Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 543                   от  29.03.2016г.,    град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр. Бургас, втори състав, на двадесет и девети март две хиляди и шестнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

   Председател: Станимир Христов

 

като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 626 по описа за 2016 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството по делото е по реда на чл. 297, ал. 4 от АПК.

            Образувано е по повод жалба от адв. Н.Р.К. *** с адрес на кантората гр. Бургас, ул. „Шейново“ ***, като пълномощник на Е.С.М. ЕГН ********** с постоянен адрес *** против действията на органите на ДНСК, обективирани в писмо № БС-592-01-299/15.03.2016 год. на Зам. Началника на ДНСК за премахване на незаконен строеж „едноетажна сграда“, находяща се в поземлен имот № 202008 по картата на възстановената собственост на гр. Ахтопол. В жалбата са развити подробни доводи относно незаконосъобразността на действията на органите на ДНСК и възложеното принудително изпълнение.

            В Административен съд гр. Бургас е постъпила и жалба от адв. Н.Р.К. ***, като пълномощник на Б.П.П. с ЕГН ********** и постоянен адрес *** против действията на органите на ДНСК, обективирани в писмо № БС-592-01-299/15.03.2016 год. на Зам. Началника на ДНСК за премахване на незаконен строеж „едноетажна сграда“, находяща се в поземлен имот № 202008 по картата на възстановената собственост на гр. Ахтопол. По повод така постъпилата жалба е образувано адм. дело № 627/2016 г. по описа на съда.

            Във връзка с горното и с оглед идентичния предмет по двете дела, с Определение № 502/21.03.2016 год., Административен съд гр. Бургас, трети състав е прекратил производството по адм. дело № 627/2016 год., като е указал, административната преписка да се докладва на съдебния състав по адм. дело № 626/ 2016 год.

            Във връзка с така постъпилите жалби, с Разпореждане от 21.03.2016 год. съда е указал на ответника – Началник на ДНСК, незабавно след получаване на съобщението да изпрати за прилагане към делото на пълната административна преписка         относно оспорените действия, обективирани в обективирани в писмо № БС-592-01-299/ 15.03.2016 год. на Зам. Началника на ДНСК. В изпълнение на цитираното разпореждане, ответника е изпратил изисканата преписка, ведно със становище по реда на чл. 297, ал. 3 от АПК, съдържащо мотиви за обжалваните действия. В становището е заявено, че жалбата е неоснователна, неподкрепена с доказателства, поради което е формулирано искане за оставянето й без уважение.

            Съдът, след като се запозна с възраженията на жалбоподателите Е.С.М. и Б.П.П., с писмените доказателства, съставляващи част от изпратената административна преписка, както и със становището на ответника, намира за установено от фактическа страна следното:

            В резултат на съвместна проверка, извършена от служители при Община Царево, РДНСК Бургас и РДНСК Ямбол, с констативни актове № 105/27.05.2008 год. и № 115/27.05.2005 год., компетентните органи са установили незаконен строеж, наименован „Едноетажна сграда“, изпълнен от неизвестен извършител, находящ се в поземлен имот (ПИ) № 202008 по картата на възстановената собственост (КВС) в местност „Айроди“, землище на гр. Ахтопол, общ. Царево. Установено е, че собственици на ПИ са Е.С.М., Б.П.П. и А.Д.М..

            Във връзка с горното и след надлежно проведено производство по установяване на незаконния строеж, със Заповед № РД-14-543/06.10.2008 год., Заместник началника на ДНСК е разпоредил да бъде премахнат установения незаконен строеж „Едноетажна сграда“, изпълнен от неизвестен извършител, находящ се в поземлен имот (ПИ) № 202008 по картата на възстановената собственост (КВС) в местност „Айроди“, землище на гр. Ахтопол, общ. Царево. Така постановената заповед е била оспорена от Е.С.М. и Б.П.П. пред Административен съд гр. Бургас, където е било образувано адм. дело № 1747/2008 год. по описа на съда. С решение № 794/13.07.2009 год., постановено по адм. дело № 1747/2008 год. състав на Административен съд гр. Бургас е отхвърлил жалбата като неоснователна. Постановения съдебен акт е бил оспорен пред Върховен административен съд, който с Решение № 2585/25.02.2010 год. е оставил в сила решението на Административен съд гр. Бургас.

            След влизане в сила на Заповед № РД-14-543/06.10.2008 год. на Заместник началника на ДНСК, до Е.М. и до Б.П. е изпратена покана за доброволно изпълнение по реда на чл. 277, ал. 1 от АПК с изх. № СФ 514-00-827/19.06.2012 год. В същата, на двамата жалбоподатели е предоставена възможност в 14-дневен срок да изпълнят доброволно разпореденото премахване, като при неизпълнение следва принудително премахване, разходите по което ще са за сметка та извършителя. Видно от приложените по делото известия за доставяне, така изпратената покана за доброволно изпълнение е била получена лично от жалбоподателя М. на 22.06.2012 год., а поканата до жалбоподателката П. се е върнала с отбелязване „получателя отсъства“. Във връзка с нередовното връчване на поканата за доброволно изпълнение на жалбоподателката П., с последваща покана по чл. 277, ал. 1 от АПК с изх. № СФ 514-00-459/23.04.2015 год., на същата отново е указана възможността доброволно да премахне установения незаконен строеж. Видно от известието за доставяне, същото се е върнало с отбелязване „пратката не е потърсена от получателя“. Във връзка с поредното нередовно връчване на поканата за доброволно изпълнение, административния орган е пристъпил към връчване по реда на § 4, ал. 2, изр. 2 от ДР на ЗУТ – чрез залепване на съобщение върху строежа. Във връзка с извършеното уведомяване по § 4, ал. 2, изр. 2 от ДР на ЗУТ – чрез залепване, по делото са приложени две служебни бележки от 29.06.2015 год., удостоверяващи извършеното залепване на съобщението, както и два броя снимки, указващи точното място на залепеното съобщение. Приложено е също и съобщение, публикувано на Интернет страницата на ДНСК, а също и съобщение, поставено на таблото за съобщения в Община Царево.

На 08.09.2015 год., работна група от РО НСК при РДНСК Бургас са извършили проверка относно изпълнение на Заповед № РД-14-543/06.10.2008 год. на Заместник началника на ДНСК, като видно от приложения по делото протокол, установения незаконен строеж не е бил премахнат. Във връзка с установеното и след надлежно проведена процедура по реда и при условията на Наредба № 13 от 23.07.2001 г. за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на Дирекцията за национален строителен контрол, с Протокол от 15.01.2016 год. на комисия, назначена със Заповед № ДК-14-ЮИР-1/08.01.2016 год. на Началника на РДНСК Югоизточен район, е предложено, принудителното изпълнение на Заповед № РД-14-543/06.10.2008 год. да бъде възложено на „НИГЕЯ СТРОЙ“ ООД за сумата от 2 100,00 лева без ДДС. Въз основа на цитирания протокол, на 14.03.2016 год. между ДНСК София, като възложител и „НИГЕЯ СТРОЙ“ ООД, като изпълнител е сключен договор № ФО-13-79/14.03.2016 год. за принудително изпълнение на влязла в сила Заповед № РД-14-543/06.10.2008 год. на Зам. Началника на ДНСК за премахване на незаконен строеж „Едноетажна сграда“, изпълнен от неизвестен извършител, находящ се в поземлен имот (ПИ) № 202008 по картата на възстановената собственост (КВС) в местност „Айроди“, землище на гр. Ахтопол, общ. Царево.

В изпълнение на сключения договор, с писмо изх. № БС-592-01-299/15.03.2016 год., адресирано до управителя на „НИГЕЯ СТРОЙ“ ООД, Началника на РДНСК Югоизточен район, Началника на РО „НСК“ при РДНСК Югоизточен район, Директор на ОД на МВР Бургас, Кмет на Община Царево, EVN България, „ВиК“ ЕАД Бургас, Б.П.П., А.Д.М. и Е.С.М.,*** е уведомил всички адресати, че на основание чл. 225, ал. 4 от ЗУТ, във вр. с чл. 271, ал. 3 и чл. 286 от АПК и сключен Договор № ФО-13-79/14.03.2016 год. между ДНСК и „НИГЕЯ СТРОЙ“ ООД възлага принудителното изпълнение на Заповед № РД-14-543/06.10.2008 год. на Зам. Началника на ДНСК за премахване на незаконен строеж „Едноетажна сграда“, находяща се в поземлен имот (ПИ) № 202008 по картата на възстановената собственост (КВС), в местност „Айроди“, землище на гр. Ахтопол, община Царево, със собственици на имота Б.П.П., А.Д.М. и Е.С.М.. В цитираното писмо е указано, че изпълнението на премахването на незаконния строеж следва да се извърши в периода от 09.30 часа на 21.03.2016 год. до 17.00 часа на 23.03.2016 год., а при евентуално обжалване на действията на органа по изпълнението, обективирани в писмото и спирането им по разпореждане на съда на основание чл. 280, ал. 1 от АПК, принудителното изпълнение следва да бъде осъществено в срок от 20 работни дни, считано от датата на потвърждаването им от съда с влязъл в сила съдебен акт.

В сезиращите съда жалби е заявено, че действията на органите на ДНСК, обективирани в писмо изх. № БС-592-01-299/15.03.2016 год. на Зам. Началника на ДНСК са неправилни и незаконосъобразни. В подкрепа на това твърдение е заявено по идентичен начин от двамата жалбоподатели, че така предприетите действия противоречат на закона, тъй като двамата жалбоподатели не са получили покана за доброволно изпълнение по реда и при условията на чл. 277, ал. 1 от АПК. Така заявените твърдения са неоснователни и не съответстват на установената и описана по-горе фактическа обстановка. От събраните доказателства безпротиворечиво се установява, че жалбоподателя М. лично е получил поканата за доброволно изпълнение на 22.06.2012 год., а по отношение на жалбоподателката П., производството по връчване на поканата за доброволно изпълнение се е развило по реда и при условията на § 4, ал. 2, изр. 2 от ДР на ЗУТ – чрез залепване на съобщение на строежа, публикуване на съобщение на Интернет страницата на административния орган и поставяне на съобщение на таблото за съобщения в сградата на Община Царево. Във връзка с тези факти, съда намира така заявеното възражение за неоснователно, като от приложените по делото доказателства, описани по-горе се установява, че на двамата жалбоподатели своевременно и надлежно са връчени покани за доброволно изпълнение по реда на чл. 277, ал. 1 от АПК.

Като друг довод за незаконосъобразността на предприетите действия, двамата жалбоподатели са посочили наличието на Заповед № РД-01-152/27.02.2015 год. на Кмета на Община Царево, с която е разпоредено да бъде премахнат установения незаконен строеж: „Две масивни сгради“, находящи се в ПИ с идентификатор 00878.202.55 по КК на гр. Ахтопол, м. „Айроди“. В случая, на първо място е трудно да се направи идентичност между обектите, предмет на премахване по силата на Заповед № РД-01-152/27.02.2015 год. на Кмета на Община Царево, които са с площи съответно 148 кв.м. и 87 кв.м. и обекта по  влязлата в сила Заповед № РД-14-543/06.10.2008 год. на Зам. Началника на ДНСК, който е с площ 77 кв.м. На следващо място, следва да се има предвид и нормата на § 126 от ПЗР на ЗУТ, съгласно който започнатите до влизането в сила на този закон производства по премахване на незаконни строежи или на части от тях от четвърта до шеста категория се довършват по досегашния ред. Безспорно, в случая е налице започнато производство, в хода на което е постановена Заповед № РД-14-543/06.10.2008 год. на Зам. Началника на ДНСК, което производство следва да се довърши по действалия до този момент ред от органите на ДНСК.

Без опора в доказателствата по делото е и последното възражение, обективирано в двете жалби, съгласно което, по силата на чл. 285, ал. 1 от АПК изпълнителното основание е погасено по давност, тъй като са изминали повече от пет години от влизането му в сила. Както вече се посочи по-горе, Заповед № РД-14-543/06.10.2008 год. на Зам. Началника на ДНСК е влязла в сила на 25.02.2010 год. с постановяване на окончателното Решение № 2585/25.02.2010 год. по адм. дело № 13559/2009 год. на ВАС. Действително, съгласно нормата на чл. 285, ал. 1 от АПК, ако специален закон не разпорежда друго, изпълнителното основание не се привежда в изпълнение, ако са изминали 5 години от влизането му в сила, като в настоящия случай този 5-годишен срок е изтекъл на 25.02.2015 год. От анализа на доказателствата се обосновава извод, съгласно който изпълнителното основание - Заповед № РД-14-543/06.10.2008 год. на Зам. Началника на ДНСК не е погасено по давност, независимо от изтеклия 5-годишен давностен срок към момента на предприемане на оспорените действия – 15.03.2016 год. В случая, във въпросния 5-годишен срок от страна на органа по изпълнението са предприети действия по изпълнение – до лицата са изпратени покани за доброволно изпълнение, които действия са прекъснали давността.

            По изложените съображения, настоящия съдебен състав намира, че жалбите се явяват неоснователни, а оспорените действия на органа по изпълнението, обективирани в писмо изх. № БС-592-01-299/15.03.2016 год. на Началник на ДНСК са правилни и законосъобразни.

Мотивиран от горното и на основание чл. 172, ал. 2 от АПК, Административен съд Бургас, втори състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбите на адв. Н.Р.К. *** с адрес на кантората гр. Бургас, ул. „Шейново“ ***, като пълномощник на Е.С.М. ЕГН ********** с постоянен адрес *** и Б.П.П. с ЕГН ********** и постоянен адрес *** против действията на органите на ДНСК, обективирани в писмо № БС-592-01-299/15.03.2016 год. на Зам. Началника на ДНСК за премахване на незаконен строеж „едноетажна сграда“, находяща се в поземлен имот № 202008 по картата на възстановената собственост на гр. Ахтопол.

 

На основание чл. 298, ал. 4 от АПК, настоящото решение не подлежи на касационно обжалване.

 

 

 

 

                                                                                  СЪДИЯ: