ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 09.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На девети октомври                                   две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 626 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно призован, се явява юрисконсулт И., редовно упълномощена.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас Център”, редовно призован, се явява юрисконсулт Л., редовно упълномощен.

 

Явява се вещото лице Д.Л..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

С молба вх. № 6322/25.06.2013 г. процесуалният представител на ответника юрисконсулт Л. моли на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 АПК във връзка чл. 144 от АПК съдът да  постанови спиране на производството по делото до произнасяне на Съда на Европейския съюз по отправеното преюдициално запитване по административно дело № 2498/2012 г. по описа на Административен съд Бургас.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Намирам искането за спиране на производството по делото към настоящия момент за неоснователно.

Представям и моля да приемете писмо от Агенция „Митници” относно определяне на код по Комбинираната номенклатура на нефтопродукти.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Представям и моля да приемете като доказателства по делото преводи на документите, приложени по делото, на чужд език; Банкова гаранция под № 961DGI1132662602, издадена на 23.09.2013 г. от УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, София;  Служебна бележка № 5809/27.09.2013 г., издадена от Началник Митнически пункт „Пристанище Бургас Център”, според която изтича срокът на действие на предходната банкова гаранция, въз основа на която е постановено спиране на изпълнението на оспорения акт.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Във връзка с представената банкова гаранция, моля да постановите спиране на изпълнението на оспорения акт, като вземете предвид новото обезпечение, което изцяло гарантира възможността сумите по акта да бъдат събрани.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Считам, че искането за спиране изпълнението на решението е основателно, тъй като новопредставената банкова гаранция обезпечава изцяло задълженията по оспорения акт.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени в днешно съдебно заседание от процесуалните представители на страните.

Искането за спиране изпълнението на оспорения акт съдът намира за допустимо и основателно.Като обезпечение е представена банкова гаранция №961DGI1132662602, издадена на 23.09.2013 г. от УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, София за сумата от 9 162 401,00лв. и валидност до 31.03.2014г. В служебна бележка № 5809/27.09.2013 г., издателят на оспорения акт е посочил, че задълженията, установени с последния, попадат в обхвата на предоставеното от жалбоподателя обезпечение.

В случая е налице, допуснато по силата на закон предварително изпълнение на решение на митнически орган, по арг. на чл. 221 ЗМ и чл. 90 ал.3 ЗДДС. Последните разпоредби, дерогират общия принцип, възведен с нормата на чл. 166, ал.1 АПК, приложима съобразно чл. 220 ЗМ, като същевременно регламентират и материалноправни предпоставки, различни от указаните в чл. 166, ал.4 във вр. с ал.2 АПК. Поради това, съдът е задължен да разгледа искането за спиране при условията на чл. 166, ал.3 АПК, като провери обезпечен ли е размерът, на определените с решението задължения /митнически и за ДДС/. Отговорът на тази въпрос е положителен, тъй като е налице съгласие на митнически орган, дадено по определен от закона ред за общо обезпечаване на задължения с банкова гаранция, представена валидна такава и изрично изявление, че тази гаранция обезпечава, определените с оспореното решение задължения.

Ето защо и на основание чл. 220, чл. 221 ЗМ във връзка с чл. 166, ал.3 и ал. 4 АПК съдът,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

ПРИЕМА представените в днешно съдебно заседание от процесуалните представители на страните писмени доказателства, а именно: преводи на документите, приложени по делото на чужд език; писмо от Агенция „Митници” относно определяне код по Комбинираната номенклатура на нефтопродукти; Банкова гаранция  №961DGI1132662602, издадена на 23.09.2013 г. от УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД София и Служебна бележка № 5809/27.09.2013 г., издадена от Началник Митнически пункт „Пристанище Бургас Център”.

СПИРА допуснатото по силата на закон предварително изпълнение на Решение № 601/30.01.2013 г. на Началника на Митнически пункт „Пристанище Бургас Център, за срока на действие на Банкова гаранция № 961DGI1132662602, издадена на 23.09.2013 г. от УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД София и анексите към нея.

Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд гр. София  в  седмодневен срок от днес.

 

СЪДЪТ, ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на допуснатата съдебно-химическа експертиза, като снема самоличността на вещото лице и го предупреждава за наказателната отговорност по чл. 291 от НК:

Д.В.Л. – 61 години, българска гражданка, неосъждана, с висше образование, без родство със страните.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещавам да дам добросъвестно заключение. Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Може ли да потвърдите, че и към настоящия момент Митническа лаборатория Русе, извършила митническата лабораторна експертиза, не е акредитирана за прилагане на метода по Приложение А към Обяснителните бележки към Глава 27 на Комбинираната номенклатура и има ли в България изобщо акредитирана лаборатория за извършване на анализи по този метод?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: В момента Митническа лаборатория Русе няма акредитация за извършване на анализи на ароматни съставки по метод, посочен в Приложение А от Обяснителните бележки на Комбинираната номенклатура и от направената справка в Регистъра на Българската служба по акредитация в обхвата на всички акредитирани лаборатории в България, които изпитват нефтопродукти, няма включен този анализ, защото той не е включен като стандартен показател за изпитване качествата на стокови нефтопродукти. Те се изпитват съгласно Наредба за изисквания за качеството на течните горива, условията, реда и начина на техния контрол. В тази наредба има две приложения, където са дадени характеристиките на тежки нефтопродукти от типа на близки до процесния. Това са флотски горива и котелно гориво. В характеристиките на тези видове продукти не фигурира показателят „определяне на ароматни съставки”.

Ароматната съставка е показател, но не единствен за определяне на тарифния код на съответния нефтен продукт.

Приложение А не е стандартизирана методика за изследване на ароматни съставки или въглеводороди. Този метод е приложение към Обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура и се използва само при тарифиране на продуктите. Отбелязала съм в заключението, че има известен елемент на неяснота, тъй като в заглавието на метода е посочено, че с него се изследват ароматни състави, а в приложената формула за прилагане на метода се определят неароматни въглеводороди и по презумпция до 100% се приема, че остатъкът е ароматни въглеводороди, т. е. изводът се прави по метода на изключването.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: В България има ли акредитирана лаборатория по този метод?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Не, няма.

Лабораторията към университет „Проф. д-р Асен Златаров” е акредитирана да изпитва петролни продукти и твърди горива и е разработила двата метода – този по Приложение А към Обяснителните бележки  към Комбинираната номенклатура и този по ASTM D 2007-1998 (международен стандарт). Самата лаборатория е акредитирана. В обхвата й ги няма тези методи, защото те не са въведени като стандартен показател.

Лабораторията не е акредитирана да прилага тези методи дотолкова, доколкото касаят определяне на тарифиране, а не определяне стандартите за качества на нефтопродукти.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Единствено от изложеното в митническата лабораторна експертиза ли правите извода в отговора на въпрос № 4 и частично в отговора на въпрос № 2, че при определяне на тегловното съдържание на ароматните съставки спрямо неароматните, Митническа лаборатория Русе е използвала метода по Приложение А?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Информацията за това черпя единствено от резултатите на митническата лабораторна експертиза.

Считам, че методът по Приложение А не е коректен, тъй като той не отчита разликата между ароматните съставки и ароматните въглеводороди. Това са две различни понятия с различно съдържание. Точно поради тази причина считам, че в случая посредством метода ASTM D 2007-1998 се дават по-точни резултати, въз основа на които може да се извърши правилно тарифиране.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Възможно ли е да бъдат получени различни показатели в съотношението между ароматните въглеводороди спрямо неароматните въглеводороди от тези по изготвената митническа експертиза, ако се отделят и определят асфалтените или пък се отделят нафтеновите въглеводороди?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Да, несъмнено ще се промени това съотношение и отделянето на асфалтените като отделна група въглеводороди е регламентирано точно в този международен стандарт ASTM D 2007-1998.

По метода по Приложение А това не може да бъде направено, тъй като начинът, по който е предвидено посредством този метод да се извърши анализът, не включва отделянето на асфалтените въглеводороди при самия анализ.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Да разбирам ли, че считате категорично, че в митническата лабораторна експертиза на понятието „съставки” и на понятието „въглеводороди” е предаден знак за равенство?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Определено да, така е. Отговорът ми е положителен, макар че се касае до различни понятия. В експертизата е прието, че те са идентични. По-широкото понятие е ароматни съставки, а ароматните въглеводороди са елемент на ароматните съставки.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Тъй като в митническата лабораторна експертиза в т. 5 е посочено съдържание на ароматни съставки, не би ли следвало, прилагайки формулата по Приложение А, както се твърди, че е извършен анализът, да бъдат изчислени неароматните въглеводороди, а разликата до 100% да се изчислят като ароматни?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: По Приложение А се определя съдържанието на неароматните въглеводороди и по презумпция остатъкът до 100% се приема, че са ароматни въглеводороди и така отразен резултатът в митническата лабораторна експертиза не е коректен.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Има ли разлика между въглероден и въглеводороден състав? В обжалвания акт началникът на митническия пункт е посочил, че изследваният продукт е със смесен състав?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Неправилно е отразено, защото понятията въглероден и въглеводороден състав са коренно различни. Съдържанието на въглероден състав е елемент на анализа „определяне на елементарния състав на химични продукти”. В този анализ се определя съдържание на въглерод, съдържание на водород, съдържание на кислород, азот и др. в дадено химично съединение. А въглеводороден състав вече касае определяне на основните групи въглеводороди, които се включват в състава на нефтените продукти.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: По т. 2, казвате, че митническата лаборатория не е била акредитирана. Това може ли да влияе по някакъв начин върху резултатите, които са установени в резултат на анализите, извършени от тази неакредитирана лаборатория?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Когато се прави изпитване на даден продукт за съответствие, това трябва да се извършва в акредитирани лаборатории по акредитирани методи. Лабораториите се акредитират по международен стандарт БДС ЕN ISO 17025 и в изискванията на този стандарт към акредитираните лаборатории е посочено, че те трябва да използват международни признати стандарти, национални приравнени към международните стандарти и валидирани стандарти и тази проверка за акредитация и сертификация се извършва от Българската служба за акредитация. За подновяване на сертификата всяка година ги одитират и това е една гаранция за точността на резултатите от изпитване на даден продукт.

За процесния продукт имаме резултати не само от митническата лабораторна експертиза, но и от акредитираната независима лаборатория и от сертификата на производителя. В Българския държавен стандарт е регламентирана разликата, която е допустима по отношение на резултатите, представени от изследването на един продукт в една и съща лаборатория и в различни лаборатории и ако тази разлика в стойностите надвишава допустимите и ако съпоставката се извършва между резултатите, представени от акредитирана и неакредитирана лаборатории, тогава вече не би следвало да се вземат предвид резултатите от неакредитираната лаборатория.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Нямам повече въпроси. Моля да приемете заключението на вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Задължителна ли е акредитацията на лабораторията?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л.: Когато се прави изпитване на даден продукт за съответствие, това трябва да става съгласно Закона за акредитация, извършвана от Българската служба по акредитация, и посочих кой е стандартът.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: След като в страната няма акредитирана лаборатория за изследване по метода, посочен в Приложение А, това означава ли, че за прилагането на този метод не е необходима акредитация?

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Считаме, че въпросът е правен. Не може вещото лице да отговаря на това следва или не следва да бъде акредитирана една лаборатория по съответния метод. Това е регламентирано в регламент 765/2008 на Съвета, който изисква задължителна акредитация на лабораториите на съответните методи, но не е от компетентността на вещото лице да се произнася, тъй като въпросът е правен.

Вещото лице не следва да дава отговор на този въпрос, тъй като същият е правен и не е от неговата компетентност.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. НА ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Л.: В Обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура е дефинирано само ароматното ядро като елемент на ароматни съставки. Ароматните съставки и ароматните въглеводороди не са дефинирани нарочно. Определям ги в експертизата въз основа на химична класификация на групите въглеводороди, включени в нефтопродуктите.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Нямам повече въпроси.

Оспорвам заключението, тъй като считам, че е неотносимо към настоящия спор.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Ние възразяваме и срещу твърдението на ответника, че в позиции от 2707 99 91 до 2707 99 99 в българския текст на Обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура е посочено, че между тези продукти могат да се упоменат тежките масла и всичките четири изисквания. В английския и в немския текст не е „измежду тези продукти”, т. е. ние считаме, че е изчерпателно изброяването.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме заключението на вещото лице като компетентно и добросъвестно изготвено и да определи възнаграждение за положения труд.

По отношение възраженията за неотносимост на заключението в негови части, направено от ответника, съдът ще изрази становище с окончателния си акт.

По изложените съображения,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице Д.Л..

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 300 лева, които да се изплатят от внесения депозит.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: С оглед отговора на въпрос № 5 от приетото заключение в днешно съдебно заседание, че се съхранява проба от процесния продукт, поддържам искането, направено с жалбата в част „Особено искане”, за извършване на анализ и отговор на поставените въпроси.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Считам, че искането е неоснователно, предвид обстоятелството, че на първо място ние не отричаме какъв е произходът на продукта, съответно за тарифното класиране е необходимо да бъде установено само дали ароматните съставки преобладават по отношение на неароматните. В Обяснителните бележки към Комбинираната номенклатура изброяването не е изчерпателно, тъй като изрично е посочено, че „измежду тези продукти могат да се упоменат”. Освен това считам, че по пети въпрос съдът следва да даде становище с крайния съдебен акт.

Моля в случай, че бъде допусната експертизата, да бъде изследвано именно съотношението на ароматните и неароматните съставки.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Считам на първо място, че ответникът следва да обоснове искането за поставяне на допълнителна задача към експертизата, а именно какво именно ще доказва с тази експертиза. Какъв е предметът на спора, се очертава от жалбата. Моля ответникът да заяви като допълнително заключение ли възлага тази задача и считам, че в този случай не са налице основанията на чл. 201 ГПК, тъй като то се възлага когато заключението не е достатъчно пълно и ясно. На трето място считам, че в случай, че задачата, така поставена към експертизата, бъде допусната, то настояваме същата да бъде извършена единствено след представяне от страна ответника на надлежни доказателства за акредитацията на посочена от него лаборатория по метода по Приложение А, в т. ч. и сертификата за акредитация, както и ако бъде допусната експертизата, настояваме да ни се даде възможност да поставим допълнителни задачи за изследване на продукта.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Правя искане изследването да бъде извършено в полска лаборатория. Ще представим доказателства за акредитацията на тази лаборатория.

 

СЪДЪТ намира, че следва да бъде уважено искането на жалбоподателя и на вещото лице да бъде възложен отговорът под формата на допълнително заключение към представеното в днешно съдебно заседание на въпросите, формулирани на стр. 15 от делото от т.1 до т.4, включително, затова следва да се укаже на жалбоподателя да внесе депозит за възнаграждение на вещото лице в размер на 450 лева в 14-дневен срок от днес. По основателността на искането, направено от процесуалния представител на ответника, съдът ще се произнесе в следващо съдебно заседание, след като ответникът представи доказателства относно твърдяното от него обстоятелство, че лабораторията, намираща се в Полша, е акредитирана за извършване на съответното изследване, както и справка относно сумите, които са необходими за заплащане разходите по извършване на съответното изпитване.

По искането за спиране на производството по настоящото дело, съдът ще се произнесе след изслушване на допуснатата допълнителна експертиза, тъй като наличието на образувано пред СЕС дело, решението по което би имало значение за законосъобразното решаване на настоящия спор, не е пречка за събиране на доказателства.

По изложените съображения, съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на допълнителна експертиза, която да отговори на въпросите, поставени на стр. 15 от делото т.1-4, включително.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещото лице в размер на 450 лева, които да се внесат от жалбоподателя в 14-дневен срок от днес.

УКАЗВА на ответника, че следва да ангажира доказателства относно обстоятелството, че лабораторията в Полша, в която се иска да бъде извършено изпитване, е акредитирана, както и такива относно сумите, необходими за заплащане на такова изследване.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 05.02.2014 г. от 10:00 часа, за която дата страните и вещото лице – уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: