О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

1043/11.05.2015 година, град Бургас,

 

Административен съд – Бургас, в закрито съдебно заседание на единадесети май две хиляди и петнадесета година,  в състав:

 

Съдия: Веселин Енчев

 

разгледа адм.д. № 625/2015 година.

 

Производството е по чл.197 и сл. от АПК.

            Жалбоподателят Б.Т.Р. *** е оспорил разпореждане изх.№ 440820/10.03.2015 година на ТП - Бургас на НОИ (лист 8), с което е отказано образуването на административно производство по подадено заявление № 94Б-889-1/19.02.2015 година за отпускане на добавка по чл.9 от ЗПГРРЛ на жалбоподателя.

Ответникът – ръководител „ПО“ при ТП - Бургас на НОИ, представя писмено становище, в което изразява становище за неоснователност на жалбата и иска същата да бъде отхвърлена.

Предвид представените доказателства съдът установи следната фактическа обстановка.

По подадено заявление с вх. № МП-11147/22.10.2010 година от Б.Р. за отпускане на добавка по чл.9 от ЗПГРРЛ е издадено разпореждане № 440820/12.04.2013 година на ръководител на „ПО“ при ТП - Бургас на НОИ, с което на жалбоподателя е отказано отпускане на добавка по чл.9 ал.1 от ЗПГРРЛ.

Разпореждането е обжалвано и оставено в сила с решение № 94Б-889-1/06.08.2013 година на директора на ТП - Бургас на НОИ.

С решение № 464/24.03.2014 година по адм. дело № 3055/2013 година Административен съд – Бургас е отхвърлил жалбата на Б.Р. срещу решение № 94Б-889-1/06.08.2013 година на директора на ТП - Бургас на НОИ.

С решение № 12062/13.10.2014 година по адм.д. № 6087/2014 година на Върховен административен съд, решението на Административен съд – Бургас е оставено в сила. Решението на ВАС не подлежи на обжалване.

С ново заявление вх.№ 94Б-889-1/19.02.2015 година (лист 9) Б.Р. е сезирал директора на ТП - Бургас на НОИ с искане за отпускане на добавка към пенсията на основание чл.7 т.1 и чл.9, ал.1 от ЗПГРРЛ.

Предвид постановеното решение на Върховния административен съд, ръководителят на „ПО“ при ТП - Бургас на НОИ, е отказал да разгледа по същество подаденото заявление.

При така изяснената фактическа обстановка, съдът приема, че жалбата инициирала настоящото съдебно производство, е процесуално недопустима. Съображенията за това са следните.

За да приложи реда по чл.197 и сл. от АПК, съдът изхожда както от съдържанието искането до административния орган, така и от диспозитива, и мотивите на оспорения административен акт.

            Производството по реда на чл.197 и сл. от АПК е по жалба срещу изричен отказ на административния орган да разгледа по същество отправено до него искане за издаване на индивидуален административен акт. Предмет на производството е само наличието или липсата на предпоставките за произнасяне от административния орган по направено искане, а не и по съществото на искането, което става с административния акт.

            Видно от мотивите на оспореното разпореждане е, че административният орган е посочил, че по аналогично заявление, подадено от жалбоподателя Р. има постановен отказ от административния орган - за отпускане на добавка към пенсията. Отказът е оставен в сила с влязло в сила решение на Върховния административен съд.

            Съгласно чл.27 ал.2 т.1 от АПК, административният орган проверява предпоставките за допустимостта на искането и за участието на заинтересованите граждани или организации в производството по издаването на индивидуалния административен акт в това число и  липса на влязъл в сила административен акт със същия предмет и страни.

            В настоящия случай е налице на стабилен административен акт по отношение идентично искане отправено от жалбоподателя до административния орган. С решението на Върховния административен съд отказът за отпускане на добавка към пенсията на основание чл.9 от ЗПГРРЛ е оставен в сила. Затова и законосъобразно, при липса на нови обстоятелства, административният орган е отказал да разгледа искането по същество.

По изложените съображения, на основание чл.200 ал.1 от АПК,  жалбата следва да бъде отхвърлена, поради което съдът.

 

О П Р Е Д Е Л И

 

            ОТХВЪРЛЯ жалбата на Б.Т.Р. *** срещу разпореждане изх.№ 440820/10.03.2015 година на ръководител „ПО“ при ТП - Бургас на НОИ.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му.

 

 

 

СЪДИЯ: