ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2016, 06.07                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на шести юли през две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б.,  сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 625 по описа за 2016 година.                  

 

   На именното повикване в 14:47часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – Г.П.П., редовно призован, не се явява, представлява се от адвокат К.Д., с пълномощно по л.6 на делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ – директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт И., с пълномощно от днес.

 

Явява ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.А., редовно призовано.

 

АДВОКАТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,  поради което

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО заключение на вещото лице А. по съдебно-икономическата експертиза на 28.06.2016г., което е в срока по чл.199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Запознати сме със заключението на вещото лице. Да се изслуша днес.

 

Съдът ПРЕМИНАВА към изслушване на заключението на вещото лице А., като снема самоличността му, както следва:

 

С.В.А. –години, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК. ОБЕЩАВА да даде безпристрастно и вярно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

Аз съм установила, че има недеклариран доход, като основната разлика идва от сумата 68 300лева, която органът по приходите не взема под внимание при формиране на началното салдо, а тази сума е достатъчна да покрие целия недостиг. Това е основното, което формира разликата между моето заключение и това на органа по приходите, като има и други малки сумички, които се получават от предходен период, който е преди ревизията.

 

АДВОКАТ Д.: Във връзка с отговора на въпрос 2, вещото лице в таблицата е използвало и писало разходи НСИ, стр.3 и 4, за съответната година, предвид и във връзка формулираните от нас въпроси, може ли да отговорите, ако се вземат предвид само тези разходи които жалбоподателя е деклариран плюс документите с доказаните такива – фактури, ЕВН и ВиК по които има представени доказателства, ще има ли разлика в отговора на въпрос 3?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Да, отговора по въпрос 3 ще се промени като стойност, т.е. ще се намалят разходите като стойност и ще се увеличи наличността на парични средства и в този смисъл ще има промяна в резултата, но той пак ще е в превишаване на средства, а не в недостиг на средства, т.е. при всички случаи наличните парични средства ще бъдат по-големи.

 

АДВОКАТ Д.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Нямам въпроси към вещото лице относно заключението на така поставените въпроси. Да се приеме заключението му.

 

СЪДЪТ намира, че вещото лице А. е изпълнила поставените задачи съгласно своята компетентност и приложените по делото доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото заключението на вещото лице А..

 

Съдът намира, че следва да бъде изплатен изцяло размера на сумата посочена в справката декларация на вещото лице, а към настоящия момент е внесена сумата от 200лева.

 

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

УВЕЛИЧАВА депозита за съдебно-техническа експертиза   изготвена от вещото лице А. от 200лева на 300лева, като УКАЗВА на жалбоподателя в 7-дневен срок от днес да представят по делото вносен документ за доплатени разноски за вещо лице в размер още на 100 лева.

 

УВЕДОМЯВА жалбоподателя, че при неизпълнение на дадените указния за доплатените разноски за вещото лице, съдът ще постанови определение за принудителното им събиране на основание чл.77 от ГПК, във връзка 144 от АПК.

 

Да се ИЗДАДЕ разходен касов ордер на вещото лице за внесената до момента сума от 200 лева /л.288/.

 

ДА СЕ ИЗДАДЕ разходен касов ордер на вещото лице.

 

АДВОКАТ Д.: Представям и моля да приемете като доказателства по делото, в оригинал за съда и копия за ответника, документите издадени от НОИ, които са използвани от вещото лице при изготвяне на заключението му.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Запозната съм. Да се приемат представените доказателства.

Съдът по доказателствата,

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание от адвокат Д. писмени документи, а именно удостоверение за получените пенсии и компенсации от Г.П. ***, удостоверение от ТП на НОИ Бургас на Г.П.П., в уверение на това, че същия за периода м.01.2006г. до м.06.2006г. е получил суми за пенсии и добавки, писмо от ТП на НОИ Бургас до Г.П.П., с приложена разпечатка на получената в РУСО-Бургас информация за осигуряването на лицето за периода от 01.01.2001г. до 31.12.2005година и справка от Персоналния регистър на НОИ за осигурителните период от 01.01.2005г. до 31.12.2005г. на Г.П.П., като доказателства по делото.

 

АДВОКАТ Д.: Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Също нямам доказателствени искания. Да се приключи делото.

 

СЪДЪТ счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата и

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

АДВОКАТ Д.: Моля да отмените ревизионния акт  като незаконосъобразен. Считам, че в хода на съдебното производство се събраха доказателства, които оборват тезата на органа по приходите. Ще представя подробна писмена защита в указан от съда срок, като претендирам и направените разноски по делото, като не представям списък по чл. 80 от ГПК.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Уважаеми г-н председател, моля да отхвърлите жалбата като недоказана и неоснователна и потвърдите ревизионния акт, като имате предвид изложените мотиви в потвърдителното решение на директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас. Няма какво друго да добавя по съществото на спора. В решението подробно е записано, защо е прието, че сумите заявени от лицето са с недоказан произход. Моля да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

 

СЪДЪТ на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК във връзка с чл.144 от АПК, предоставя на страните срок за представяне на писмени защити по съществото на спора до приключване на работния ден на 13.07.2016година.

 

СЪДЪТ обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:57часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: