ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 03.05.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На трети май                                           две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА А.

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия А.

административно дело номер 625 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11.21 часа се явиха:

 

Жалбоподателката В.А.П. не се явява, редовно уведомена.

За ответника- Директор на ТП на НОИ Бургас се явява гл.юрисконсулт В., надлежно упълномощена.

 

Юрисконсулт В.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод жалбата на В.А.П. против Решение № 1040-02-18/17.02.2017г. на директора на ТП на НОИ Бургас, с което е потвърдено разпореждане на ръководителя по изплащане на обезщетенията и помощите на ТП на НОИ Бургас № О-02-000-00-0000192246/30.12.2016г. С разпореждането е отказано отпускане на парично обезщетение за временна неработоспособност поради бременност и раждане по болничен лист № Е20166730764.

По делото е постъпила административната преписка.

По делото е постъпило писмено становище от жалбоподателката, с което се оспорва истинността на приложеното в административната преписка удостоверение обр.УП-3. Направено е искане за допускане на гласни доказателства.

 

СЪДЪТ указва на страните, че следва да установят в настоящото производство фактите, на които основават своите искания или възражения. Ответникът следва да докаже обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, а жалбоподателката носи доказателствената тежест да установи фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици, в т.ч. наличието на 12 месеца осигурителен стаж като осигурена за общо заболяване и майчинство.

 

Юрисконсулт В.: Оспорвам жалбата. Считам, че решението е правилно и законосъобразно. Ще се ползвам от издаденото от ЕТ „НИА - Г.К.“ удостоверение обр.УП 3. Нямам на този етап доказателствени искания. Моля да приемете административната преписка в цялост.

 

СЪДЪТ намира приложените към жалбата и към административната преписка писмени доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към жалбата и в административната преписка писмени доказателства.

 

СЪДЪТ, с оглед направеното оспорване и изявлението на ответната страна, че ще се ползва от оспорения документ, на осн. 193, ал.2 от ГПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТКРИВА производство по оспорване на удостоверение изх.№ 002/10.02.2017г. издадено от ЕТ „НИЯ- Г.К.“, приложено на л.11 от делото.

УКАЗВА на жалбоподателката, че носи тежестта да докаже неистинността на оспорения документ, съгласно разпоредбата на чл. 193, ал.3 от ГПК.

 

Юрисконсулт В.: Моля да задължите жалбоподателката да посочи двамата свидетели, които иска да бъдат допуснати, както и какви факти ще се доказват с разпита им. Така както чета в жалбата, тези свидетели ще доказват факти и обстоятелства свързани с анулираното удостоверение обр. УП-3.

 

СЪДЪТ, по искането на жалбоподателката за допускане до разпит на двама свидетели при режим на довеждане, намира, че следва да бъдат дадени указания на същата да конкретизира в 7-дневен срок от съобщението обстоятелствата, които ще установява всеки от свидетелите. Ето защо съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

УКАЗВА на жалбоподателката да конкретизира в 7-дневен срок от съобщението обстоятелствата, които ще се установяват посредством поисканите гласни доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 31.05.2017г. от 11.10ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

Да се изпрати на жалбоподателката съобщение за дадените в днешното съдебно заседание указания.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.38 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: