ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 14.05.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  четиринадесети май                               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО Х.

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Х.

Административно дело номер 626 по описа за 2018 година

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „КАЗЛАРОВ“ ЕООД, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

Постъпила е уста молба от адв.М. да му се даде възможност да се яви по-късно, тъй като е ангажиран в друго съдебоно производство пред Окръжен съд гр.Бургас.

 

ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК РДНСК ЮИР БУРГАС, редовно  и уведомен, изпраща процесуален представител гл.експерт К., надлежно упълномощена, с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО, редовно и своевременно призован, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Т.Я.К., редовно и своевременно призован, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА П.  Я.Х., редовно и своевременно призован, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Я.К.Я., редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Я.К.Я., редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител.

При повторно повикване на страните по делото в 14:45 часа  процесуален представител на жалбоподателя не се явява.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:   

          ГЛ.ЕКСПЕРТ К.: Да се даде ход на делото.  

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

 

Делото е образувано по жалба от „КАЗЛАРОВ“ ЕООД, ЕИК 200501814, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул.“Георги Сава Раковски“ № 58, ет.5, чрез адвокат Е.М., против ЗаповедДК-10-ЮИР-2/12.01.2018г., издадена от началника на РДНСК – Югоизточен район/ЮИР/, с която се отменя като незаконосъобразно разрешение за строеж № КИ-55/29.06.2017г., ведно с одобрените инвестиционни проекти за строеж: Временен търговски обект – ЗОХ“, находящ се в УПИ ІХ в кв.31 по плана на гр.Китен, ПИ с идентификатор 37023.501.139 по КККР на гр.Китен, община Приморско, издадено от главния архитект на община Приморско на името на „Казларов“ ЕООД, И.Я.Я., П.Я.Х. и Я.К.Я..

Иска се прогласяване нищожността на оспорената заповед или алтернативно отмяната й като незаконосъобразна.

Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за отмяна на оспорения административен акт.

Указва на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че в случай, че претендират разноски, следва да представят списък на същите най-късно до приключване на последното заседание пред настоящата съдебна инстанция.

                 Съдът докладва, че по делото с входящ № 4181/12.04.2018 година по делото е получено становище от П.Я.Х., Я.К.Я. и Я.К.Я., заинтересовани страни по делото, с което изразяват становище по същество.

ГЛ.ЕКСПЕРТ К.: Нямам възржения по така изслушания доклад. Оспорвам жалбата изцяло. Моля да приемете  преписката. Нямам доказателствени искания.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

ГЛ.ЕКСПЕРТ К.: Уважаеми господин съдия,  моля да постановите решение, с което да оставите без уважение предявената пред вас жалба. Основанията ни са следните. Издадената заповед на Началника на РДНСК не е нищожна, поради това, че  е постановена след изтичане на 15 дневния срок по чл.216, ал.7 от ЗУТ. Посоченият срок е инструктивен, тъй като в това производство Началника на РДНСК действа като особена юрисдикция и в тази връзка няма как произасянето да бъде обвързано с преклузивен срок. Считаме, че заповедта е правилна и законосъобразна. Издаденото разрешение за строеж е издадено при съществено нарашение на процесуалните правила, довели до нарушаване на процесуалните норми. Едно от исканията за издаване на разрешение за строеж е подаване на заявление от името на всички заявители. От една страна подаденото заявление е подадено и е подписано от един от заявителите и на следващо място в заявлението фигурира лице, което към датата на подаване е починало.

В залата влиза адв.М., процесуален представител на жалбоподателя.

ГЛ.ЕКСПЕРТ К.: Главният архитект като е издал процеснато разрешение е допуснал нарушение и е издал разрешение на строеж на името на възложител, който е починал към момента на издаването му. Считам, че разрешението за строеж е незаконосъобразно и правилно началника на РДНСК го е отменил. Моля да ми присъдите ю.к.възнаграждение.

АДВ.М.: По съществото на  спора, аз Ви моля да отмените  заповедта. Факт е, че единият от четиримата титуляри към момента на издаване на разрешението за строеж е починал. А това обаче не прави изцяло, спрямо всички административния акт незаконосъобразен. Не го прави. Следва да се прецени и естеството на този порок. Посочването на неправилно име като възложител на разрешението за строеж според нас е от вида явна, очевидна фактическа грешка, което може да се коригира от самия административен орган,  а не по реда на чл.216 от ЗУТ. Тук възниква и един друг въпрос, липсата на учредяване на право на строеж от съсобственик вещно правен проблем  ли е или на законността му. Ще цитирам и решение на ВАС, което казва, че възражението за липса на надлежно учредено право на строеж не е предмет на контрол за законосъобразност, това е въпрос на кого принадлежи построеното. Администрацията не преценява спорове за право.  В други подобни актове ДНСК анализира строителната документация, това го няма, всичко съотвества само, че бабата е починала. Толково му разбира архитекта. Моля да  отмените оспорената заповед и да ни се присъдят разноските. Ще представя писмени бележки. Представям и договор за правна помощ. Моля да ми се даде  възможност за писмени бележки.

Съдът определя 7 дневен срок за представяне на писмени бележки.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:10 часа.

 

СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: