ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

784                                дата 03 април 2015 год.                   гр.Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ІХ-ти състав,

в закрито заседание на 03 април 2015 год.,

 в следния състав:

 

                                                                                                      Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

Секретар:………………

Прокурор:……………...

 

разгледа адм. дело 626 по описа за 2015 год.

 и за да се произнесе взе предвид следните обстоятелства:

 

            Съдът е сезиран с жалба, подадена от И.Т.Т. и Т.П.Т., двамата от с.Черно море, община Бургас против Заповед № 119/20.01.2015г. издадена от директора на Дирекция „Строителство“ при община Бургас, с която е наредено жалбоподателят Т.Т. да премахне незаконен строеж, описан като ограда от телена мрежа и бетонови колове, находящ се северно от УПИ ІІ-1717 и УПИ І-1718, кв.118 по плана на с.Черно море, община Бургас, в трасето на улица между о.т. 444, о.т. 445 и о.т. 442 по действащия ПУП на селото.

            За жалбоподателката И.Т. не се установява правен интерес от оспорването, поради което нейното оспорване следва да бъде оставено без разглеждане, а производството по делото да се прекрати спрямо нея.

            Видно от мотивите на издадената заповед административният орган е приел, че извършител на строежа е жалбоподателят Т.Т. и той е посочен като адресат на заповедта. След като жалбоподателката Т. не е адресат на административния акт, то по отношение на нея не е налице правен интерес от оспорването, независимо, че тя е посочена като един от съсобствениците на имота, в който е констатирано строителството. На това основание нейната жалба следва да бъде оставена без разглеждане.

            Жалбата на Т.Т. е процесуално допустима за разглеждане, но съдът констатира нередовност, свързана с невнесена държавна такса, поради което жалбата следва да бъде оставена без движение до отстраняване на нередовностите по нея.

            С оглед горните мотиви и на основание чл.159, т.4 от АПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на И.Т.Т. *** против   Заповед № 119/20.01.2015г. издадена от директора на Дирекция „Строителство“ при община Бургас и ПРЕКРАТЯВА по отношение на жалбоподателката Илияна Т.Т. производството по адм.дело № 626/2015г. на Административен съд Бургас.

            ОСТАВЯ без движение жалбата на Т.П.Т. *** против Заповед № 119/20.01.2015г. издадена от директора на Дирекция „Строителство“ при община Бургас, като УКАЗВА на жалбоподателя Т.П.Т. в 7-дневен срок от уведомяването да внесе държавна такса в размер на 10лв., като в случай на неизпълнение производството по делото ще бъде прекратено.

 

            Определението, в частта относно оставянето без разглеждане жалбата на И.Т.Т. и прекратяване на производството по делото по отношение на нея , може да се обжалва пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                                  СЪДИЯ: