ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 17.12.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На седемнадесети декември                 две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 626 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „ФОРЕСТ 2000” ООД, редовно уведомен, се явява адвокат А., редовно упълномощен от по-рано.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Й., редовно упълномощена от по-рано.

 

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ А.: Вместо лицето, чийто разпит съм поискал в предходно съдебно заседание, моля да допуснете до разпит в качеството на свидетел С.Г.С., относно реалното изпълнение на работите от доставчика „Евростил-К.” ЕООД.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Нямам възражения по направеното искане.

 

СЪДЪТ намира, че следва да допусне до разпит в качеството на свидетел воденото от жалбоподателя лице С.Г.С., поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетел С.Г.С.

СНЕМА самоличността на лицето и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

С.Г.С. – 54 години, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните, в момента работи в „Пристанище Варна запад” като ел. техник.

АДВОКАТ А.: Господин С., моля да кажете на съда къде и какво сте работили през 2008-2009 г.

СВИДЕТЕЛЯТ С.: През 2008-2009 г. работих във  фирма „Форест 2000” ЕООД като технически ръководител. Бяхме на Влас и правихме един хотел. Аз се занимавах с камъните, външното оформление.

АДВОКАТ А.: Позната ли Ви е фирма „Евростил-К.” ЕООД?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Позната ми е, защото бяха изпълнители на камъните. Аз бях представител на „Форест 2000” ЕООД и наблюдавах работата, качеството, колко квадрати правят. Тъй като те бяха много хора, затова трябваше да се следи тяхната работа. По различно време бяха различни хора, защото бяха различни бригади. Аз си спомням 63-64 човека. Това бяха най-много хора, които са работели в един момент на обекта.

АДВОКАТ А.: Знаете ли дали бяха назначени на някакъв договор и при кого?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Към „Евростил-К.” ЕООД бяха на договор. Повечето хора бяха по квартири във Влас. Имаше и такива, които пътуваха с кола. Имаше и бригада от пет-шест човека каменари, които пътуваха с личен автомобил.

АДВОКАТ А.: Вие този  управител или собственик К. познавате ли го?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Виждал съм го там, но не съм работил с него, тъй като беше шеф, а аз имах работа с бригадирите.

АДВОКАТ А.: На работниците кой плащаше?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Аз с пари не съм се занимавал, не съм плащал. Работниците получаваха заплата от фирмата, в която бяха назначени. Те бяха на норматив, не на заплата.

АДВОКАТ А.: Може ли да кажете Вашите конкретни задължения на този обект в какво са се състояли?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Конкретно аз всеки ден ходих и гледах кой какво работи в момента. Основното ми задължение беше да следя за качеството на работа, тъй като се наложи няколко пъти да събаряме камък, който е положен, поради некачествено изпълнение. Някои бригади ги сменихме.

АДВОКАТ А.: Вие съставяхте ли актове?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: На края на седмицата мерих какво е направено и ако е направено както трябва, правихме актове по образец, когато съм преценил, че работата е извършена качествено. Всяка седмица издавах такива актове.

АДВОКАТ А.: Тези актове подписвахте ли ги Вие и някой друг, т. е. знаете ли кой се е подписвал?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Актовете аз ги правех за нашата фирма и аз се подписвах задължително. Тези актове отиваха във фирмата в нашето счетоводство.

АДВОКАТ А.: Може ли да кажете този камък къде се монтираше, къде се поставяше?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: По фасадите на хотела се монтираше камъкът. Работеше се по план. Също и по двора се поставяше камък, за да се оформи настилката.

АДВОКАТ А.: Под камъка, който се е монтирал на фасадата, имаше ли топлоизолация?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Да, имаше изолация.

АДВОКАТ А.: А нея кой я изпълняваше?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Същите работници полагаха и топлоизолация по стените, мрежа, всичко .

АДВОКАТ А.: Може ли да кажете приблизително колко квадратни метра камък са положили тези хора?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Бяха два вида камък. Белият камък беше приблизително около 3000 кв.м., гнайс беше около 2000 кв.м. – това е камък за настилка.

АДВОКАТ А.: Тези работници като идваха на обектите имате ли Вие някакви задължения по отношение на тях да ги проверите здрави ли са, работоспособни ли са,         да ги инструктирате?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Всеки ден се минава инструктаж. Като дойде нова бригада, аз им обяснявах правилата за безопасност и ежедневно само им напомням и в тетрадка, която имаше, се разписваха.

АДВОКАТ А.: Нямам други въпроси към свидетеля С..

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Вие казвате, че някои работници са идвали, други са си отивали. Всички ли бяха работници на „Евростил-К.” ЕООД?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Негови бяха работниците. Това бяха просто различни бригади на едно и също дружество. Негово беше задължението да осигурява хора.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Освен в инструктажна книга, разписвали ли са се в т. нар. присъствена книга?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Между тях може да са се разписвали, при мен – не.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: На кой точно обект бяха извършени тези строително-монтажни работи?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Те са там няколко хотела на Огнян. Казваше се „Палм бийч” тройка.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Знаете ли как се плащаше на тези хора?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Бяха на квадратен метър.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Казахте че съставяте документи в края на седмицата и се разписвате за „Форест 2000” ЕООД, а от другата страна кой се разписваше?

СВИДЕТЕЛЯТ С.: Работата само аз я приемах. Минавах навсякъде, замервах количествата. С техен бригадир минавах. Замерваме съответното количество работа, ако не ми хареса, се разбираме дали да го съборим или да правим ремонти. Правим протокол за извършен продукт.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

Поради изчерпване на въпросите, съдът ОСВОБОДИ свидетеля С., който напусна залата.

 

АДВОКАТ А.: Уважаема госпожо Председател, други доказателства няма да соча.

Представям списък на разноските

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Няма да соча доказателства.

 

СЪДЪТ, като взе предвид становището на страните, намира че следва да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ А.: От името на доверителя ми Ви моля да отмените изцяло обжалвания ревизионен акт по съображенията, които съм изложил подробно в жалбата и които смятам, че се доказват напълно, както от писмените доказателства, събрани в хода на административното производство, така и от представените и приети в съдебно заседание писмени и гласни доказателства, включително и съдебно-счетоводна експертиза. Макар да знам прекрасно, че процесуалните нарушения никога не са основание за отмяна на ревизионни актове, с оглед така сложилата се практика, наложена от Върховен административен съд, все пак считам, че в хода на настоящото производство са допуснати груби процесуални нарушения, които се отразяват на правилността, а следователно и на  законосъобразността на обжалвания ревизионен акт. Първо, от доводите, които се сочат от органа по приходите, се стига до извода, че са били налице симулативни сделки. Ако може да се направил алюзия между симулация и данъчна измама, в този случай следва да се приложи чл. 177 ЗДДС. Този въпрос е важен, защото доказателствата и доказателствената тежест е различна от установените. Също така считам, че ненамирането на доставчиците на посочения от тях данъчен адрес не е и не може да бъде основание за непризнаване на правото на данъчен кредит. Както ще се уверите от дневниците за покупки и дневниците за продажби, тези посочени тук няколко лица не са единствените доставчици на доверителя ми. Очевидно е, че те са селектирани и е очевидно, че действията на приходната администрация са концентрирани, насочени единствено и само към тях с цел те да не бъдат намерени на декларирания от тях данъчен адрес, което очевидно е така. Както се събраха данни в настоящото производство, те са променили адреса си, много са продали фирмите си, вероятно много от тях имат и действително големи данъчни задължения, но прехвърлянето на тяхната отговорност върху доверителя ми е недопустимо от гледна точка на закона, тъй като той притежава всички необходими документи, установяващи правото на данъчен кредит и следователно то е упражнено законосъобразно. Непредставянето на документи и ненамирането на тези лица и предполагаемата липса на материална и техническа обезпеченост са факти вън от предмета на доказване в данъчното производство. От друга страна твърденията за липса на материална и техническа обезпеченост сами по себе си представляват изводи и необосновани умозаключения, тъй като не е установено, че тези лица не са разполагали със съответния брой работници и дребна техника, с която да извършат тези услуги. Както се установява конкретно с примера с „Евростил-К.” ЕООД тези материали са закупени от доверителя ми. Със средствата на „Евростил-К.” ЕООД е извършен единствено и само монтаж. Защо не се спори, ако няма доставка, плащането, извършено от възложителя-инвеститор на този хотел и защо не се спори за купуването на материалите. В този случай считам, че намират директно приложение решенията на съда на Европейския съюз по съединени дела С-80/2011 г. и С-142/2011 г., тъй като разглежданият случай е абсолютно идентичен със случаите, разглеждани в тези две производства. Съдът на Европейския съюз е достигнал до извода, че в тежест на данъчно задълженото лице не може да се вмени доказване на факти и обстоятелства, които са извън неговия контрол и не може по такъв начин да се прехвърлят правомощията на приходната администрация към данъчно задължените лица. Освен това, в тях е посочено, че обстоятелството дали доставчикът разполага или не разполага със средства за извършването на фактурираните доставки или на извършените по-точно доставки, е без значение за упражняване на право на данъчен кредит поради неутралността, многофазността и пропорционалността на данъка. Нарушаването на тези принципи на правота на Европейския съюз в действията на данъчната администрация влизат в конфликт с тези на Европейския съюз.

Считам че по всички конкретни доставчици, по които не е признато правото на данъчен кредит – „Никострой 81” ЕООД, „Евростил-К.” ЕООД и „АЙФ България” ЕООД, е доказано упражняването на законното право на данъчен кредит.

На следващо място искам да обърна Вашето внимание по приложените на ЗКПО. Първо тук са допуснати две според мен драматични нарушения на ЗКПО, които се свеждат до следното: твърди се, че доверителят ми използва документи с невярно съдържание, в резултат на което е увеличен финансовият резултат на дружеството. В тази връзка искам специално да Ви обърна внимание на следното обстоятелство. Фактурата е частен писмен документ, следователно, тъй като не е удостоверителен или диспозитивен не може да бъде такъв с невярно съдържание. Фактурата може да бъде само неавтентична или неистинска. В крайна сметка ние сме юристи и трябва да уважаваме текста и смисъла на закона. След като фактурата не може да бъде документ с невярно съдържание, то тогава възниква въпросът как органите по приходите намериха нормативно основание в чл. 26, т. 2, във вр. с чл. 10 ЗКПО. От друга страна, ако приемем, че е допустимо, опровергаването на съдържание на частен документ се прави въз основа на обстоятелството, че тези издатели на документите не са намерени на декларирания от тях данъчен адрес. Каква е връзката обаче на присъствието на данъчен адрес с истинността или неистинността на фактурата? Ако приемем, че това изобщо е подлежащо на установяване, няма такава връзка. Изискването да се проверява счетоводството на издателя на фактурата вече е твърде голяма претенция, защото по какъв начин доверителят ми може да влияе на това какво ще направи неговият доставчик? Все едно на мен или колега да се вмени в отговорност това, което ще напишете в решението. Ще напишете това, което законът Ви задължава и това, което е Ваше вътрешно убеждение. Каква причина са имали да търсят тези доставчици, след  като всички документи се намират в счетоводството на доверителя ми? Целта е съвсем прозрачна. Считам че неоснователно финансовият резултат на дружеството е увеличен с непризнатите разходи за извършените строително-монтажни работи. Впрочем, доказателства за непоследователността на органа по приходите е уважаването на жалбата в частта за доставката на ЕТ „Аеро-лукс – Г. Щ.”, за когото при същите обстоятелства и при абсолютно идентични факти намериха жалбата за основателна, което аз приветствам, но не приветствам и не подкрепям непоследователната политика за това на кого да признае данъчен кредит. Абсолютно неоснователно не са признати разходите за командировки, тъй като първо твърденията на органа по приходите изобщо не са верни. Накарах доверителя ми да снима всички командировъчни заповеди, върху които са признати разходи. За тях се установява, че сочените от органа по приходите за липсващи реквизити, са налице. От друга страна, това е най-същественото обстоятелство, което следва да обследва органът по приходите. Според мен същественото е обстоятелството, че тези хора са отделени от дома си, от семейството си, че работят на отдалечено място и поради това те са принудени да правят допълнителни разходи за пътуване и храна и заради това законът предвижда задължение на работодателя да им заплаща такива разходи. Обстоятелството, че липсвали точки и запетаи в командировъчните заповеди в никакъв случай не може да опровергае факта, че тези лица са били командировани на обекти на дружеството, от които то е реализирало приход и са били там.

В заключение моля да уважите жалбата и да ми присъдите направените по делото разноски.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Уважаема госпожо административен съдия, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. По делото не се събраха достатъчно доказателства, които да обосноват извършването на реална доставка, документирана в процесните фактури, а именно извършване на строително-монтажни работи в обектите от посочените във фактурата доставчици. Действително същите не са открити на адресите за кореспонденция, нито в ревизионното, нито в административното производство, но не заради това се отказва данъчен кредит. Основното е обстоятелството, че те не са извършили въпросните строително-монтажни работи. Единната и непротиворечива практика и на Съда на Европейския съюз, и на Върховния административен съд е, че данъчен кредит следва да бъде признат единствено и само тогава, когато е налице  реална доставки. В конкретния случай не се представиха никакви доказателства за наличие на работници в граждански или трудовоправни отношения с въпросните доставчици, напротив представиха се доказателства със списък на тези работници, които са подписани от управителите на тези фирми, които нито съдът, нито органът по приходите можаха да открият на адресите. Буди недоумение фактът кой е подписал въпросните документи и какво качество имат тези лица, посочени в списъците. Именно в тази връзка съм представила доказателства в предходно съдебно заседание, от които става ясно, че не са осигурявани във въпросната фирма, а напротив повече от тях са осигурявани от други работодатели.

Моля да ми бъде дадена възможност за писмени бележки, тъй като заявявам в днешно съдебно заседание, че мълчаливо са потвърдени авансови вноски по ЗКПО, т. е. няма изрично произнасяне. Считам че правилно и законосъобразно са определени.

Моля да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение в размер на 6 888 лева и да ми дадете възможност за представяне на писмени бележки.

 

СЪДЪТ предоставя на страните възможност в 20-дневен срок от днес в писмен вид да изложат допълнителни аргументи в подкрепа на застъпената от тях позиция по спора и обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                            СЪДИЯ: