ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 01.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На първи октомври                               две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 626 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:43 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „ФОРЕСТ 2000” ООД, редовно призован, се явява адвокат А., редовно упълномощен от по-рано.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно призован, се явява юрисконсулт Й., редовно упълномощена от днес.

 

Явява се вещото лице М.Л..

 

Не се явява свидетелят К.М.Д..

 

Явяват се свидетелите С.Ф.Н., М.П.Х. и Д.Н.Д. – допуснати до разпит при режим на довеждане.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ уведомява страните, че заключението на вещото лице М.Л. по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза е постъпило по делото извън предвидения от закона срок, поради което имат възможност да възразят по изслушване на вещото лице.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме възражения да се изслуша заключението на вещото лице, въпреки че е представено извън предвидения в закона срок.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на съдебно-счетоводната експертиза, като снема самоличността на вещото лице и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК:

М.Й.Л. – 59 години, български гражданин, неосъждан, с висше образование, без родство със страните.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам безпристрастно и вярно заключение.

Представил съм писмено заключение, което поддържам.

АДВОКАТ А.: Имам само един въпрос, който е извън заключението на вещото лице. Господин Л., проверихте ли през кой данъчен период е упражнено правото на данъчен кредит по настоящия ревизионен акт, специално фактурите на „Никострой 81” ЕООД?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Не мога да отговоря в момента, защото нямам такъв поставен въпрос и не съм в състояние да кажа през кой данъчен период е упражнено правото на данъчен кредит?

АДВОКАТ А.: Нямам други въпроси към вещото лице. Считам че е отговорило изчерпателно и обстойно на всички въпроси, предмет на експертизата и моля същата да бъде приобщена към доказателствата по делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Относно отговора на въпрос № 3, стр. 7 от заключението, искам да знам въз основа на какви документи сте направили тези изводи за осчетоводяването при жалбоподателя, в делото ли се съдържат те и за съпоставимостта им с получените приходи от лица?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: В отговора по въпрос № 3 информацията, която е изнесена е извлечена от счетоводството на фирмата. От счетоводството на фирмата съм получил тази информация, проверил съм посочените в отговора сметки и съм съпоставил записите в тях.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Можете ли да кажете, че тези счетоводни сметки, вероятно сте гледали счетоводните разпечатки, съответстват ли на сметките в аналитичните оборотни ведомости на доставчиците?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Не мога да кажа, не съм имал такъв въпрос и не съм съпоставял. Задачата ми е да дам отговор на въпросите само въз основа на извършване проверка в счетоводството на жалбоподателя, а за да отговоря на поставения въпрос, би следвало да съм проверил и счетоводството на доставчиците.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Относно отговора на въпрос № 10, има ли приходни отчети от фирма „Строй гарант” ООД Варна? Въпросът ми е свързан с представения от жалбоподателя договор в предходното съдебно заседание между „Строй гарант” ООД и „Форест 2000” ООД и затова питам вещото лице дали са отчетени приходи от тази фирма.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Между описаните клиенти в експертизата не фигурира този възложител „Строй гарант” ООД Варна. Възможно да е пропуск при описването. Възможно е да съм пропуснал този възложител.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: На въпрос № 10 имате подвъпрос: „С какви сили и средства са изпълнявани тези обекти?” Там не виждам отговор.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Да, така е, но при преглед на счетоводството установявам, че жалбоподателят е разполагал с кадрови ресурс през тези периоди 2007-2009 г., като персоналът е достигал до над 30 човека монтажисти, строители. За някои от възлаганите задачи е имало превеждан и аванс, една част е изпълнявана със средства на изпълнителя и впоследствие жалбоподателят се е разплащал.

ВЪПРОС НА СЪДА: Вие проверявал ли сте дали доставчиците са имали ресурс да изпълняват възложените им дейности?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Не съм изследвал дали от страна на жалбоподателя е имало превъзлагане.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Може ли да отговорите кой е точно обектът на възложителя „Контракт инвест” ООД във връзка с отговора на въпрос № 10? Дали може да направите разбивка по обекти за отчетените приходи?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Не съм изследвал на този възложител колко са обектите. Протоколите, които са съставени, и заведената отчетност е касаела обект „Роял Палм” и обект „Къщите”. Те са по процесните фактури като изпълнение, но по тези обекти, предмет на процесните фактури, по отношение на данъчния кредит жалбоподателят също е извършвал дейности във връзка с изпълнението, не са само от „Евростил-Кертиков” ЕООД.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Нямам повече въпроси.

Да се приеме заключението.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме заключението на вещото лице и да определи възнаграждение за положения труд, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице и определя възнаграждение в размер на 800 лева, които да се изплатят от внесения по делото депозит.

 

СЪДЪТ ПРЕДОСТАВЯ възможност на ответника да изрази становище относно писмените доказателства, представени от жалбоподателя в съдебно заседание, проведено на 28.05.2014 г.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Доказателствата ги разделям на четири вида: Първият са доказателства, които са частни, които са съставени между жалбоподателя и доставчиците. Тези доказателства са представени в хода на ревизионното производство, коментирани са в ревизионния акт, оспорени са там, както и в решението на решаващия орган и не са кредитирани.

Вторите са такива, които касаят документи, съставени между възложителя „Контракт инвест” ООД за извършени СМР и самия жалбоподател. Тези доказателства ще коментирам по същество на спора Да се приемат.

Третият вид доказателства са фактури за закупени стоки от жалбоподателя, които не са предмет на настоящото производство, тъй като данъчният кредит по тях е признат по всички фактури. Оспорваме само труда.

Четвъртият вид доказателства са командировъчни заповеди, с които сме запознати и също сме ги коментирали в издадените актове. Не възразявам да се приемат. Относимостта на тези доказателства ще коментирам по същество.

Във връзка с тези доказателства към тях са представени описи на лица, за които се твърди, че са работници на доставчиците на жалбоподателя. Описите не носят подписи на лице, което ги е съставило. В тази връзка от поддържаните в НАП регистри съм направила справки дали са осигурявани в тези фирми тези работници, които справки сега представям под опис, с имената на работниците и моля да ги приемете като доказателства по делото.

Представям две молби по чл. 192 ГПК, с които моля да бъдат изискани посочените в тях документи от „Ес Ди Ес Мулти Ейджънси” ЕООД, „Стройинвестком” ЕООД Варна и „Евростил-Кертиков” ЕООД Варна.

АДВОКАТ А.: Аз считам, че представените с молбата уведомления са неотносими към правния спор, тъй като считам, че обстоятелството дали лицата са били назначени на трудов договор, на осемчасов работен ден, на четиричасов работен ден или изобщо не са били назначени, по никакъв начин не ангажират отговорността на доверителя ми. Той не е имал отношение с тези лица, а отношения с конкретни юридически лица, които евентуално са се намирали в някакви отношения. В ревизионния акт и ревизионния доклад е изведен като факт за „Евростил-Кертиков” ЕООД, че това дружество не е разполагало с материална и техническа обезпеченост, тъй като е имало само две лица на четиричасов работен ден. По отношение на другите доставчици – „Стройинвестком” ЕООД, „Ес Ди ЕС Мулти Ейджънси” ЕООД и „Никострой 81” ЕООД, констатацията на органа е изведена или твърдението, отричането на правото на данъчен кредит, с аргументите, че лицата не са намерени на посочения от тях адрес и второ, че някои имат задължения към бюджета в особено големи размери. Други констатации, опровергаващи правото на данъчен креди в ревизионния акт и ревизионния доклад, няма. Предмет на обжалване в настоящото производство е ревизионния акт, а не решението на Директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас, който няма право да разширява фактическите констатации, които са и мотиви на ревизионния акт, заради това защитата ни е съсредоточена върху констатациите на ревизионния доклад, възприети и в ревизионния акт. Така възприемам нашата позиция и затова представям доказателства. Считам че представените в днешно съдебно заседание от процесуалния представите на ответника доказателства не следва да се приемат, тъй като са неотносими към спора, но предоставям на съда.

По отношение на двете молби, които се твърди, че са подадени на основание чл. 192 ГПК, първо иска се от доверителя ми да представи единните граждански номера на посочените лица. Такова действие би имала правно значение ако доверителят ми разполагаше с тези данни.

Представям и моля да приемете доказателства, които удостоверяват времето, през което е упражнено правото на данъчен кредит по процесните фактури на „Никострой 81” ЕООД, „Евростил-Кертиков” ЕООД и „АЙФ България” ЕООД.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Не възразявам да бъдат приети.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени от жалбоподателя и придружени с описи в съдебно заседание от 28.05.2014 г., както и представените в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на ответника справки, съдържащи данни за осигуряване на лица, работещи при доставчиците на жалбоподателя и такива за налични трудови договори, декларирани от тези доставчици, както и представените в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на жалбоподателя доказателства, които удостоверяват времето, през което е упражнено правото на данъчен кредит по процесните фактури на „Никострой 81” ЕООД, „Евростил-Кертиков” ЕООД и „АЙФ България” ЕООД.

На ответника следва да се укаже във връзка с искането му за изискване на документи от трето неучастващо лице по реда на чл. 192 ГПК, че следва да изготви молбата в предвидения от закона ред, като конкретизира документите по отношение на лица, които следва тези документи да касаят, вида на документа и съдържание, както и период, през който този документ или е създаден, или е следвало да поражда правно действие.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от жалбоподателя и придружени с описи в съдебно заседание от 28.05.2014 година.

ПРИЕМА като доказателства по делото представените в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на ответника справки, съдържащи данни за осигуряване на лица, работещи при доставчиците на жалбоподателя и такива за налични трудови договори, декларирани от тези доставчици, както и представените в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на жалбоподателя доказателства, които удостоверяват времето, през което е упражнено правото на данъчен кредит по процесните фактури на „Никострой 81” ЕООД, „Евростил-Кертиков” ЕООД и „АЙФ България” ЕООД.

УКАЗВА на ответника в 14-дневен срок от днес във връзка с искането си по чл. 192 ГПК да представи молба с изискуемото по закон съдържание и вид, при съобразяване на указанията, дадени в обстоятелствената част на това определение.

 

ПРИСТЪПВА към разпит на явилите се свидетели, като снема самоличността им, както следва:

С.Ф.Н. – 51 години, българска гражданка, неосъждана, със средно специално образование, работи като театрален агент в Драматичен куклен театър „Иван Радоев” Плевен,  без родство със страните.

М.П.Х. – 51 години, българска гражданка, неосъждана, със средно специално образоване, работи като технически ръководител във фирма „КМК билд” ООД гр.Айтос.

Д.Н.Д. – 32 години, български гражданин, неосъждан, със средно специално образование, работи във „Форест 2000” ООД като технически ръководител от приблизително 2000 година и към настоящия момент заема тази длъжност, син е на управителя на дружеството Н.К..

 

СЪДЪТ предупреждава свидетели за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

 

СВИДЕТЕЛИТЕ Н., Х. И Д.: Предупредени сме за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещаваме да говорим истината.

 

СЪДЪТ отстрани от залата свидетелите М.Х. и  Д.Д. и ПРИСТЪПВА към разпит на свидетелката С.Ф.Н..

 

АДВОКАТ А.: Да кажете през 2009 г. къде сте работили, какво сте правили?

СВИДЕТЕЛКАТА Н.: Това е един период от време от 5-6 месеца, когато съм работила в гр. Белене като технически ръководител към дружеството-жалбоподател.

АДВОКАТ А.: На кой обект?

СВИДЕТЕЛКАТА Н.: На обект в кв. Лозенец. Това са жилищни сгради. Това, което аз съм наблюдавала в качеството на технически ръководител, е монтаж и демонтаж на скеле, топлоизолация на тези блокчета, които се намират в кв. Лозенец, които представляват този обект, на който сме работили.

АДВОКАТ А.: Кога започнахте и кога приключихте обекта?

СВИДЕТЕЛКАТА Н.: Започнахме някъде през м.февруари, а приключихме със сигурност към края на м.септември, защото обектът към този момент беше спрян от правителството.

АДВОКАТ А.: Може ли да кажете дали сте ползвали подизпълнители, кои и как беше организирана работата?

СВИДЕТЕЛКАТА Н.: Работата се извършваше само от подизпълнители. Работници на „Форест 2000” ООД нямаше, само аз бях в качеството на технически ръководител на обекта. Когато аз работих, един от подизпълнителите беше фирма „Евростил-Кертиков” ЕООД. Не е имало друг или поне не си спомням за друг.

АДВОКАТ А.: Тази фирма изпращаше ли ви работници и колко човека имаше на обекта?

СВИДЕТЕЛКАТА Н.: Между 7-8 до 12 човека всеки ден.

АДВОКАТ А.:  Тези работници на „Форест 2000” ООД ли бяха?

СВИДЕТЕЛКАТА Н.: Тези хора ги изпращаше „Евростил-Кертиков” ЕООД.

АДВОКАТ А.: Тези хора притежаваха ли знания и умения да свършат тази работа и каква точно беше тя?

СВИДЕТЕЛКАТА Н.: Работата е монтаж и демонтаж, която се върши. Понякога не са се справяли. Работниците работеха нормално, случваше се да допускат и грешки, но в рамките на допустимото. Не мога като технически ръководител да кажа, че изобщо не са били в състояние да извършват работата, за която са били изпратени.

АДВОКАТ А.: По повод на тази работа, знаете ли кой беше възложителят на „Форест 2000” ООД за този обект?

СВИДЕТЕЛКАТА Н.: Фирма „Биад – С” ООД беше главният изпълнител. „Форест 2000” ООД беше подизпълнител, а ние сме ангажирали и други подизпълнители. От мен се искаше само да направя количествена сметка за това, което са изработили и да приема неговото качество, но не съм плащала.

АДВОКАТ А.: Имате ли съмнения, че тези хора са работили за „Евростил-Кертиков” ЕООД?

СВИДЕТЕЛКАТА Н.: Нямам съмнения, че са били на този подизпълнител работници.

АДВОКАТ А.: Нямам други въпроси към свидетелката Н..

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Откъде знаете, че те са именно работници на „Евростил-Кертиков” ЕООД – по документи или по думи?

СВИДЕТЕЛКАТА Н.: Не съм следила по документи.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Откъде идваха на този обект, от кое населено място?

СВИДЕТЕЛКАТА Н.: Не знам от кое населено място идваха тези работници.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Тоест не знаете когато свършват работния ден къде отиват и къде спят?

СВИДЕТЕЛКАТА Н.: Чувала съм, че имат квартири, че си купуват храна, но не знам откъде са.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Имате ли командировъчна заповед?

СВИДЕТЕЛКАТА Н.: Аз съм пътувала с автобус и събирах билетите, защото не ми е било възможно да оставам.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Ежедневно ли отчитате труда?

СВИДЕТЕЛКАТА Н.: Не, съставяме само месечни документи. Ежедневно мога да съм записвала в тефтер, но не в официални документи.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: В някакви присъствени книги подписваха ли се работниците, в инструктажни книги?

СВИДЕТЕЛКАТА Н.: В инструктажна книга всекидневна не, но в ежемесечна – да. Присъствена книга е водена от бригадира.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Нарядни листове да сте съставяли?

СВИДЕТЕЛКАТА Н.: В строителството няма такава практика. Не съм съставяла такива документи.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Нямам други въпроси към свидетелката Н..

 

Съдът ОСВОБОЖДАВА свидетелката Н., която напуска залата.

 

ПРИСТЪПВА към разпит на свидетелката М.Х..

 

АДВОКАТ А.: Да кажете на съда къде сте работили през 2009 г., на каква длъжност, с какво сте се занимавала.

СВИДЕТЕЛКАТА Х.: Бях технически ръководител към  фирма „Форест 2000” ООД през 2008-2011 г. Отговарях за качеството на изолация, камъни, изобщо бях проверяваща на обектите „Роял палм” и „Къщите” в Свети Влас. „Евростил-Кертиков” ЕООД беше подизпълнител на „Форест 2000” ООД. П. се казваше момчето, който водеше бригади, може би по 30-40 човека, които непрекъснато се сменяха. Аз съм правила количествена сметка и съм била проверяваща по качеството на изолацията. Тези документи предоставях на дружеството. На този обект нашето дружество правеше само изолация и камък (облицовка по фасади и огради). Аз отговарях за това.

АДВОКАТ А.: Кога беше това?

СВИДЕТЕЛКАТА Х.: През 2009 г. началото, м.февруари мисля, че беше.

АДВОКАТ А.: Кой ви беше възложител?

СВИДЕТЕЛКАТА Х.: Мисля, че „Контракт инвест” ООД ни беше възложител, но не съм сигурна.

АДВОКАТ А.: Може ли да кажете каква беше работата, която правеше „Евростил-Кертиков” ЕООД?

СВИДЕТЕЛКАТА Х.: Правеше изолация, обръщане на лайсни около прозорците, минералната мазилка, камъка, също правеше и гипсокартон на къщите.

АДВОКАТ А.: Тези хора на „Евростил-Кертиков” ЕООД ли бяха или на „Форест 2000” ООД?

СВИДЕТЕЛКАТА Х.: Той си ги водеше с автобус, ние „Форест 2000” ООД нямахме работници.

АДВОКАТ А.: Тези хора имаха ли опит?

СВИДЕТЕЛКАТА Х.: Да, имаха и добре се справяха, но имаше текучество непрекъснато. Много хора имаше на обекта, всеки вършеше различна дейност и си спомням, че работниците на „Евростил-Кертиков” ЕООД бяха облечени с червени гащеризони, за да мога да бъдат разпознавани, защото при работниците имаше доста сериозно текучество.

ВЪПРОС НА СЪДА: Да сте говорили с бригадира, да сте проверявали отчетна документация за бройка работници?

СВИДЕТЕЛКАТА Х.: Моето задължение беше само да проверя качеството на работата и количествена сметка. Нямам никаква представа за работниците.

Плащахме на свършена работа, а не на човекоден, дори сме актували по фасади, защото обемът на работа беше много голям и така беше относително по-удобно да се изчислява.

АДВОКАТ А.: Нямам други въпроси към свидетелката Х..

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Вие знаете ли откъде идваха работниците?

СВИДЕТЕЛКАТА Х.: Не, даже с момчето се запознах по време на работа.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: В крайна сметка на тях провеждан ли е инструктаж?

СВИДЕТЕЛКАТА Х.: Аз не съм участвала в инструктаж на работници.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Да са се разписвали в присъствени листи?

СВИДЕТЕЛКАТА Х.: Не. Нямам спомен да съм правила инструктаж.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Нямам други въпроси към свидетелката Х..

 

Съдът ОСВОБОЖДАВА свидетелката Х., която напуска залата.

 

ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля Д.Д..

 

АДВОКАТ А.: Кажете кой прави и кога обект „Търговско-складов комплекс” в гр. Игнатиево?

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: На обект „Търговско-складов комплекс”с местонахождение гр. Игнатиево, община Аксаково, област Варна работеха следните наши подизпълнители: „Ес Ди Ес Мулти Ейджънси” ЕООД, „Никострой 81” ЕООД и „Стройинвестком” ЕООД.

АДВОКАТ А.: Какво правеха, какви видове СМР изпълняваха?

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: „Ес Ди Ес Мулти Ейджънси” ЕООД правеха оградата на самия парцел, каменна облицовка и впоследствие тератокот и гранитогрес. След това „Никострой 81” ЕООД правеха хидроизолация, гипсокартон по стени и тавани и след това боядисване. „Стройинвестком” ЕООД правиха вароциментова мазилка по стени и циментова замазка на под.

ВЪПРОС НА СЪДА: Да разбираме ли, че на този обект сте бил технически ръководител?

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Да, на този включително и на други съм бил.

АДВОКАТ А.: Колко хора имаха тези фирми?

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Различно, но в порядъка на 20-24 човека. „Ес Ди Ес Мулти Ейджънси” ЕООД имаха около 5,6,7 човека. „Никострой 81” ЕООД имаха малко повече, но са били около 12 -15 човека. „Стройинвестком” ЕООД и те бяха около десетина човека.

АДВОКАТ А.: Помните ли времето когато се случваше?

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Беше през 2011 г. есента.

АДВОКАТ А.: Някакви проблеми да сте имали с хората, да са имали претенции за заплати?

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: На приключване на работата сме съставяли актове с подизпълнителите, актовете съм предавал в счетоводството и от там са плащали.

ВЪПРОС НА СЪДА: Да сте забелязал недостиг на работна ръка?

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Не съм забелязал недостиг на работна ръка.

АДВОКАТ А.: Материалите за тези обекти кой ги доставяше?

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: „Никострой 81” ЕООД сами си осигуряваха материалите, на останалите подизпълнители материалите осигурявахме ние.

АДВОКАТ А.: Тази база има ли я и използвате ли я?

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Да, използваме я за каквото сме я строили.

АДВОКАТ А.: Нямам други въпроси към свидетеля Д..

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Как е отчитан трудът на работниците?

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Това не е мое задължение.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Когато съставяте акт за свършена работа, на какъв период от време го правите?

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Като свършим работата, тогава съставяме акт с подизпълнителя.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Знаете ли от тези работници кои са на „Ес Ди Ес Мулти Ейджънси” ЕООД, „Никострой 81” ЕООД и „Стройинвестком” ЕООД?

СВИДЕТЕЛЯТ Д.: Познавам ги до толкова, защото разделям строително-монтажните работи, но не ги познавам като лица.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Нямам други въпроси към свидетеля Д..

 

Съдът ОСВОБОЖВА свидетеля Д., който напуска залата.

 

АДВОКАТ А.: Моля да допуснете до разпит в качеството на свидетел Й.Х.П., която водим. Същата ще свидетелства относно начина на изпълнение на базата в гр. Игнатиево и е работник на „Форест 2000” ООД.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Не възразявам да бъде допусната до разпит водената в днешно  съдебно заседание свидетелка П..

 

СЪДЪТ намира, че следва да уважи искането на процесуалния представител на жалбоподателя за допускане до разпит в качеството на свидетел на водената в днешно съдебно заседание Й.Х.П., поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетел Й.Х.П..

СНЕМА самоличността на свидетелката и я предупреждава за наказателната отговорност по чл. 290 от НК:

Й.Х.П. – 66 години, българска гражданка, неосъждана, пенсионерка от 2014 г., работила във „Форест 2000” ООД през 2011 г.

СВИДЕТЕЛКАТА П.: Предупредена съм  за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещавам да говоря истината.

АДВОКАТ А.: Кажете какво работихте във „Форест 2000” ООД?

СВИДЕТЕЛКАТА П.: Бях инвеститорски контрол, занимавах се с качеството и количествата на извършените СМР.

АДВОКАТ А.: Имахте ли впечатление кой е работил на обекта, конкретно се интересуваме от „Никострой 81” ЕООД?

СВИДЕТЕЛКАТА П.: „Никострой 81” ЕООД работеха, правеха гипсокартона, бояджийските работи и това мисля че беше. „Ес Ди Ес Мулти Ейджънси” ЕООД правеха настилките, гранитогрес, теракот, фаянс. „Стройинвестком” ЕООД правеха замазките и мазилките на обекта. Аз работех повече с хората и с техните технически ръководители уточнявахме количествата и ги предавах на Д.. Работниците бяха малък брой, защото обемът не беше голям. С всеки подизпълнител беше различно.

ВЪПРОС НА СЪДА: В какъв период се извършваше приемане на работата и на какви периоди плащането?

СВИДЕТЕЛКАТА П.: На месец се приемаше работата. Плащането се извършваше от друг.

АДВОКАТ А.: Тези фирми имаха ли работници?

СВИДЕТЕЛКАТА П.: Хората, които работеха, идваха като техни представители. Те са ги назначавали, мен не ме касае.

АДВОКАТ А.: Нямам други въпроси към свидетелката П..

ЮРИСКОНСУЛТ Й.:  С кои  точно технически ръководители сте контактували?

СВИДЕТЕЛКАТА П.: Не съм контактувала.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Какви актове сте съставяли по време на работата ви по този обект?

СВИДЕТЕЛКАТА П.: За скрити работи, за количества изпълнени СМР на обекта и за качеството.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Контактували ли сте конкретно с представителите на „Никострой 81” ЕООД,  „Стройинвестком” ЕООД и „Ес Ди Ес Мулти Ейджънси” ЕООД?

СВИДЕТЕЛКАТА П.: Много малко съм контактувала с управителите. Виждала съм ги на обекта, но рядко.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Нямам повече въпроси към свидетелката П..

 

Съдът ОСВОБОЖДАВА свидетелката П., която напусна залата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Поддържам искането си за изискване на документи от трето неучастващо по делото лице.

АДВОКАТ А.: Моля също така да ми  бъде дадена възможност да доведа допълнително до разпит в качеството на свидетел К.М.Д., който в момента не се намира на територията на страната.

 

СЪДЪТ намира, че следва да уважи направените искания на страните, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 17.12.2014 г. от 10:30 часа, за която дата страните – уведомени.

По отношение на направеното от юрисконсулт Й. искане, съдът се е произнесъл с определение в този протокол.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:52 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: