ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 28.05.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На двадесет и осми май                        две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 626 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 11:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ФОРЕСТ 2000” ООД, редовно призован, явява се адвокат А., редовно упълномощен от по-рано.

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно призован, се явява юрисконсулт Й., редовно упълномощена от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ А.: Поддържам жалбата.

Представям и моля да приемете като доказателства по делото под опис от т. 1 до т. 11 извлечения от сметки  401, 402, 601, 602, 611, 613 и  9 броя папки с документи, придружени също така с описи и моля да допуснете извършването на съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на въпроси, които съм формулирал в писмена молба, която представям.

Моля да ми дадете възможност с писмена молба да направя искане за събиране на гласни доказателства, като посоча конкретните имена и евентуално адреси за призоваване на свидетелите. Същите ще установяват факти, касаещи реалността на извършените доставки от дружествата, за които ревизиращият орган е приел, че нямат качеството на доставчици.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана.

Моля представените в днешно съдебно заседание доказателства да не бъдат приети, като ми бъде дадена възможност да се запозная поради техния голям обем и да взема становището с оглед тяхното оспорване.

С оглед искането за експертиза, предоставям на съда.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

По отношение приемането като доказателства по делото на документите, представени от процесуалния представител на жалбоподателя в днешно съдебно заседание, съдът ще се произнесе в следващо съдебно заседание, тъй като следва да бъде осигурена възможност за ответника, предвид големия обем на представените документи, да се запознае с тях и да изрази становище.

Съдът намира за допустимо и основателно искането за допускане на съдебно-счетоводна експертиза, която следва да отговори на въпросите, формулирани от адвокат А. в писмена молба, представена в днешно съдебно заседание.

На жалбоподателя следва да бъде дадена възможност с писмена молба да формулирани и конкретно искане за събиране на гласни доказателства.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ПРЕДОСТАВЯ на ответника възможност да се запознае с документите, представените от жалбоподателя в днешно съдебно заседание съдебно заседание

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза, която да отговори на въпросите, поставени от адвокат А. в писмена молба, представена в днешно съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещото лице, в размер на 800 лева, които да се внесат в 20-дневен срок от днес по сметка на Административен съд Бургас.

За вещо лице НАЗНАЧАВА М.Л..

ПРЕДОСТАВЯ на жалбоподателя възможност с писмена молба да направи конкретно искане за събиране на гласни доказателства, като посочи трите имена и адреси за призоваване на лицата, които желае да бъдат допуснати до разпит в качеството на свидетели.

ОТЛАГА и НАРОЧВА делото за 01.10.2014 г. от 10:30 часа, за която дата страните – уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

Да се призове вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:10 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: