ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 14.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На четиринадесети юни                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 626 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:43 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.А.П., редовно уведомена, не се явява. За нея се явява адвокат З., редовно упълномощен.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на ТП на НОИ – гр. Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Ч., редовно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА представени от жалбоподателя с молба от 16.05.2017 г. заверено копие от трудова книжка и справка за актуалното състояние на трудовите договори към дата 16.05.2017 г., получена посредством електронни услуги, предоставени от НАП и касаещи жалбоподателката.

ДОКЛАДВА и постъпили с писмо вх. № 5837/08.06.2017 г. заверени преписи от документи, представени от ответника, които касаят извършени проверки на работодателя на жалбоподателката и констатациите от тях.

 

СТРАНИТЕ: Да се приемат като доказателства по делото всички допълнително представени с молбите документи.

АДВОКАТ З.: С молбата сме направили доказателствени искания. Сега искам да уточним периода, защото има техническа грешка. Първият период е от 05.06.2009 г. до 05.10.2009 г. В молбата, с която сме поискали събиране на гласни доказателства от 16.05.2017 г., първият период вместо до 05.10.2009 г. е посочен до 05.10.2010 г.

По отношение на гласните доказателства, целта е следната – имаме два официални документа УП-3 – единият, който е представен с жалбата №2/23.07.2016 г., и вторият, който е издаден след това и който оспорваме, като в преписката на НОИ се твърди, че единият бил анулиран. Нито в Кодекса за социално осигуряване, нито в действащото законодателство в България има такава процедура по анулиране на УП-3, така, че за мен съществуват два документа, които си противоречат – единият с по-ранна дата определя един период, вторият показва съвсем друго. Няма такава опция по процедура за анулация на такъв документ.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Не оспорваме трудовата книжка, но тя доказва трудов стаж, а не осигурителен.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с нарочни молби от жалбоподателя и ответника.

Не следва да допуска събиране на гласни доказателства, тъй като с тях не може да бъдат доказани факти, подлежащи на доказване с писмени доказателства. Следва обаче за изясняване на спорните факти по делото да бъде допусната съдебно-икономическа експертиза, разноските за която, с оглед разпределението на доказателствената тежест в процеса, следва да бъдат поети от ответника, която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши справка в съответните регистри на НАП и НОИ да даде отговор на следните въпроси:

През какъв период от време жалбоподателката е полагала труд при осигурителя „НИЯ – Г.К.“ ЕТ?

Осигурявана ли е същата за периода, в който е положен труд? За какви рискове и в какъв размер?

Редовни ли са били плащанията на осигурителни вноски за жалбоподателката в дължимия размер, с оглед договореното в трудовия договор с жалбоподателката за периода, през който последната е полагала труд?

В периода от подаване на искането за изплащане на обезщетение за временна неработоспособност до датата на издаване на решението, което е спорно по делото, внасял ли е осигурителят корекции в осигурителните регистри по отношение осигуровките на жалбоподателката? Кога и на какво основание, ако такива корекции са правени?

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с молба от жалбоподателя вх. № 4909 от 16.05.2017 г. и с писмо от ответника вх. № 5837/08.06.2017 г.

ОТХВЪРЛЯ искането на жалбоподателката за събиране на гласни доказателства.

ДОПУСКА извършването на съдебно-икономическа експертиза, която да отговори на въпросите, формулирани в обстоятелствената част на определението.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещото лице, в размер на 350 лева, които да бъдат внесени от ответника в двадесетдневен срок от днес.

За вещо лице НАЗНАЧАВА Н.К..

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 04.10.2017 г. от 10:30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

Да се призове вещото лице.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:58 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: