ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 17.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На седемнадесети януари                        две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С. А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 626  по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.А.П., редовно уведомена, не се явява. За нея се явява адвокат З., редовно упълномощен.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на ТП на НОИ – гр. Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Ч., редовно упълномощена.

 

Явява се вещото лице М.Д..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на съдебно-икономическата експертиза, като снема самоличността на вещото лице и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК:

 

М.Д.Д. – *** години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без дела и родство със страните.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам вярно и безпристрастно заключение.

Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ З.: Като направихте тази проверка установихте ли дали е отразена промяната в трудовата книжка и в съответните регистри в НАП по отношение на трудовия договор?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: В трудовата книжка не е отразено и в НАП няма отразяване за промяната относно продължителността на трудовото правоотношение.

АДВОКАТ З.: За нито един месец ли от 2009 г. до 2011 г. няма плащане на осигурителните вноска?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Работодателят не е внасял осигурителни вноски за целия период от 2009 г. до 2011 г., дори след 2011г. до настоящия момент няма внасяни от този работодател вноски.

АДВОКАТ З.: Първо е издадено удостоверение обр. УП-3 от м. юни 2016 г., след това друго удостоверение УП-3 от м. февруари 2017 г. На какво основание е станала тази промяна?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Промяната в съдържанието на удостоверенията е наложена от дадени предписания от НОИ за корекции в декларация обр. № 1, в персоналния регистър, които съответно са направени в НАП.

АДВОКАТ З.: Те на какво основание са указали да се направи корекцията – има ли някакви данни по преписката?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: На основание писмени обяснения от работодателя.

АДВОКАТ З.: Имало ли е обяснения на жалбоподателката по преписката?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Няма такива по преписката.

АДВОКАТ З.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Във връзка с отговора на въпрос № 1  има ли някакви документи или по някакъв начин установихте ли действително дали има получено някакво възнаграждение?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Няма подписи във ведомостите нито от работодателя, нито от работника. Констатирала съм получаване на трудово възнаграждение само по твърдения на жалбоподателя.

Наличната по делото ведомост, върху която са положени подписи от работодателя, жалбоподателя и счетоводителя, е изготвена през 2016 г., а неподписаната е тази, която е изготвена към момента на съставянето – 2009 г. Всъщност подписаната ведомост е изготвена в хода на проверката във връзка с искането на жалбоподателя за отпускане на обезщетение и понеже ведомостта не е била отразена в НАП, за да бъде отразена работодателят е изготвил през 2016 г. нова ведомост, която е подписана, и е направена корекцията в НАП по декларация обр. № 1.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме заключението на вещото лице като компетентно и добросъвестно изготвено и да му определи възнаграждение за положения труд. Предвид липсата на други доказателствени искания намира, че следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания.  По тези съображения,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице М.Д..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 350 лева, които да се изплатят от внесения по делото депозит.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ З.: Уважаема госпожо съдия, имайки предвид събраните по делото доказателства, моля да уважите жалбата така, както е предявена, респективно да отмените обжалваното решение. От събраните по делото доказателства по безспорен начин се установи, че имаме извлечение от трудова книжка, която по смисъла на закона е официален документ, в който е отразен стажът, описан реално в нашата жалба. Този официален документ не е оспорен по съответния законоустановен ред. Имаме две удостоверения обр. УП-3, които си противоречат, в едно от които също е описан стажът, отразен в трудовата книжка. Неплащането на осигуровки, което е задължение на ответника, не може да се вмени във вина на моят доверител и според мен не е основание за непризнаване на трудов стаж.

Имайки предвид всичко това и събраните по делото доказателства, моля да уважите жалбата така, както е предявена, респективно да отмените обжалвания административен акт.

Моля да ми се даде възможност да представя писмено становище,

Моля да ми бъдат присъдени разноските, за които представям списък.

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Уважаема госпожо председател, моля да оставите без уважите жалбата като неоснователна. Считам, че от представените по делото доказателства се установява, че към началото на временната неработоспособност г-жа П. не е имала изискуемия 12-месечен осигурителен стаж съгласно изискването на чл. 48а от КСО, поради което моля да оставите жалбата без уважение.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните в петдневен срок от днес да изложат в писмен вид допълнителни аргументи в подкрепа на застъпената от тях позиция по спора и ОБЯВИ, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: