ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2016, 18.05.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на осемнадесети май през две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 625 по описа за 2016 година.                  

 

  На именното повикване в 13:20 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене в се явиха:       

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – Г.П.П., редовно призован, не се явява. Представлява се от адвокат К.Д., с пълномощно по л.6 на делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ – директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Й., с пълномощно от днес.

 

АДВОКАТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

         

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

 

  Производството е образувано по жалба на Г.П.П. против ревизионен акт № Р-02000215005084-091-001/15.12.2015г. на орган по приходите в ТД на НАП Бургас, потвърден с решение №59/29.02.2016г. на директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, с който са определени задължения за 2012г. по ЗДДФЛ главница 4881.00 лв. и лихва 1301.51 лв., както и за ЗЗО в размер на главница 1448.68 лв. и лихва 386.29 лв., всичко в размер на 8017.48 лева.

 

С определение №578/30.03.2016г. съдът е указал на страните доказателствената тежест, както и е приел представените с административната преписка писмени документи, като доказателства по делото.

АДВОКАТ Д.: С призовката за днешното съдебно заседание сме получили определение №578/30.03.2016г. Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Успях да се запозная с преписката. Тя е в цялост. Поддържам жалбата. Имам две доказателствени искания, а именно за допускане на съдебно-счетоводна експертиза, с въпроси формулирани в писмена молба, която представям днес с препис за другата страна. Второто ми искане е на основание чл.192 от ГПК да бъде задължен НОИ - ТП Бургас да предостави справка за размера на изплатените пенсии на  жалбоподателя за периода 01.01.2001г. до 31.12.2005г., която да бъде ползвана от експертизата, с оглед на така поставените въпроси. Вещото лице може чрез удостоверение да се снабди с тази информация.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Също заявявам, че с призовката за днешното съдебно заседание сме получили докладваното определение №578/30.03.2016г. Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Оспорвам жалбата. Считам същата за неоснователна и недоказана, а ревизионния акт е  правилен и законосъобразен. По искането за експертиза, не възразявам. По искането по чл.192 от ГПК, предоставям на съда.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА, допуснатите с определение №578/30.03.2016г. документи, като доказателства по делото;

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която, след като се запознае с приложените по делото доказателства, както и след като извърши посещение на място в НОИ ТП Бургас и установи размера на изплатените пенсии на Г.П.П. за периода 01.01.2001г. до 31.12.2005г. включително, да отговори на въпросите формулирани от адвокат Д., в представената в днешното съдебно заседание молба.

В случай на необходимост и при поискване на вещото лице да се издаде съдебно удостоверение, което да му послужи пред НОИ –ТП Бургас.

 

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 200лв., вносими в 7-дневен срок от днес от жалбоподателя по сметка на Административен съд гр. Бургас, в който срок следва да депозира доказателство за внесения депозит.

 

ОПРЕДЕЛЯ за конкретно вещо лице по делото С. в.а.,.

 

Вещото лице да се призове след представяне на доказателство за изцяло внесения депозит.

 

УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на следващото съдебно заседание следва да депозира експертното си заключение.

 

ОСТАВЯ без уважение доказателственото искане в депозираната днес молба по чл.192 от ГПК, доколкото за същите въпроси е допусната съдебна експертиза.

 

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства, в 7-дневен срок от днес, като ги уведомява, че ако след изтичане на дадения им срок посочат доказателства, които биха станали причина за отлагане на делото, ще има за последица налагането глоба в размер на 100 лева на страната, на основание чл. 92а от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК.

 

АДВОКАТ Д.: Нямам други доказателствени искания към момента.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Нямам други доказателствени искания към момента.

 

За събиране на доказателства и изготвяне на заключението по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 06.07.2016г. от 14.15часа, за която дата и час страните – уведомени от днес.

 

Да се ПРИЗОВЕ вещото лице след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:25часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: