Р Е Ш Е Н И Е

 

      802                                      23.04.2018г.                                    гр. Бургас

 

В    ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX СЪДЕБЕН СЪСТАВ, на двадесет и девети март, две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

                                                ЧЛЕНОВЕ:1.ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                                                                     2. МАРИНА НИКОЛОВА

секретар:  Стоянка Атанасова

прокурор: Тиха Стоянова

като разгледа докладваното от съдия Хр. Христов  КАН дело № 624 по описа за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.63, ал. 1 от ЗАНН, вр. с чл.348 от НПК, вр. с чл.208- чл.228 от АПК.

Образувано е по касационната жалба от А.И.И.,***, против решение № 168/06.02.2018 година, постановено по НАХД дело № 5742/2017 по описа на Районен съд - Бургас, с която е потвърдено наказателно постановление № 3388а-455 от 28.07.2017 година на началника на Пето РУ – Бургас, с което за нарушение на  чл.6 от Закона за българските лични документи /ЗБЛД/, на основание чл.80, т.5 от ЗБЛД на касатора е наложено административно наказание "глоба" в размер на 50.00 /петдесет/ лева.

Иска се отмяна на атакуваното решение и на потвърденото с него наказателно постановление. Твърди се, че решението на първоинстанционния съд е незаконосъобразно  по изложените в жалбата мотиви.

В съдебно заседание касаторът, редовно и своевременно призован, не се явява и не се представлява.

Ответникът по касацията – началника на Пето РУП – Бургас, редовно и своевременно уведомен, не се явява и не се представлява.

Участващият в процеса представител на БОП счита, че решението на районния съд е обосновано и законосъобразно и следва да бъде оставено в сила.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становищата на страните в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл.211, ал.1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210, ал.1 от АПК и при спазване на изискванията на чл.212 от АПК. Разгледана по същество същата се явява неоснователна поради следните съображения:

Районен съд – Бургас, с решение № 168/06.02.2014 година, постановено по административно-наказателно дело № 5742/2017г. по описа на съда, е потвърдил наказателно постановление № 3388а-455 от 28.07.2017 година на началника на Пето РУП – Бургас, с което за нарушение на  чл.6 от Закона за българските лични документи/ЗБЛД/ и на основание чл.80, т.5 от ЗБЛД, на А.И. е наложено административно наказание "глоба" в размер на 50.00 /петдесет/ лева.

За да постанови оспореното решение, районният съд е приел, че в хода на административнонаказателното производството не са допуснати съществени процесуални нарушения. Приел за безспорно доказано по делото, че А.И. е осъществил от обективна и субективна страна състава на нарушението по  чл.6 от ЗБЛД, за което законосъобразно му е ангажирана административнонаказателната отговорност.

Санкцията на А.И. е наложена за това, че на 30.06.2017 година, около 12.30 часа, в гр.Бургас, ж.к. Лазур до бл.53, при извършване на полицейска проверка не е представил документ за самоличност - лична карта или друг заместващ я такъв. За така констатираното нарушение е съставен акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № 3388а/30.06.2017 година, въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление.

Основните възражения на касатора са, че при съставяне на АУАН и издаване на наказателното постановление са допуснати съществени процесуални нарушения, и че в конкретния случай е приложима разпоредбата на чл.28 от ЗАНН.

Така постановеното решение е валидно, допустимо и правилно.

Районният съд е установил всички релевантни за спора факти, приемайки за безспорно доказано по делото, че А.И. е извършил посоченото в наказателното постановление нарушение като наложеното наказание съответства на степента на обществена опасност.

Правилно съдът е констатирал, че при съставяне на АУАН и наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, водещи до отмяна на наказателното постановление. Затова и възраженията на касатора в тази насока за неоснователни.

Правилно е приложена и санкционната норма на чл.80, т.5 ЗБЛД, според която наказва се с глоба от 50.00 до 300.00 лева лице, което не представи български личен документ при поискване от компетентните длъжностни лица. В случая е наложено предвиденото в закона административно наказание в размер на установения минимум за такова нарушение.

Нарушението е описано детайлно, посредством всички индивидуализиращи ги белези от обективна и субективна страна, по идентичен начин в АУАН и в наказателното постановление. Не е ограничено правото на санкционираното лице да разбере какви точно нарушение му е вменено. Правната квалификация на установеното деяние е правилна.

Извършеното деяние не представлява маловажен случай, поради което е изключено приложението на чл.28 ЗАНН, както правилно е констатирал и районния съд.

Като е достигнал до същите изводи, районният съд е постановил правилно решение, което следва да бъде оставено в сила.

Воден от горното и на основание чл. 221, ал.1 и ал.2, предл. І-во от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро ЗАНН Административен съд – Бургас, ХІХ-ти състав

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 168/06.02.2018 година, постановено по НАХД № 5742/2017 по описа на Районен съд – Бургас.

Решението  е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                       

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                          ЧЛЕНОВЕ: 1.                 

 

 

   2.