповед № ДК-10-ЮИР-2/12.01.2018г., издадена от началника на РДНСК – Югоизточен район/ЮИР/, с която се отменя като незаконосъобразно разрешение за строеж № КИ-55/29.06.2017г., ведно с одобрените инвестиционни проекти за строеж: Временен търговски обект – ЗОХ“, находящ се в УПИ ІХ в кв.31 по плана на гр.Китен, ПИ с идентификатор 37023.501.139 по КККР на гр.Китен, община Приморско, издадено от главния архитект на община Приморско на името на „Казларов“ ЕООД, И.Я.Я., П.Я.Х. и Я.К.Я..

Иска се прогласяване нищожността на оспорената заповед или алтернативно отмяната й като незаконосъобразна. 

В съдебно заседание  жалбоподателят „КАЗЛАРОВ“ ЕООД се представлява от процесуалния му представител адв. М., който поддържа жалбата. Претендира за присъждане на направените по делото разноски. Представя по делото писмени бележки с допълнителни съображения за незаконосъобразността на оспорения административен акт.

Ответникът НАЧАЛНИК НА РДНСК – ЮИР БУРГАС се представлява от главен експерт К., която оспорва жалбата като неоснователна и недоказана и претендира присъждане на разноски за възнаграждение на юрисконсулт.

Заинтересованите страни ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО, Т.Я.К., П.Я.Х., Я.К.Я. и Я.К.Я., редовно и своевременно уведомени, не се явяват  и не се представляват.

Съдът, като взе предвид разпоредбата на чл.168 от АПК и прецени събраните по делото доказателства, ведно с доводите и изразените становища прие за установено следното:

В Регионален отдел „Национален строителен контрол" /РО „НСК"/ Бургас към Регионална дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/ Югоизточен район, чрез община Приморско е постъпила жалба с вх. № 94-00-3351/25.08.2017г. от Т.Я.К., с адрес: ***, срещу разрешение за строеж № КИ-55/29.06.2017г. за строеж: „Временен търговски обект - ЗОХ", находящ се в урегулиран поземлен имот /УПИ/ IX в кв. 31 по плана на гр. Китен, ПИ с идентификатор 37023.501.139 по КККР на гр.Китен, община Приморско, издадено от главния архитект на община Приморско на името на „Казларов" ЕООД, И.Я.Я., П.Я.Х. и Я.К.Я..

Във връзка с жалбата в РО „НСК"-Бургас към РДНСК ЮИР било образувано административно производство по реда на чл.216 от ЗУТ под № РС- OIIP-1611/2017г. След проведеното административно производство, началникът на РДНСК – ЮИР издал Заповед № ДК-10-ЮИР-2/12.01.2018г., с която се отменя като незаконосъобразно разрешение за строеж № КИ-55/29.06.2017г., ведно с одобрените инвестиционни проекти за строеж: Временен търговски обект – ЗОХ“, находящ се в УПИ ІХ в кв.31 по плана на гр.Китен, ПИ с идентификатор 37023.501.139 по КККР на гр.Китен, община Приморско, издадено от главния архитект на община Приморско на името на „Казларов“ ЕООД, И.Я.Я., П.Я.Х. и Я.К.Я..

Заповедта била връчена на представител на „КАЗЛАРОВ“ ЕООД чрез куриерска фирма, с обратна разписка получена на 24.01.2018г.

Недоволно от така издадената заповед дружеството я оспорило пред Административен съд – Бургас чрез административния орган, с жалба вх.№ ЮИР-Б-183-00-101/05.02.2018г.

За да постанови оспорената заповед въз основа на приетата от него за установена фактическа обстановка, административният орган се е мотивирал със следното:

Посочил е че съгласно нормата на чл.144, ал.1 от ЗУТ инвестиционните проекти, по които се издава разрешение за строеж, се съгласуват и одобряват след писмено заявление от възложителя. Приел е че от представеното в административната преписка заявление за съгласуване и одобряване на инвестиционен проект и за издаване на разрешение за строеж с вх. № N-68-K-105/29.06.2017г., послужило за издаване на оспореното разрешение за строеж, се установява, че заявител е единствено З.К. - управител на „Казларов" ЕООД, тъй като само той от съсобствениците на процесния имот е положил подписа си.

Решаващият орган с писмо изх. № РС-ОПР-1611-00-840/18.10.2017г. до всички заинтересовани лица и до главния архитект на община Приморско е изискал от главния архитект да предостави цялата преписка по издаване на горецитираното разрешение за строеж. В изпратената с писмо вх. № PC-OIIP-1611-04-468/30.10.2017г. окомплектована преписка от общината Приморско няма данни за наличие на упълномощаване и заявления от останалите възложители на строежа, поради което началникът на РДНСК ЮИР е приел, че по преписката за издаване на процесното разрешение за строеж, послужила на главния архитект на община Приморско, липсва изрично волеизявление от страна на И.Я.Я., П.Я.Х. и Я.К.Я. за издаване на разрешение строеж: „Временен търговски обект - ЗОХ", находящ се в УПИ IX в кв. 31 по плана на гр.Китен, ПИ с идентификатор 37023.501.139 по КККР на гр.Китен.

В резултат на изложеното административният орган е счел, че разрешение за строеж № КИ-55/29.06.2017г. на главния архитект на община Приморско, е издадено в нарушение на разпоредбата на чл.144, ал.1 от ЗУТ, което представлява съществено процесуално нарушение и следва да бъде отменено като незаконосъобразно.

Като допълнителен мотив за издаване на оспорена заповед е посочено, че процесното разрешение за строеж е незаконосъобразно и поради това, че е издадено на основание заявления за съгласуване и одобряване на инвестиционен проект и за издаване на разрешение за строеж с вх. № 68-К-53/26.05.2017г. и вх. № 68-К-105/29.06.2017г., подадени от името на И.Я.Я., която обаче е починала на 28.03.2017г. Този факт се установява от представените в административната преписка препис-извлечение от Акт за смърт на И.Я.Я. и Удостоверение за наследници № 46 от 26.10.2017г. Отделно от това разрешението за строеж е издадено и на нейно име след настъпване на смъртта й.

В мотивите е посочено още, че съгласно нормата на чл.148, ал.4 от ЗУТ разрешението за строеж се издава на възложителя. В конкретния случай възложители по смисъла на чл.161, ал.1 от ЗУТ са собствениците на имота, поради които след смъртта на И.Я.Я. на 28.03.2017г., която предшества датата на заявление с вх.№ 68-К-53/26.05.2017г. за съгласуване и одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж, съсобственици в ПИ с идентификатор 37023.501.139 по КККР на гр.Китен, община Приморско се явяват и нейните наследници, сред които е и жалбоподателят Т.Я.К..

Приемайки, че заявлението за одобряване на инвестиционни проекти, и издаване на разрешение за строеж не подадено и подписано от името на всички собственици в ПИ с идентификатор 37023.501.139 по КККР на гр.Китен, община Приморско, а разрешението за строеж не е издадено на името на всички възложители по смисъла на чл.161, ал.1 от ЗУТ и на основание чл.144, ал.1 и чл.148, ал.4, изр. първо от ЗУТ, съобразно  правомощията му по чл.216, ал.2 и ал.6 ЗУТ началникът на РДНС ЮИР издал оспорената заповед.

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е процесуално допустима, като подадена в срока по чл.149, ал.1 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от оспорването съгласно чл.215, ал.3 от ЗУТ. Разгледана по същество същата се явява неоснователна поради следните съображения:

Предмет на оспорване в настоящото съдебно производство е Заповед № ДК-10-ЮИР-2/12.01.2018г., издадена от началника на РДНСК – Югоизточен район/ЮИР/, с която се отменя като незаконосъобразно разрешение за строеж № КИ-55/29.06.2017г., ведно с одобрените инвестиционни проекти за строеж: Временен търговски обект – ЗОХ“, находящ се в УПИ ІХ в кв.31 по плана на гр.Китен, ПИ с идентификатор 37023.501.139 по КККР на гр.Китен, община Приморско, издадено от главния архитект на община Приморско на името на „Казларов“ ЕООД, И.Я.Я., П.Я.Х. и Я.К.Я..

Оспореният административен акт е издаден от компетентен орган – началника на РДНСК – ЮИР, на основание чл.216, ал.6 от ЗУТ в съответната писмена форма и съдържа необходимите реквизити, което го прави валиден. В административното производство по издаването му не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които да обосноват отмяната му на това основание.

По отношение твърдението за нищожност на оспорената заповед предвид 15 дневния срок посочен в разпоредбата на чл.216, ал.7 от ЗУТ, съдът намира, че същото е неоснователно, тъй като посочения срок има инструктивен характер и с него не се преклудира възможността на контролния орган да издаде процесната заповед.

Оспорената заповед е издадена в съответствие с материалноправните разпоредби на закона, поради следните съображения:

Съгласно легалното определение на чл.161, ал.1 от ЗУТ възложител е собственикът на имота, лицето, на което е учредено право на строеж в чужд имот, и лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на закон. Възложителят или упълномощено от него лице осигурява всичко необходимо за започване на строителството.

Според чл.144, ал.1 от ЗУТ ивестиционните проекти, по които се издава разрешение за строеж, се съгласуват и одобряват след писмено заявление на възложителя, след представяне на необходимите за това документ, а разрешението за строеж се издава на възложителя въз основа на одобрен технически или работен инвестиционен проект, когато такъв се изисква, съгласно чл.148, ал.4 от ЗУТ.

По делото не е спорно между страните, че И.Я.Я. е била съсобственик на процесния имот, но към момента на подаване на заявленията за съгласуване и одобряване на инвестиционен проект и за издаване на разрешение за строеж с вх. № 68-К-53/26.05.2017г. и вх. № 68-К-105/29.06.2017г. е била починала, с дата на смъртта й - 28.03.2017г. Поради факта на настъпилата смърт на Я., следва изводът, че подадените от нейно име заявления са неистински. Отделно от това липсва заявление, което да е подадено от името на нейните наследници, съобразно чл.144, ал.1 от ЗУТ, сред които е и жалбоподателят Т.Я.К..*** е издал разрешението за строеж № КИ-55/29.06.2017г. в нарушение на разпоредбата на чл.148, ал.4 от ЗУТ, като е вписал като негов адресат и починалата И.Я.Я.. Съдът намира, че в конкретния случай не може да се приеме, че е налице допусната техническа грешка, тъй като сред заявителите и участниците в административното производство фигурира името на Я. и в този смисъл е разбираемо и логично да бъде вписана като адресат на разрешението за строеж. Но дори и да се приеме за основателна тезата на процесуалния представител на жалбоподателя, че става дума за техническа грешка, то допуснатите нарушения на чл.144, ал.1 и чл.148, ал.4 от ЗУТ, затова че наследниците на Я., в качеството им на съсобственици, респ. възложители по отношение на процесния недвижим имот са били лишени от възможността да участват в производството по издаване на оспорения административен акт е достатъчно за да се обоснове неговата незаконосъобразност, поради допуснато съществено нарушение на административно-производствените правила при издаването му.

С оглед изложеното съдът намира, че оспореният административен акт е издаден от компетентен орган и при спазване на процесуалните правила, в съответствие с материалния закон, поради което жалбата срещу него е неоснователна и не следва да бъде уважавана.

При този изход на делото съдът намира за основателно искането на процесуалния представител на ответника за присъждане на направените по делото разноски за възнаграждение на юрисконсулт съгласно чл.143, ал.3 от АПК и чл.24 от Наредбата за заплащането на правната помощ във вр. с чл.37, ал.1 от Закона за правната помощ във вр. с чл.78, ал.8 от ГПК, вр. с чл.144 от АПК в размер на 200.00 лева.

Водим от горното и на основание чл.172, ал.2 от АПК във връзка с чл.216, ал.6 от ЗУТ , Бургаският административен съд, двадесети състав

 

 

Р Е Ш И :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „КАЗЛАРОВ“ ЕООД, ЕИК 200501814, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул.“Георги Сава Раковски“ № 58, ет.5, чрез адвокат Е.М., против Заповед № ДК-10-ЮИР-2/12.01.2018г., издадена от началника на РДНСК – Югоизточен район/ЮИР/, с която се отменя като незаконосъобразно разрешение за строеж № КИ-55/29.06.2017г., ведно с одобрените инвестиционни проекти за строеж: Временен търговски обект – ЗОХ“, находящ се в УПИ ІХ в кв.31 по плана на гр.Китен, ПИ с идентификатор 37023.501.139 по КККР на гр.Китен, община Приморско, издадено от главния архитект на община Приморско на името на „Казларов“ ЕООД, И.Я.Я., П.Я.Х. и Я.К.Я..

ОСЪЖДА „КАЗЛАРОВ“ ЕООД, ЕИК 200501814, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул.“Георги Сава Раковски“ № 58, ет.5 да заплати на РДНСК - Югоизточен район  направените по делото разноски общо в размер на 200.00 /двеста/ лева.

 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС на РБ в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: