ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер  1009                           04  май 2018 година               град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС, VІІІ - ми състав, в открито  заседание на двадесет и пети април, две хиляди и осемнадесета година, в състав:                                               

                                                                                  Съдия: Златина Бъчварова

като разгледа административно дело номер 625 по описа  за 2018 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.294-298 от Административнопроцесуалния кодекс/АПК/.

Производството е образувано по жалба на „Синева 2001“ООД в ликвидация с ЕИК по Булстат ***, със седалище и адрес на управление- гр. Царево, ул. „К-г Нестинарка“ №2, представлявано от Х.Й.Х.-ликвидатор и  Х.Й.Х. *** против действия по принудително изпълнение на заповед №РД-01-78 от 01.03.2018 година на кмета на община Царево, с която на основание чл.225а, ал.1 ЗУТ, е наредено да се премахне установения незаконен строеж „бунгала“, находящ се в поземлен имот/ПИ/ с идентификатор ***по КК на гр.Царево, местност „Нестинарка“.

От жалбоподателите, редовно уведомени, се явява Х.Х.-лично и като ликвидатор на „Синева 2001“ООД. Чрез процесуалния си представител поддържа сезиращата съда жалба. Твърди, че действията по премахване на 03. и 04.03.2018 година на бунгалата са незаконосъобразни. Счита също, че след като последните са извършени при пълна липса на правно основание и спазена форма на изпълнението, са и нищожни. Иска да бъдат обявени за нищожни, респ. отменени като незаконосъобразни. Изложени са подробни съображения. Претендират се разноски. Представени са писмени бележки.

Ответникът-кмет на община Царево, редовно уведомен, не се представлява. Представил е административната преписка по извършване на процесните действия. В депозирано становище и допълнение към него сочи, че жалбоподателите нямат правен интерес от оспорване на действията, тъй като същите не са адресат на заповедта за премахване и предвид обстоятелството, че заповедта е изпълнена. Иска да се остави жалбата без разглеждане, алтернативно да се отхвърли.

Заинтересованата страна- „Оренда 777“ЕООД, редовно уведомена, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата, счита същата за недопустима, поради липса на правен интерес у жалбоподателите. Иска да се остави без разглеждане, алтернативно да се отхвърли. Претендира разноски.

Съдът намира, че жалбата е недопустима за разглеждане по същество по следните съображения:

Със заповед №РД-01-78 от 01.03.2018 година кметът на община Царево, на основание чл.225а, ал.1 ЗУТ, е наредил да се премахне установения незаконен строеж „бунгала“, находящ се в поземлен имот/ПИ/ с идентификатор ***по КК на гр.Царево, местност „Нестинарка“. В заповедта изрично е посочено, че предвид липсата на данни за извършителя на строежа или на носителя на вещни права върху имота, премахването следва да се извърши от собственика на поземлен имот с идентификатор 48619.64.37, а именно „Оренда 777“ЕООД с ЕИК по Булстат ***/л.29 и 30 от делото/.

Няма спор, че заинтересованата страна „Оренда 777“ЕООД с ЕИК по Булстат *** е собственик на поземлен имот с идентификатор ***по КККР на гр.Царево, местността „Нестинарка“, с трайно предназначение-земеделска земя, съобразно договор за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост от 28.09.2015 г. 

Няма спор, че към 05.01.2018 г., когато служители на община Царево са извършили проверка на бунгалата и са съставили констативен акт №1, въз основа, на който впоследствие е издадена процесната заповед,  строежът/бунгалата/ е стопанисван от „Синева 2001“ООД, представлявано от Х.Х., Х.Х. и нейния съпруг, които са ги отдавали под наем за летен туризъм/л.44, 45, 51 и 52 от делото/.

Съобразно § 3 ДР  Наредба № 13 от 23.07.2001 г. за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на Дирекцията за национален строителен контрол/обн.ДВ, бр.69/07.08.2001 г., в сила от 07.08.2001 г./ адресат на заповедта  

 

 

 

са физически или юридически лица, които могат да бъдат собственикът на терена, лице с ограничено вещно право или извършителят на незаконния строеж, спрямо които се създава задължение за премахване на незаконния строеж.

Жалбоподателите не са адресат на заповедта за премахване по смисъла на цитираната норма и по отношение на тях не е разпоредено премахване на незаконния строеж.

В резултат на премахнатите от адресата на административния акт„Оренда 777“ЕООД, който е собственик на терена, върху който са ситуирани бунгалата, жалбоподателите твърдят, че са им причинени значителни материални щети, затова същите са „трети лица“ по смисъла на чл.295 АПК.

Изискуемите задължения, породени от посочените в чл.268 АПК изпълнителни основания обаче, се изпълняват доброволно. В случай, че задълженото лице, в случая „Оренда 777“ЕООД, не изпълни доброволно задължението си, органът по изпълнението-кметът на община Царево, по арг.чл.271, ал.1, т.1 АПК, може да пристъпи към принудително изпълнение. А задължително законово условие/предпоставка/ за пристъпване към принудително изпълнение е изпращането до длъжника на покана за доброволно изпълнение.

В конкретния казус, органът по изпълнението е изпратил до „Оренда 777“ЕООД покана за доброволно изпълнение, рег.№53-01-257/1/02.03.2018 г.,  в която изрично е посочено, съобразно нормата на чл.277, ал.1 АПК, че следва доброволно да премахне установения незаконен строеж в 14-дневен срок, а в случай, че това не бъде сторено, ще бъдат предприети действия по принудителното изпълнение на заповед №РД-01-78 от 01.03.2018 г. по реда на Наредбата за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта, пета и шеста категория или на части от тях от Община Царево, за сметка на дружеството. Поканата е връчена на упълномощено от дружеството лице на 02.03.2018 г./л.102 от делото/.

В срока за доброволно изпълнение, на 03.03. и 04.03.2018 г. дружеството е премахнало  бунгалата, обстоятелство, което се твърди от жалбоподателите и не се оспорва от заинтересованата страна „Оренда 777“ЕООД. Следователно премахването на незаконния строеж е бил осъществен в срока за доброволно изпълнение, затова и липсва участие на органа по изпълнението и не е изпълнена процедурата, регламентирана в Наредбата на общината за принудително изпълнение на заповедите за премахване на незаконни строежи от четвърта, пета и шеста категория и части от тях/л.8-12 от делото/, защото не е било необходимо.

Съгласно 294 АПК на обжалване подлежат постановленията, действията и бездействията на органите по изпълнението.  В случая липсват действия от страна на органа по изпълнението по възлагане на принудително изпълнение, тъй като обектът е премахнат в срока за доброволно изпълнение от адресата на заповедта „Оренда 777“ЕООД. Ето защо третото лице/а, в случая „Синева 2001“ООД и Х.Х., въпреки твърдяното от тях увреждане и засегнат законен интерес не могат да се ползват от защитата от чл.294-298 АПК. Такава защита следва да се търси по общия исков ред.

Освен това, към момента на подаване на жалбата-07.03.2018 година, незаконният строеж вече е бил премахнат - още на 03.03. и 04.03.2018 г.

Следователно поради липса на годно за оспорване действие по този ред, жалбата следва да се остави без разглеждане, а производството по делото прекратено.

При този изход на спора и предвид направеното искане в полза на заинтересованата страна „Оренда 777“ЕООД следва да се присъдят направените по делото разноски в размер на 1600.00/хиляда и шестстотин/ лева, представляващи заплатено адвокатско възнаграждение.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.159, т.1 АПК, Административен съд Бургас, VІІІ-ми състав

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Синева 2001“ООД в ликвидация с ЕИК по Булстат ***, със седалище и адрес на управление- гр. Царево, ул. „К-г Нестинарка“ №2, представлявано от Х.Й.Х.-ликвидатор и  Х.Й.Х. *** против действия по принудително изпълнение на заповед №РД-01-78 от 01.03.2018 година на кмета на община Царево, с която на основание чл.225а, ал.1 ЗУТ, е наредено да се премахне установения незаконен строеж „бунгала“, находящ се в поземлен имот/ПИ/ с идентификатор ***по КК на гр.Царево, местност „Нестинарка“.

ОСЪЖДА „Синева 2001“ООД, в ликвидация, с ЕИК по Булстат ***, със седалище и адрес на управление- гр. Царево, ул. „К-г Нестинарка“ №2, представлявано от Х.Й.Х.-ликвидатор и  Х.Й.Х. *** да заплатят на „Оренда 777“ЕООД с ЕИК по Булстат ***, със седалище и адрес на управление - гр.Пловдив, ул.“Хан Тервел“ №7, представлявано от К.Г.П.разноски в размер на 1600.00/хиляда и шестстотин/ лева.

           ПРЕКРАТЯВА  производството  по административно дело номер 625/2018 г. по описа на Административен съд Бургас.

 ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  може да се обжалва с частна жалба  в 7- седем дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.

 

 

 

                                                     СЪДИЯ: