ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 28.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и осми юни                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА А.

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия АТАНАСОВА

административно дело номер 625по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10.10 часа се явиха:

 

Жалбоподателката В.А.П. не се явява, редовно уведомена. За нея- адвокат З..

За ответника- директор на ТП на НОИ Бургас се явява гл.юрисконсулт Ч..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

СЪДЪТ докладва постъпило по делото писмо от ТП на НОИ Бургас с приложени към него заверени копия от документи по опис, налични в административната преписка към протокол №КП-5-02-00220695/19.01.2017г., съобразно указанията на съда дадени в предходното съдебно заседание.

 

Адвокат З.: Запознат съм с представените доказателства, които моля да бъдат приети. Други доказателства няма да соча. Водим свидетелите, като не успяхме да осигурим присъствието на Р.С.Г., поради което водим друг свидетел- Т.Д.П., която молим да бъде допусната до разпит вместо Ралица Георгиева.

Юрисконсулт Ч.: Представили сме писмени документи, които моля да бъдат приети като доказателства по делото. Няма да сочим други доказателства.

 

СЪДЪТ намира представените от ответника с писмо изх.№1012-02-69#4/06.06.2017г. писмени доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Следва да бъде уважено и направеното искане от процесуалния представител на жалбоподателка за допускане до разпит на водения свидетел, като определението, с което е допусната Ралица Георгиева до разпит следва да се отмени. Ето защо съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА документи по опис, приложен на л. 66 от делото.

ОТМЕНЯ протоколно определение от 31.05.2017г., с което е допусната до разпит в качеството на свидетел Р.С.Г..

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетел Т.Д.П..

 

Сне се самоличността на свидетелите, както следва:

П.Х. П., родена на ***г. в гр. Обзор, българка, български гражданин, неосъждана, без родство със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване. Обещава да говори истината.

 

Т.Д.П., родена на ***г. в гр. Обзор, българка, български гражданин, неосъждана, без родство със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване. Обещава да говори истината, след което отведена от съдебната зала.

 

Съдът пристъпи към разпит на свид. П.Х. П..

Свид. П. на въпросите на адвокат З.: Познавам жалбоподателката В.П.. Нейният баща е племенник на моя съпруг и сме съседи. В. през лятото на 2009г. работеше в аптеката на Г.К., работеше от началото на м.юни до началото на м.октомври 2009г., до към 10 октомври. Спомням си, защото тогава В. има рожден ден и аз я питах „Ще празнуваме ли?“, а тя ми каза, „Няма, защото нямам възнаграждение“. Аз съм хипертоничка често ходя в аптеката и редовно взимам лекарства от там. В. работеше понякога на половин ден, понякога цял ден. Аптеката тогава работеше целогодишно. От две години работи само лятото, сезонно. За заплащането спомена, че трудно са и́ плащали възнаграждението, даже още има да взима някаква сума, не е взела последните си пари. Когато казвам, че често ходя в аптеката защото съм хипертоник имам предвид следното: например ми изписват лекарствата за месеца, обаче не ми стигат, самите таблетки свършват и ходя по два пъти в аптеката. Ходя по един-два пъти месечно, понеже не ми стигат лекарствата и си ги купувам.

Свид. П. на въпросите на юрисконсулт Ч.: Към 10 октомври В. беше все още на работа. През 2010 г. продължи да работи, после пак работи през летния сезон, въпреки, че не и беше изплатено възнаграждението. През 2010 г. мисля, че започна работа през юни месец пак и до февруари 2011 г., не си спомням точно, работи там. Имам добра памет, защото сме всеки ден заедно всяка година.

 

Съдът пристъпи към разпит на свид. Т.Д.П..

Свид. П. на въпросите на адвокат З.: Познавам В.П.. Тя е приятелка на моята дъщеря. Сестра ѝ е съученичка на моята дъщеря и заедно учиха в медицинския колеж. Всички те са приятели. В. работи през лятото на 2010 г., мога да кажа и до Нова година също. Но оттам нататък незнам. Свързвам го с това, че същата година на мен се роди внук, тъй като аптекарката заверяваше книжките на майка ми и съм молила В. да ми носи заверените книжки, за да не ходя аз до аптеката. До нова година съм сигурна, че работи. Оттам нататък, незнам. Всеки месец съм пазарувала в аптеката. Доктор П. ги заверява книжките, но аптекарката ми ги носеше. В. не мога да кажа колко време работеше и с какво работно време. Когато си позвъним по телефона, се разбираме тя да ми донесе книжката. Познавам я като приятелка на дъщеря ми, не мога да кажа дали е получавала парите си, но мога да кажа, че има да взима още една работна заплата от работодателя си.

Свидетелката П. на въпросите на юрисконсулт Ч.: Аптекарката ги заверява книжките. Аптекарката ми е комшийка, живее малко по-надолу от нас, не съм ходила до аптеката за книжките. Понякога и съм ходила, но понеже бях ангажирана с внучето, не съм ходила често. Когато казвам „понякога“, това ще рече, че не всеки месец я давам на Гинчето, на аптекарката. Даже на доктор не съм ходила, защото тя по някакъв начин ги заверяваше, но пък ако е необходимо, мога да я потърся и да ви я покажа тази книжка. Внукът ми е роден на 05 май.

Съдът освободи свидетелката.

 

Адвокат З.: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Юрисконсулт Ч.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ, с оглед изявленията на страните и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат З.: Имайки предвид събраните писмени и гласни доказателства, моля да уважите жалбата както е предявена и да ми дадете възможност за писмено становище. Моля да ни бъдат присъдени разноските по делото. Представям списък на разноските.

Юрисконсулт Ч.: Считам, че от представените по делото доказателства става ясно, че В.А.П. не отговаря на изискването на чл. 48а от КСО за дванадесет месеца осигурителен стаж и съответно няма право на парично обезщетение за бременност и раждане. Подборни съображения ще изложа в писмени бележки. Моля да ни бъдат присъдени разноски под формата на юрисконсултско възнаграждение в размер на 350 лв. съгласно Наредба №4.

Адвокат З.: Възразявам за прекомерност на разноските. Минималният размер на разноските е 300 лева.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок, като с оглед направеното искане, определи на страните 14-дневен срок за представяне на писмени защити.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.34 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: