ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 03.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На трети май                                          две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 626 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:06 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.А.П., редовно призована, не се явява, не изпраща представител.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на ТП на НОИ – гр. Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт В., редовно упълномощена.

 

По делото е постъпило становище от жалбоподателката, с което не възразява по даване хода на делото, заявява, че поддържа жалбата и иска да бъдат приети като доказателства представените с нея документи.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Съдът ДОКЛАДВА втората част на постъпилото на 02.05.2017г. становище от жалбоподателката, в която част същата иска да бъде открито производство по оспорване истинността на приложеното от НАП удостоверение обр. УП-3, издадено след като е анулирано действителното такова – удостоверение обр. УП-3 с изх. № 2 от 10.02.2017 г., подписано от законния представител на ЕТ „Ния – Г.К.”.  Наред с това, във връзка с оспорването, прави искане и за събиране на гласни доказателства, без да посочва кои лица желае да бъдат разпитани в качеството на свидетели.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Възразявам срещу откриване на производство по чл. 193 ГПК,тъй като това удостоверение е представено по административната преписка по време на административното производство и в случай, че откриете такова производство, като трета заинтересована страна трябва да призовете и НАП.

Няма да соча други доказателства. Моля да приемете административната преписка.

Възразявам срещу искането за допускане на гласни доказателства, тъй като смятам, че в това производство те са без всякакво значение.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

На основание чл. 193, ал. 1 ГПК следва да открие производство по оспорване истинността на официален документ – удостоверение обр. УП-3, издадено от ЕТ „Ния – Г.К.“ с № 002/10.02.2017 г., като следва да укаже на жалбоподателката, че за нея е тежестта да докаже неистинността на документа, според хипотезата на чл. 193, ал. 3 ГПК.

Що се касае до искането за събиране на гласни доказателства за установяване на факти, релевантни за доказване на предмета по производството по чл. 193 ГПК, съдът намира, че следва да укаже на жалбоподателката необходимостта да конкретизира кои лица желае да бъдат разпитани в качеството на свидетели.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ОТКРИВА производство по оспорване истинността на официален документ – удостоверение обр. УП-3 с № 002/10.02.2017 г.,издадено от ЕТ „Ния – Г.К.“, като УКАЗВА на жалбоподателката, че за нея е доказателствената тежест в това производство.

УКАЗВА на жалбоподателката в 7-дневен срок от получаване на съобщението с писмена молба да конкретизира кои лица желае да бъдат разпитани в качеството на свидетели, както и възможността да ангажира и други доказателства в подкрепа на застъпената от нея позиция по спора.

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 14.06.2017 г. от 10:30 часа, за която дата страните – редовно уведомени по реда на чл. 137, ал.7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:16 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: