ПРОТОКОЛ

       

Година 2010, 30.03.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На тридесети март                                              две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор: Тиха Стоянова                              

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер  626  по описа за  2010 година.                     

На именното повикване в  15,30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „ПИ ЕНД ДЖИ ГРУП 79” ООД - редовно призован, се представлява от адв. С. с пълномощно.

Ответникът - Директор на Дирекция „ОУИ” – гр. Бургас - редовно призован, не изпраща представител.

В залата се явява прокурор Тиха Стоянова процесуален представител на Прокуратура на Република България,  която заявява искане за конституиране на Прокуратурата на Република България  като страна в производството.

Съдът намира, че искането на прокуратурата е основателно и на основание чл. 16 от АПК, във вр. с чл. с 144 АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА прокуратурата на Република България като страна в  производството.

 

АДВ. С.:  Да се даде ход на делото.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпило искане за спиране формулирано на л. 5 и стр. 2 от делото, като особено искане на дружеството-жалбоподател.

ДОКЛАДВА и становище от процесуалния представител на ответника депозирано извън съдебно заседание, с което се оспорва направеното искане с аргумента, че е неоснователно, тъй като не са изпълнени предписанията по чл.157, ал. 3, вр. с чл. 153, ал. 3 от ДОПК.

 

АДВ. С.: Уважаеми г-н Председател, поддържам искането.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ АДВ С.: Има ли наложени обезпечителни мерки по отношение на Вашия доверител извън тези, описани в молбата Ви от 24.03.2010г.

 

АДВ. С.: Единствените наложени обезпечителни мерки на доверителя ми са единствено тези, които са представени съгласно чл. 195 от ДОПК.

 

Съдът констатира, че стойността на вещите по отношение на които са наложени обезпечителни мерки е няколко пъти по-малка отколкото размера на претендираното от Държавата публично правно вземане, а именно 91232,41 лв.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ АДВ. С.: Имате ли готовност да представите обезщетение до размера на претендираното от Държавата.

 

АДВ. С.: В момента не мога да дам становище. Не съм се консултирал с доверителя ми за такава възможност. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства по искането за спиране.

 

ПРОКУРОРЪТ: Няма да представям доказателства по искането за спиране на производството.

 

Съдът  намира, че искането за спиране е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към молба вх. № 2569 от 24.03.2010 г. заверени копия от постановление изх.№ ИТ-00-305/14.01.2010 г. и постановление изх. № ИТ-00-305-1/19.01.2010 г.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД  на устните състезания.

 

АДВ. С.: Моля да ми бъде даден подходящ срок, в който да се консултирам с моя доверител относно предоставяне на доказателства, които да обезпечат до размера на така констатираното в ревизионния акт, след което да се произнесете относно искането за спиране.

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че искането е неоснователно и недоказано при което следва да се остави без уважение.

 

Предвид липсата на изрични указания на съда, с които на жалбоподателя да бъде указана формалната неточност в искането му, а именно, че не представя обезщетение на главницата и лихвите в искания размер, съдът намира, че следва да даде допълнителна възможност на жалбоподателя да представи доказателства, че е обезпечил главницата и лихвите на търсеното публично държавно вземане, или да предложи съответно обезпечение в хода на съдебното производство.

По изложените съображения на основание чл. 9, ал. 3 от АПК съдът УКАЗВА на процесуалния представител на жалбоподателя, че не представя доказателства за представено или предложено обезщетение в размер на главницата и лихвите в ревизионния акт, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ  на жалбоподателя в 7-дневен срок от днес да представи доказателства за дадено, или предложено обезщетение.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА разглеждането на искането за спиране за  20.04.2010 година от 15,30  часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15,45 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: