ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 25.04.                                                                                   град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                                 VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и пети април                                      две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 625 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 11,17 часа се явиха:

За жалбоподателя „Синева 2001“ ООД, редовно уведомен, се явява законният представител Х.Й.Х. и адв. М., с представено по делото пълномощно.

Жалбоподателят Х.Й.Х., редовно уведомена, се явява лично и с адв. М., с представено по делото пълномощно.

За ответника - кмет на Община Царево, редовно уведомен, не се явява представител.

За заинтересованата страна - „Оренда 777“ ЕООД, редовно уведомен, се явява адв. Т., с представено по делото пълномощно.

 

Съдът докладва постъпило по делото становище с вх. № 3174/19.03.2018 г. от ответника ведно със становище за мотивите на Община Царево, касаещо изпълнението на процесната заповед и приложените към него доказателства.

Съдът докладва постъпило по делото възражение с вх. № 3435/23.03.2018 г. от заинтересованата страна, ведно с доказателства към него / от л. 100 до л. 106 от делото/.

Съдът докладва постъпило по делото допълнително становище с вх. № 4605/23.04.2018 г. от ответника.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

Страните: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на „Синева 2001” ООД – в ликвидация с ЕИК по Булстат *******, със седалище и адрес на управление *******, представлявано от Х.Й.Х. и Х.Й.Х. *** против действия за принудително изпълнение на заповед № РД-01-78/01.03.2018 г. на кмета на Община Царево, с която на основание чл. 225а, ал. 1 ЗУТ, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж: „Бунгала“, находящ се в ПИ с идентификатор 48619.64.37 по КК на гр. Царево, м. „Нестинарка“.

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно чл.170 АПК и чл.154 ГПК.

адв. М.: Поддържаме жалбата като длъжници по изпълнението, като твърдим, че на дата 03.03.2018 г. и 04.03.2018 г. посочената заповед е принудително изпълнена чрез действията на третото лице „Оренда 777” ЕООД, на което формално е извършено възлагане със самата заповед на изпълнението. Твърдим, че изпълнението е извършено  в пълно, драстично противоречие със закона без нито един констативен протокол, дори и протокол, удостоверяващ самото изпълнение, съставен от автора на заповедта - Община Царево по Наредбата за принудително изпълнение. Запознати сме със становището на третото лице и на взискателя на изпълнението - административния орган, който най-малко е заинтересован някак си от това дело. Вижда се от всички представени доказателства, че протокол, удостоверяващ действията, няма съставен нито на дата 03.03.2018 г., нито на дата 04.03.2018 г. В тази връзка моля да се заяви от представителя на третото лице, изпълнило заповедта, дали оспорва, че е съборило двете бунгала на тази дата. Представям Наредбата на Общинския съвет, публикувана на сайта на Община Царево, която Наредба е приложимото право по изпълнение. Ние твърдим, че всичките разпоредби са нарушени, като събарянето е без представители на общината, без протокол и е незаконосъобразно до степен на нищожност. Спори се и се повдига възражение, че нямаме правен интерес след като сме съборени. Тази жалба по правило следва действия по изпълнението. Такава логика ще лиши адресата на изпълнението от каквато и да е възможност да защитава правата си. Спори се, че нямаме интерес, защото не сме били адресати на заповедта. Ние сме тези, на които е връчен констативния протокол за издаване на заповедта и на които е връчена самата заповед. Как да не сме адресати на заповедта? Във възражението на Община Царево се сочи, че не сме били  и собственици на бунгалата. Спорът за собственост е без значение, ние сме адресати на заповедта. На нас ни е връчена тази заповед. Ние я обжалваме, но общината допусна по специфичен начин, крайно драматично незаконосъобразен третото лице да изпълни заповедта. Дори в заповедта няма срок за доброволно изпълнение, но това е предмет на друго производство. Ходихме и до полицията, търсихме съдействие и оттам ни казаха, че кметът им е наредил да укажат съдействие. Поддържаме жалбата с изложените твърдения. Извършени са реални действия по събарянето, заповедта е изпълнена в драматично нарушение на Наредбата. Водим един свидетел, присъствал на събарянето, но ако те не оспорват, че са съборили на 03-04.03.2018 г. бунгалата, то аз ще оттегля искането си за разпит на водения от нас свидетел.

АДВ. Т.: Съборени са, категорично - да. Не смятам, че е уместно да разпитваме свидетел. В депозираните възражения простичко и накратко е изложен нашият прочит на юридическите факти в ситуацията, която колегата описва като драматична. Продължавам да твърдя днес пред Вас, че липсва правен интерес за жалбоподателя от атакуването на начина на изпълнение, а именно колегата счита, че е в хипотеза на принудително изпълнение, по което той смята да се защити днес. Ние твърдим, че е налице доброволно, а не принудително изпълнение. Ето защо Наредбата, приложена като доказателство, е неприложима също, както и процесуалния ред, който се твърди, че е нарушен. Даден е срок на доверителя ми. Тя като собственик на терена е адресат на заповедта. Заповедта е връчена на клиентите на колегата като на заинтересовани лица, които присъстват на терена, ползвайки незаконните постройки, за които нямат нотариален акт или какъвто и да е друг титул за собственост, валиден. Нямат и строителни книжа, каквито и да било. Връчена е на дружеството - заинтересовано лице като на адресат. Връчена му е също така покана за доброволно изпълнение, задължителен реквизит на този тип заповеди. С поканата, приложена към нашето възражение, на основание разпоредбите на закона на доверителя ми е даден двуседмичен срок, в който да бъде изпълнено доброволно от тях. Тоест вменено им е от кмета в ролята на административен орган едно задължение, за което ние признаваме, че те са изпълнили. Изпълнението е в срок, изпълнението е точно. Няма да соча доказателства. Оттеглям искането си за разпит на свидетел. Моля да обърнете внимание от липсата на правен интерес за жалбоподателя в производството на основание изводите, които подробно съм изложила във възражението. Смятам, че спорът между страните е по правото. Не оспорвам обстоятелството, че е изпълнена заповедта на посочените дати след връчване поканата за доброволно изпълнение. Заповедта е изпълнена от пълномощник на дружеството.  Моля да се приключи събирането на доказателства.

адв. М.: Оспорвам твърденията, че „Оренда 777” ЕООД е адресат на заповедта. Жалбата срещу действията могат да бъдат и от трето лице, така че правният интерес съществува.

АДВ. Т.: В хипотезата сме на доброволно, а не на принудително изпълнение.

адв. М.: оттеглям искането си за разпит на свидетел.

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с жалбата, с административната преписка, със становището на кмета на Община Царево с вх. № 3174/19.03.2018 г., с възражението с вх. № 3435/23.03.2018 г. от заинтересованата страна писмени доказателства, както и тези, представени в днешното съдебно заседание.

 

приключва събирането на доказателствата.

дава ход на делото по същество:

 

АДВ. М.: Моля да прогласите за изцяло нищожни обжалваните действия по изложените в жалбата съображения. Прави се един изключително впечатляващ привиден опит за злоупотреба с правото, като се твърди, че адресат на заповедта е „Оренда 777” ЕООД, която трябвало да изпълни заповедта и я е изпълнила на посочените дати доброволно. По този начин се опитва да се направи параван образно казано на изцяло незаконосъобразните действия на Община Царево. Адресат на заповедта са лицата, на които е връчена заповедта, които са участници в производството. Там няма заинтересовани лица в тези производства, там има лица, за които заповедта поражда задължения.  Тези бунгала, които са премахнати, не са собственост на „Оренда 777” ЕООД. На тях е възложено изпълнението, но те не могат да изпълняват доброволно, както се твърди. Слабоумието на казуса е изключително. Ще представя писмени бележки. Ние сме лице с правен интерес, адресати на заповедта, участници в производството по нейното издаване, на нас тя поражда задължения. Срещу нас тази заповед е изпълнена в пълно противоречие на действащата Наредба. Няма доброволно изпълнение, защото „Оренда 777” ЕООД не е адресат на заповедта. Тя за тях не поражда задължения. Достигаме до въпроса кой е адресат на заповедта по чл. 225а ЗУТ. Те казват собственика на земята, законът казва този, който е извършил незаконния строеж. За тях и за нас няма спор, че ние сме го извършили и сме го държали там. Моля да обявите действията за нищожни, евентуално да ги отмените като незаконосъобразни. Правния интерес е следният: искът за обезщетение. Ние имаме по реда на обезпечението доказателства, стойността на бунгалата и при отмяна действията по изпълнението ще претендираме не възстановяване, а ще претендираме обезщетение. Моля да ни се присъдят разноските по делото. Ще представя писмени бележки.

АДВ. Т.: Доверителите ми са придобили чрез търг от Община Царево процесния имот години преди случките, за които сме се събрали днес.  Всякакви опити за доброволно уреждане на въпроса с ползващата постройките дама, находяща се днес в съдебната зала, са приключили неуспешно. Тази предистория вмъквам единствено, за да подчертая, че Община Царево изключително внимателно и спазваща буквата и реда на закона е провела процедура, в хода на която по никакъв начин не е било установено жалбоподателите да са автори на строеж, бил той законен или не, в имота на доверителите ми. Именно това е наложило заповедта в този й вид да бъде адресирана към собственика на ПИ.  Това представлява земеделска земя и като такава моят доверител я е закупил от общината. Подчертавам пред съда, че жалбоподателят няма каквито и да било вещни права  върху имота, нито пребивава там на правно основание, нито може да се манифестира по какъвто и да е начин като извършител на строежа, камо ли като собственик на сградите. В този смисъл Ви моля да се произнесете като отхвърлите жалбата или съобразно Вашето виждане прекратите производството поради липса на правен интерес.  Моля да ни се присъдят разноски и да ми се даде подходящ срок за писмени бележки.

Реплика на адв. М.: Споровете за собственост са извън предмета на делото. Споровете за законността на бунгалата са предмет на заповедта. Законността на заповедта, която също е предмет на друго дело. Ние считаме, че тук съдът следва да се съсредоточи само до това дали е проведено изпълнение на заповедта по законосъобразен начин, за което твърдим, че не е проведено. Действащият ред на чл. 225а, ал. 4 не е проведен.  

Жалбоподателят Х.: Тези бунгала стоят там от 40 години. На 02.03.2018 г. в 16:00 часа ми връчиха заповедта. Полицията дойде и ме уведоми, че на другия ден пълномощникът на „Оренда 777” ЕООД ще дойде с полиция и ще започне да събаря бунгалата. Минахме през всички инстанции, но на празничен ден никой не работи. Това е пълно безобразие. Всичко унищожиха. Действията са напълно незаконосъобразни.

Съдът предоставя на страните 5-дневен срок за представяне на писмени бележки.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:38 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: