ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 14.09.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На четиринадесети септември                    две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 626 описа за 2015година.                     

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.П.Т., редовно уведомен, явява се лично.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Строителство” при ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулти Д. и Х., които представят пълномощно.

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Моля да се даде  ход на делото.

 

         Юрисконсулт Д.: Считам, че не следва да се дава ход на делото. Считам, че липсва предмет на настоящото производство, предвид на това, че жалбоподателят е подписал протокол за трасиране от 24.04.2015г., според който е трасиран имотът предмет на производството ведно с мястото, където е поставена оградата - обект на оспорения индивидуален административен акт, като същият при получаване на протокола за трасиране на дата 26.04.2015г. е записал „ще преместя доброволно оградата, ще премахна дърветата”. Става въпрос за оградата предмет на процесната заповед, поради което считам, че липсва предмет на производството и моля да прекратите делото.

         Моля жалбоподателят да потвърди този факт.

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ:  Моля да приемете молба ведно с доказателства, които представям с копие за ответната страна. Юрисконсулт Д. е прав, но по отношение на друго дело. Оградата не беше свалена от нас и имам друго дело, затова моля да приемете молбата ми да се присъедини делото, което е за принудително изземване на имота, т.е. моля това дело да се присъедини към другото. В този смисъл да се разбира, че жалбата по настоящото дело я поддържам.

         Моля да видите и скица № 366/2004г., която Ви представям и от която е видно, че същата тази процесна ограда, която е изградена през 1970г. не съм я правил аз, а е собственост на дъщеря ми И.Т.Т..

         Оградата към настоящия момент е премахната принудително от служителите на Община Бургас, за което съм завел съответната жалба и е насрочено дело за 29.10.2015г.

         Тъй като представените доказателства са с голям обем, моля делото да се отложи за по-късна дата.

 

         Юрисконсулт Д.: Действително обемът на представените в днешно съдебно заседание доказателства е голям, но въпреки това считам, че те не са относими към предмета на настоящото производство и представянето им цели единствено шиканиране на процеса, поради което моля да уважите нашето искане за прекратяване на делото, предвид това, че се установи, че предметът на настоящото производство липсва.

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Трябва да се уточни, че оградата е собственост на дъщеря ми И.Т., а изпълнението е насочено против мен. Заповедта за премахване е насочена против мен.

 

         Юрисконсулт Д.: Независимо кое лице е собственик на процесната ограда, в случая става въпрос за производство предвидено, развиващо се и приключващо изцяло в условията на чл.225а от ЗУТ, което ще рече, че за спорът е абсолютно без значение кой е собственик на процесния строеж, тъй като става дума за установяването му като изграден незаконосъобразно. Става дума за строеж, а не за собственост на строежа.

         Поддържам позицията, която изразих.

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Според нотариалните актове, които са представени по делото съм собственик на някаква част от процесния имот, където е разположена оградата. Господинът твърди, че независимо кой е собственик и действително това е по ЗУТ, но проблемът е, че трябва да се уточни местото, където е разположена оградата. Община Бургас и досега не е представила документ за собственост на мястото, където е разположена оградата. Местото по нотариален акт е на С.И.Д.

 

        

         По повдигнатото в днешно съдебно заседание от пълномощника на ответната страна възражение относно недопустимостта на настоящото съдебно производство, поради твърдяна липса на негов предмет, съдът ще вземе становище в мотивите на крайния си съдебен акт. В този смисъл намира, че за днешното съдебно заседание не са налице процесуални пречки по движение на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Моля да се приемат доказателствата, които представих.

         Моля да изискате Община Бургас да представи оригиналният ЗРП от 1978г. и допълнително да покаже променения план през 1989г. със заповед на председателя на Народния съвет.

         Моля да допуснете до разпит при режим на довеждане двама свидетели, които да установят кога точно е направена оградата. Твърдя, че процесната ограда е изпълнена през 1970г. като вътрешна в имота на лицето С.Д.

 

         Юрисконсулт Д.: Моля да приемете представената административна преписка. Представям и моля да приемете заповед за материалната компетентност на административния орган; протокол за трасиране на улична регулация от 24.04.2015г.

 

         Не оспорваме обстоятелството относно момента на изпълнение на процесната ограда.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства; както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед; както и представените в днешно съдебно заседание заповед за материална компетентност на административния орган и протокол за трасиране на улична регулация от 24.04.2015г.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените в днешно съдебно заседание от жалбоподателя писмени доказателства.

          

         По отношение искането на жалбоподателя заявено в днешно съдебно заседание за обединяване в едно съдебно производство на настоящото и това по административно дело № 926/2015г. на Административен съд-гр.Бургас, съдът намира това процесуално искане за неоснователно, като в тази връзка не констатира наличието на материалноправни предпоставки обосноваващи необходимостта от съвместното разглеждане на двете съдебни производства, предвид обстоятелството, че те касаят обжалването на различни административни актове, които не се намират в условията на зависимост, а още по-малко на преюдициалност едно спрямо друго, различни са фактическите обстоятелства, които са предмет на установяване по двете производства, поради което съдът счита, че искането за обединяване на двете съдебни производства е неоснователно.

 

         С оглед изясняване на правнозначими факти по настоящото дело и независимо от уточненията в днешно съдебно заседание, че към настоящия момент процесната ограда е вече премахната, с оглед установяване на фактическите твърдения на жалбоподателя, касаещи конкретното разположение на процесната ограда, с оглед на  което  разположение жалбоподателят обосновава твърденията си за незаконосъобразност на издадения административен акт, съдът намира за необходимо по делото да бъде назначена съдебно-техническа експертиза, поради което и на основание чл.195, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.171, ал.2, изречение последно от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която, след като се запознае с представените по делото доказателства, а също така и след като извърши оглед на място на процесния имот и в частност след като установи, ако е възможно, къде именно е била разположена процесната ограда преди нейното премахване, да отговори на въпросите:

 

Какво е нейното фактическо разположение спрямо имота на жалбоподателя, като за неговата собственост се почерпят данни от представените по делото нотариални актове, представляващи титули за собственост и съобразно описаните там граници на имота вещото лице да отговори на въпроса дали процесната ограда е изпълнена изцяло в границите на имота на жалбоподателя, както и да отговори на въпроса дали процесната ограда фактически се е явявала разположена в трасето на проектираната улица между осевите точки подробно посочени в заповедта.

         Алтернативно, да се вземат предвид и договорите за покупко-продажба на недвижим имот страна, по които е лицето С.Д.

         При изготвянето на експертизата вещото лице да вземе предвид и данните съдържащи се в ЗРП от 1978г., същият изменен от 1989г., както и дали е бил приложен този план за процесния имот по отношение на процесната ограда.

Експертизата да се изготви от вещото лице М.Г. при депозит в размер на 300 лева вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

        

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства съдът

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 21.12.2015г.  от 14.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.25 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: