ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 713            28 април 2014  година                      град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, VІІІ - ми състав, в закрито заседание на  двадесет и осми април, две хиляди и четиринадесета година, в състав:                                             

                                                                                  Съдия : Златина Бъчварова

като разгледа  административно дело номер 625  по описа за  2014 година,   за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.203 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс/АПК/ във връзка с чл.1 от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди /ЗОДОВ/.

           Образувано е по искова молба от Д.Г.Д. *** „за обезщетяване с равностоен имот или парично по пазарни цени, съобразно влезли в сила съдебни решения” и кмета на кметство- гр. Ахелой „за осъждане на нанесени вреди и пропуснати ползи от м. март 2010 година до окончателното плащане на задълженията, налагане на административно наказание и глоба за злоупотреба с власт и нанесени вреди”.

           Ищецът претендира заплащане на неимуществени вреди настъпили в резултат на незаконосъобразни действия и бездействия на длъжностни лица от общинската администрация.

           С определение №490 от 21.03.2014 година, съдът е оставил без движение исковата молба на Д.Д., като му е указал, че същата не отговаря на изискванията по чл.127, ал.1, т.3,4 и 5 ГПК и следва в едноседмичен срок да отстрани допуснатите нередовности, а именно: да конкретизира незаконосъобразните действия и/или бездействия на конкретните длъжностни лица, от които се претендират настъпилите вреди, както и причинно-следствената връзка между тези действия, респ.бездействия и настъпилите вреди; да посочи какви точно неблагоприятни последици са настъпили за него от незаконосъобразните действия и/или бездействия и какъв е  точния размер на претендираните от него имуществени и неимуществени вреди /не е посочена цената на иска/, да конкретизира петитума на исковата молба / какво иска от съда/, както и да заплати дължимата държавна такса. За указанията на съда, ищецът е уведомен лично на 11.04.2014 година./л.9 от делото/

              На 22.04.2014 година, с вх.№3079, е постъпило „изложение” от Д.Д., в което сочи, че поддържа исковата молба. Не са посочени конкретните незаконосъобразни действия и/или бездействия на конкретните длъжностни лица, от които се претендират настъпилите вреди, както и причинно-следствената връзка между тези действия, респ.бездействия и настъпилите вреди, не са уточнени неблагоприятните последици, които са настъпили за него от незаконосъобразните действия и/или бездействия,  не е уточнен петитума на иска, липсва конкретно искане към съда.

       Към „изложението” е представена вносна бележка от 25.03.2014 година за платена държавна такса. Същата е представена и по образуваното по искова молба на Д.Д. и присъединено към настоящото административно дело с определение №701 от 25.04.2014 година адм.дело №683/2014 година/л.35 от последното/, поради което съдът приема, че ищецът не е изпълнил задължението си да внесе за настоящото административно дело дължимата държавна такса.

       С така постъпилото изложение, съдът счита, че не са изпълнени указанията му дадени с определение №490 от 21.03.2014 година, поради което исковата молба на Д.Д. да бъде оставена без разглеждане и да му бъде върната.

        Мотивиран от изложеното и на основание чл.129, ал.3 ГПК във връзка с чл.144 АПК, Административен съд – Бургас, VІІІ- ми състав

 

        О П Р Е Д Е Л И:

 

        ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Д.Г.Д. *** „за обезщетяване с равностоен имот или парично по пазарни цени, съобразно влезли в сила съдебни решения” и кмета на кметство- гр. Ахелой „за осъждане на нанесени вреди и пропуснати ползи от м. март 2010 година до окончателното плащане на задълженията, налагане на административно наказание и глоба за злоупотреба с власт и нанесени вреди” и ВРЪЩА исковата молба.

        ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 625 по описа на Административен съд – Бургас за 2014 година.

        ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7-седем дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.

 

                                                                   СЪДИЯ: