ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 31.05.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На тридесет и първи май                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА А.

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия А.

административно дело номер 625 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11.10 часа се явиха:

 

Жалбоподателката В.А.П. не се явява, редовно уведомена. За нея- адвокат З., надлежно упълномощен.

За ответника- директор на ТП на НОИ Бургас се явява гл.юрисконсулт Ч., надлежно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

СЪДЪТ докладва постъпила по делото писмена молба от жалбоподателката В.П. с искане да бъдат допуснати до разпит при режим на довеждане двама свидетели за установяване на фактите, описани „в анулираното“ УП 3 с изх. № 2/23.06.2016г. Към молбата са приложени писмени доказателства- копие от трудова книжка и справка за актуално състояние на трудовите договори към 16.05.2017г. от НАП. Препис от молбата е връчен на насрещната страна, която е представила писмено становище за неоснователност на направеното доказателствено искане.

 

Адвокат З.: Поддържам жабата, поддържам искането за допускане до разпит на двама свидетели. Моля да бъде изискана пълната административна преписка и по-точно преписката към констативен протокол КП-5-02-00220695/19.01.2017г., който е на л.13 от делото. Моля да допуснете поисканите от нас доказателства. Искам да направя едно уточнение за периода, касае се за периода от 05.06.2009 до 05.10.2009г., в този период е била на работа. Свидетелите ще установяват факта, че за този период от време - от 05.06.2009 до 05.10.2009г., доверителката ми е работила в аптеката. Работодателят твърди, че е работила до 01.09.2009г., а ние- до 05.10.2009г. Вторият период е вярно посочен. За другия ние твърдим, че е работила до 01.02.2012г. Това ще установяват свидетелите. Доверителката ми няма по друг начин как да се защити.

Юрисконсулт Ч.: Във връзка с направените искания сме представили писмено становище, което поддържаме. Представям и моля да бъдат приети писмени обяснения от Г.К., която е осигурител на жалбоподателката, както и извадка от персоналния регистър на жалбоподателката за периода 2009г. и 2010г. на персоналния регистър на „Ния- Г.К.“. Към момента нямам други доказателства. Ще представим преписката, която е към протокола в указан от съда срок. Органът е установил, че липсва трудово досие на жалбоподателката. Извършена е проверка на работодателя във връзка с различието на данните на обр.УП-3. Ако може жалбоподателят да уточни кое удостоверение оспорват.

Адвокат З.: Оспорваме второто удостоверение обр. УП-3. Първото считаме, че е с вярно съдържание.

Юрисконсулт Ч.: Решението на органа е основано на второто удостоверение.

 

СЪДЪТ намира представените от жалбоподателката с писмена молба доказателства, както и тези от пълномощника на ответника в днешното съдебно заседание писмени доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Направените от пълномощника на жалбоподателката доказателствени искания съдът намира за основателни, доколкото сочените обстоятелства ще спомогнат за изясняване на делото. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА копие на трудова книжка и справка за актуално състояние от ТД на НАП, представени от жалбоподателката, както и обяснение от Г.К. и справка от персоналния регистър на НОИ към 31.05.2017г.

ЗАДЪЛЖАВА ответника да представи в 14-дневен срок от днес преписката към констативен протокол КП-5-02-00220695/19.01.2017г.

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетели лицата Р.С.Г. и П.Х. П. при режим на довеждане от жалбоподателя в следващото съдебно заседание, за установяване на посочените обстоятелства.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 28.06.2017г. от 10.10ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: