Р Е Ш Е Н И Е

 

  Номер 892            Година 27.06.2011          Град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, Х състав, на тридесет и първи май  две хиляди и единадесета година в публично заседание, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Даниела Драгнева

 

Секретар С.А.

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдия Драгнева, административен характер дело номер 626 по описа за 2011 година и за да се произнесе взе в предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.40, ал.1 от Закона за достъп до обществена информация.

Образувано е по повод жалба на Сдружение с нестопанска цел „Старият Несебър”, гр.***, Булстат 176014950, чрез Г.С. К. – член на Управителния съвет против Решение №1/17.02.2011г. на Кмета на община Несебър, с което се отказва предоставяне на достъп до обществена информация, чрез предоставяне на ксерокопия на издадени разрешения за строеж на територията на гр.Несебър – стара част за периода от 1990г. до 2011г., по подадено от сдружението заявление вх.№ 92-00-257/ 17.01.2011г. В жалбата се сочи, че достъпа до исканата информация е свободен по смисъла на ЗДОИ, поради което моли да се постанови решение, с което да се задължи община Несебър до предостави достъп до исканата информация, касаеща планове, становища от НИНКН и разрешения за строеж за 15 бр. триетажни сгради в стария Несебър, строени в периода 1990г.-2011г. В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от И. Л. - председател, който поддържа жалбата на сочените в нея основания.

 Ответникът по жалбата – Заместник кмета на община Несебър, редовно уведомен, не изразява становище по жалбата.

Административен съд Бургас, намира, че жалбата е процесуално допустима като подадена в срока по чл.149, ал.1 от АПК от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество е неоснователна.

Със заявление за достъп до обществена информация вх.№ 92-00-257/17.01.2011г. от името на сдружението е поискано от кмета на община Несебър да бъдат предоставени копия на хартиен носител от строителни разрешения издадени за територията на стария град Несебър за периода 1990г. - 2011г., като е посочено, че информацията е нужна относно проучване на строителството извършено в Несебър – стара част. С решение №1/17.02.2011г. на заместник кмета на общината е отказано предоставянето на ксерокопия на издадените разрешения за строеж на територията на гр. Несебър – стара част, с мотив, че търсената информация и формата, в която се желае предоставянето и няма характер на обществена, което да изисква предоставянето на достъп при условията и по реда на ЗДОИ.

С жалба вх.№ 92-00-1204/02.03.2011г. е обжалвано постановеното решение, като се прави искане същото да бъде отменено и да бъде задължена община Несебър до предостави поисканата устно и писмена информация относно планове, становища от НИНКН и разрешения за строеж за 15 бр. триетажни сгради в стария Несебър, строени в периода 1990г.-2011г.

При така изложените фактически данни, които се подкрепят от приложените по делото писмени доказателства съдът достигна до следните правни изводи:

Съобразно разпоредбата на чл.168 от АПК, съдът преценява законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания по чл.146 от АПК.

В настоящия случай при извършване на преценка за основателността на жалбата е необходимо да бъде установено дали исканата от жалбоподателя информация е обществена по смисъла на чл.2 от ЗДОИ и дали ответника е задължено лице по смисъла на чл.3 от ЗДОИ.

Безспорно се установява от разпоредбата на чл. 3, ал. 1 от ЗДОИ, че кметът на община Несебър е задължен субект по смисъла на закона. В чл. 3 от ЗДОИ е регламентирано задължение за „задължените субекти” да предоставят информацията, която е създадена в кръга на тяхната компетентност и е налична. Съгласно разпоредбата на чл. 28, ал. 2 от с.з. компетентен да вземе решение за предоставяне или отказ от предоставяне на исканата обществена информация са органите или изрично определени от тях лица. Обжалвания отказ е издаден от компетентен орган, тъй като видно от представената заповед за заместване №174/16.02.2011г. (л.15 от делото), за периода на издаване на отказа, кмета на Община Несебър е бил в неплатен отпуск и за заместващ е бил определен заместник кмета В.Б., който е изпълнявал всички функции на кмета на общината.

Съгласно чл.2 от ЗДОИ обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти. Понятието „обществена информация” следва да бъде възприемано като сведение, знание за някого или нещо, свързано с обществения живот в страната, като тази обществена информация може да се съдържа в документи или други материални носители, създавани, получавани или съхранявани от задължените по ЗДОИ субекти.

С подаденото заявление е поискано от община Несебър да бъдат предоставени  копия на хартиен носител от строителни разрешения издадени за територията на стария град Несебър за периода 1990г. - 2011г, като е посочено, че информацията е относно проучване на строителството извършено в гр.Несебър – стара част. По своята същност, това заявление, не би могло да се квалифицира, като искане за достъп до обществена информация, тъй като не съдържа описание на исканата обществена информация съобразно изискването на чл.25, ал.1, т.2 от ЗДОИ, а се прави искане само за достъп до конкретни документи. След като се искат строителни разрешения, които макар и като документи да представляват материалния носител на информацията, но самата информация не се претендира като описание на сведение или знание за някого или нещо, то такава не се дължи. В случая така формулираното искане не съвпада с вложения от законодателя смисъл на понятието “обществена информация”, а е само претенция за предоставяне на документи, поради което само на това основание отказът на административния орган е законосъобразен, тъй като за него не съществува по закон задължение да предостави информация, така както е формулирана в депозираното пред него заявление. В случая не сме изправени пред хипотезата на чл. 29 ЗДОИ, тъй като въобще няма направено искане за достъп до обществена информация.

Съдът намира възражението на жалбоподателя, че в отказа си община Несебър неправилно е ограничила исканията му единствено до „предоставяне на копия от разрешения за строеж” за обекти на територията на Стария Несебър за неоснователно. Видно от подаденото заявление вх.№ 92-00-257/17.01.2011г., в същото са посочени единствено „строителните разрешения издадени за територията на стария град Несебър за периода 1990г. - 2011г.” като е заявено предпочитание те да бъдат предоставени в копия на хартиен носител и липсва искане за предоставяне на информация, касаеща планове, становища от НИНКН и разрешения за строеж за конкретно посочени 15 бр. триетажни сгради в стария Несебър за същия период, в какъвто смисъл са доводите на жалбоподателя.  Следва да се има предвид, че всяко искане за достъп по ЗДОИ е необходимо да съдържа описание на исканата обществена информация, предвид разпоредбата на чл.25, ал.1, т.2 от ЗДОИ. Само ако молителят посочи вида на исканата информация като я опише в смисъла, даден и от законодателя възниква задължение за предоставянето и т.е в настоящия случай за административният орган не е възникнало задължение за предоставянето на информация така, както е формулирана в отправеното до него в заявление.

Неоснователно се явява и твърдението, че органът не е съобразил обстоятелството, че информацията се иска в условията на надделяващ обществен интерес. Съгласно §1 т.6 от ДР на ЗДОИ „Надделяващ обществен интерес” е налице, когато чрез исканата информация се цели разкриване на корупция и на злоупотреба с власт, повишаване на прозрачността и отчетността на субектите по чл.3. В заявлението си, като причина за отправеното искане за достъп до обществена информация, жалбоподателят е заявил „проучване на строителството извършено в Несебър – стара част ” и изобщо не е обосновал такъв интерес, за да е налице задължение за органа да се произнесе в този смисъл.  Също така в хода на развилото се съдебно производство наличието на такъв интерес също не е доказано от жалбоподателя.

С оглед на изложеното, след като от доказателствата по делото не се установява, че с подаденото заявление се иска обществена информация по смисъла на чл.2 от ЗДОИ постановения отказ е законосъобразен, а жалбата на Сдружение с нестопанска цел „Старият Несебър” е неоснователна и следва да бъде отхвърлена.

Мотивиран от горното и на основание чл.172, ал.2 от АПК, във връзка с чл.40, ал.1 от ЗДОИ, Административен съд гр.Бургас, Х-ти състав

 

Р Е Ш И :

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Сдружение с нестопанска цел „Старият Несебър”, гр.*** против решение №1/17.02.2011г. на Заместник кмета на община Несебър.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 

СЪДИЯ: